Kamera na dome: Ako môžem použiť nahrávku?

Video monitorovanie je dnes už čím ďalej tým bežnejšie. Využívame ho v rámci opatrení na ochranu života a zdravia, ochranu majetku alebo zabezpečenie dôkazov. Mnohí vlastníci si však neuvedomujú, že aj inštalácia kamery na vlastnom dome alebo v aute podlieha určitým pravidlám. Aké sú základné pravidlá pre vyhotovovanie kamerových záznamov a ich používanie sme sa opýtali JUDr. Veroniky Michalíkovej z advokátskej kancelárie AKMV.

Právnička  z advokátskej kancelárie AKMV upozorňuje, že v prípade vyhotovovania kamerových záznamov je v prvom rade potrebné posúdiť, či sa na takéto spracúvanie osobných údajov bude vzťahovať úprava GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Aplikácia GDPR

GDPR sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov. Pokiaľ  je vyhotovovaný záznam, ktorý nezahrňuje žiadny odkaz na konkrétnu osobu (ak konkrétnu osobu zo záznamu nie je možné priamo ani nepriamo identifikovať), nepôjde o spracúvanie osobných údajov, a teda režim GDPR sa neuplatní. Nebude teda potrebné splnenie povinností zakotvených v GDPR. Príkladom takejto situácie je napr. parkovacia kamera zabudovaná v aute, ak je nastavená tak, že nezhromažďuje žiadne informácie týkajúce sa fyzickej osoby (napr. ŠPZ a i., snímanie okoloidúcich a pod.).

Výnimka domácej činnosti

Režim GDPR sa nevzťahuje ani na tzv. výnimku domácej činnosti. Jedná sa o spracúvanie osobných údajov (vyhotovovanie záznamu) fyzickou osobou v rámci čisto osobnej činnosti alebo činnosti v domácnosti.

Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je však potrebné, aby sa výnimka pre domácnosti vykladala v úzkom zmysle, a to iba na činnosti v rámci súkromného alebo rodinného života. Za činnosti výlučne v rámci súkromného alebo rodinného života sa v zmysle rozhodovacej praxe napr. nepovažuje zverejňovanie na internete, pokiaľ je záznam sprístupnený neobmedzenému počtu ľudí.

Výnimka pre domácnosti sa nemôže uplatniť ani v prípade, kedy je okrem súkromného priestoru, hoci aj čiastočne snímaný aj verejný priestor (napr. chodník pri dome, cesta a pod.) alebo napr. aj záhrady susedov alebo iné susediace nehnuteľnosti.

Povinnosti podľa GDPR

Pokiaľ dochádza k spracúvaniu osobných údajov a nejde o výnimky z pôsobnosti GDPR, má osoba zhotovujúca kamerový záznam postavenie prevádzkovateľa podľa GDPR.

Pred každým spracúvaním osobných údajov je prevádzkovateľ povinný určiť účel, na ktorý bude spracúvanie osobných údajov uskutočňované a k tomuto účelu priradiť relevantný právny základ. V prípade kamier inštalovaných na súkromných domoch alebo autách by najčastejšie mohlo ísť o právny základ tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Jednotlivé monitorovacie účely by mali byť písomne zdokumentované pre každú kameru, ktorá sa na monitorovanie použije. Tieto dokumenty je potrebné preukázať v prípade kontroly alebo sťažnosti dotknutých.

Monitorovanie treba dostatočne odôvodniť

V každom jednotlivom prípade je tiež potrebné posúdiť, či je takéto opatrenie vhodné na dosiahnutie určeného účelu a či je primerané. Predovšetkým je prevádzkovateľ povinný posúdiť, či jeho oprávnený záujem, na základe ktorého záznam uskutočňuje, nie je prevážený záujmami a základnými právami dotknutých osôb a či účel spracúvania nemôže byť nahradený iným, menej invazívnym spôsobom (prostriedkom), ktorý v menšej miere zasahuje do práva na ochranu osobných údajov dotknutých osôb. Existenciu oprávneného záujmu a nevyhnutnosť monitorovania je potrebné pravidelne prehodnocovať. Vyhotovovanie kamerového záznamu je potrebné nastaviť tak, aby boli práva jednotlivých zainteresovaných vyvážené a aby boli zohľadnené primerané očakávania dotknutých osôb. Predmetné posúdenie býva v praxi spracované v tzv. balančnom teste, ktorý môže vykonať napríklad advokát. Za týmto účelom môžete kontaktovať aj advokátsku kanceláriu AKMV.

