Pravidlá inzercie Reality.sk

Prevádzkovateľ

NARKS – INFOSERVIS a.s.
Mierová 56,
821 05 Bratislava 2

IČO: 35 811 218
IČ DPH : SK2021574599
DIČ: 2021574599

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sa, vložka č. 4629/B
Bankové spojenie: 26 26 70 46 82 / 1100

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Spoločnosť NARKS - INFOSERVIS a.s. , so sídlom na adrese Mierová 56, Bratislava 2, PSČ 821 05, IČO: 358 11 218, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel Sro, vložka č. 24014/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom online databázového systému Reality.sk , dostupného na adrese (URL) http://www.reality.sk (ďalej len „Služba“);
  2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať prístup k užívateľskému rozhraniu Služby (ďalej len „Členská sekcia“) slúžiacemu pre vloženie a úpravu ( editáciu) jednotlivých inzerátov a ďalších dát z oblasti ponuky a dopytu nehnuteľností;
  3. Prevádzkovateľ je riadnym členom slovenskej asociácie internetových médií – IAB Slovakia.
 2. Registrácia a cenník

  1. Užívateľom služby inzercie ( ďalej len „Inzerent“) je fyzická alebo právnická osoba, objednávajúca si prístup do Členskej sekcie, a jej prostredníctvom je možné zadávať jednotlivú riadkovú inzerciu na stránkach Služby;
  2. Odoslaním údajov, vyžadovaných pri registrácií do Členskej sekcie vyjadruje Inzerent súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v informačných systémoch;
  3. Inzerent súhlasí s použitím osobných údajov Inzerenta výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov, sociodemografické spracovanie a marketingové účely Prevádzkovateľa;
  4. Inzerent musí mať v živnostenskom alebo v obchodnom registri uvedenú realitnú činnosť, ak ide o realitnú kanceláriu – sprostredkovateľa,;
  5. Inzerent si zvolí možnosť „Iný subjekt“ v registračnom formulári vtedy a len vtedy, ak je inzerentom fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba inzerujúca nehnuteľnosti vo
  6. svojom osobnom vlastníctve, t.j. nesprostredkováva danú nehnuteľnosť a preto nepotrebuje mať zapísanú realitnú činnosť v obchodnom alebo živnostenskom registri. Inzerent, súkromná osoba- nepodnikateľ, predávajúca alebo prenajímajúca nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve sa registruje do systému ako Súkromný inzerent;
  7. Názov spoločnosti vystupujúci v zozname realitných kancelárií musí byť zhodný s oficiálnym obchodným názvom spoločnosti uvedeným v živnostenskom alebo obchodnom registri;
  8. Systém Reality.sk je určený pre samoobslužné vkladanie, správu a zverejňovanie inzercie, pred vstupom do systému sa musí Inzerent prihlásiť (autorizovať); Inzerent je povinný uchovávať prístupové meno a heslo do Členskej sekcie takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania Služby vytvorených Inzerentom, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov; Inzerent zodpovedá za prevádzku vlastného konta a súhlasí, že je zodpovedný za činy každého, kto použije Inzerentove prihlasovacie údaje (email a heslo), za Inzerentom inzerovaný obsah, alebo za akékoľvek ďalšie prenosy uskutočnené prostredníctvom Členskej sekcie;
 3. Inzertný obsah

  1. Inzertný obsah je prijímaný v inom jazyku ( anglickom, nemeckom, maďarskom a pod.) obsahovo zrozumiteľnom inak hovoriacim užívateľom a v súlade s pravidlami použitého jazyka a jeho pravopisu;
  2. Inzerent sa zaväzuje nezverejňovať žiadne údaje, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ďalej sa zaväzuje, že nebude Prevádzkovateľa činiť zodpovedným za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe zverejnenia Inzerentom zadaných dát prostredníctvom Členskej sekcie, a prípadnénároky, ktoré Prevádzkovateľovi vzniknú z titulu takéhoto konania tretích osôb v príčinnej súvislosti s konaním Inzerep, odškodní;
  3. Nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;
  4. Nebude uverejňovať obsah, ktorý poškodzuje dobré meno inej fyzickej či právnickej osoby;
  5. V prípade, že Inzerent zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý porušuje autorské práva tretej strany, môže Prevádzkovateľ okamžite ukončiť prístup k jehoslužbám. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté takýmto spôsobom;
  6. Inzerent udeľuje Prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého zadaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien, zoznamov, ktoré umiestnením do Členskej sekcie autorizuje pre použitie v Službe. Súčasne Inzerent zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté porušením autorských práv.
  7. V prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel si vyhradzuje Prevádzkovateľ právo na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť akékoľvek informácie o Inzerentovi, ktorý porušuje pravidlá;
  8. Príslušné zobrazené URL v obsahu inzercie musí zodpovedať doméne cieľového URL. Stránka, na ktorú je presmerovanie, musí byť funkčná a obsahovo synchrónna. Na Službe nebudú zverejňované odkazy na inzertné servre s rovnakým zameraním ako Služba. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo okamžitého odstránenia takého odkazu, ktorý smeruje na stránky pokiaľ:
   a) sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky
   b) sú v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok
   c) svojim obsahom odporujú záujmom Prevádzkovateľa alebo sú v rozpore s týmito pravidlami inzercie;
  9. Inzerent sa zaväzuje zaraďovať inzeráty do zodpovedajúcej rubriky podľa typu a druhu nehnuteľnosti a čo najrýchlejšie aktualizovať inzeráty, keď dôjde k zmene ich stavu alebo údajov v nich uvedených;
  10. Inzerent sa zaväzuje zaraďovať zodpovedajúce údaje o nehnuteľnostiach do správnych kolóniek a miest k tomu určených a nezverejňovať žiadne kontaktné informácie na osoby, firmy alebo webové stránky mimo tieto miesta;
  11. Inzerent sa zaväzuje v prezentovanej ponuke či dopyte poskytovať informácie pravdivé, a to vrátane konečnej trhovej ceny nehnuteľnosti, v prípade že ide o realitnú kanceláriusprostredkovateľa zahŕňajúc aj províziu Inzerenta. Konečná cena musí byť uvedená v poli „Celková cena“;
  12. Inzerent nebude vkladať či importovať do databázy identické ponuky či dopyty nehnuteľností s rôznou alebo nulovou cenou či drobnými odchýlkami popisu;
  13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly obsahu. V texte inzerátu je vylúčené:
   a) niekoľkonásobné opakovanie slova/frázy, nadmerná interpunkcia (tri bodky), „smajlíky“,
   b) HTML značky,
   c) obchodné odkazy, reklama či zmienky o konkurencii;
  14. Inzerent nesmie uverejňovať a preberať inzerciu iného Inzerenta do svojej inzercie bez písomného súhlasu daného Inzerenta - osobného vlastníka nehnuteľnosti alebo jeho zástupcu oficiálne povereného a oprávneného v danej veci konať;
  15. Inzerent nesmie uverejňovať stiahnuté alebo iným spôsobom reprodukované a neautorizované fotografie od iných Inzerentov Služby;
  16. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať bez upozornenia a nároku na náhradu najmä inzerciu obsahujúcu špekulatívnu či nulovú cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitné) inzeráty s rozdielnou cenou od jedného Inzerenta, inzeráty s