Dôležité je tiež dbať na správne splnenie informačnej povinnosti a nastavenie doby uchovania záznamu. Znamená to, že pri využívaní monitorovania kamerou majú byť dotknuté osoby (pokiaľ je to možné) pred vstupom do monitorovaného priestoru oboznámené o tom, že daný priestor je monitorovaný kamerovou a majú právo byť informované o ďalších aspektoch monitorovania. Pri kamerách zabudovaných v aute, je možnosť splnenia informačnej povinnosti v porovnaní s monitorovaním kamerami umiestnenými na nehnuteľnostiach samozrejme limitovaná. V niektorých krajinách úrady odporúčajú napríklad použitie nálepiek na auto informujúcich o využívaní kamier. Informačnú povinnosť je však potrebné plniť v prípade, že je monitorovaný interiér auta.

Rozsah povinností záleží od viacerých faktorov, napr. od povahy prevádzkovateľa, či ide o fyzickú osobu nepodnikateľa alebo o firemné auto využívané pri výkone podnikateľskej činnosti, doby uchovania záznamov, účelov, na ktoré majú byť záznamy použité atď. Pokiaľ ide o spracúvanie v rámci podnikateľskej činnosti, je tieto spracovateľské operácie potrebné zapracovať do internej dokumentácie prevádzkovateľa. Fyzické osoby nepodnikatelia nemusia mať vo všeobecnosti dokumentáciu v takom rozsahu, pokiaľ však chcú mať istotu, že ich spracúvanie je zákonné odporúčame sa tiež podradiť s odborníkom.

Zverejňovanie záznamu

Zverejňovanie záznamu obsahujúceho osobné údaje je samostatnou spracovateľskou operáciou. Preto podobne, ako je potrebné vymedziť účel a priradiť právny základ pre vyhotovovanie záznamu, je prevádzkovateľ povinný vymedziť účel a priradiť právny základ aj pre každé zverejnenie záznamu.

Pokiaľ nebude k dispozícii iný právny základ (ako napr. plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti a pod.) môže byť v niektorých prípadoch potrebný súhlas dotknutej osoby.

Poskytnutie záznamu orgánom činným v trestnom konaní

Poskytnutie videozáznamu orgánom činným v trestnom konaní, prípadne priestupkovým orgánom je tiež možné považovať za samostatný proces v rámci nakladania s osobnými údajmi. To, ako s osobnými údajmi nakladajú orgány činné v trestnom konaní síce nespadá do pôsobnosti GDPR, ale na nakladanie s osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa v súvislosti s ich odovzdaním orgánom činným v trestnom konaní sa môže GDPR vzťahovať, aj v týchto prípadoch je preto potrebné postupovať uvážlivo.

Právnym základom podľa GDPR je aj plnenie zákonnej povinnosti. Podľa Trestného poriadku sú fyzické aj právnické osoby povinné poskytnúť súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri plnení ich úloh, ktoré súvisia s trestným konaním. Záznam by teda mohol byť poskytnutý na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti.

Upozorňujeme však, že pokiaľ by bol napr. poskytnutý záznam páchateľa pri vlámaní, môže sa stať, že páchateľ bude namietať zákonnosť záznamu. Preto je v rámci predchádzania komplikáciám potrebné monitorovanie kamerovým systémom od začiatku nastaviť správne. Za účelom nastavenia monitorovania kamerami alebo vypracovania GDPR dokumentácie sa môžete obrátiť na advokátsku kanceláriu AKMV.  

Zdroj: AKMV

Zdroj foto: Dreamstime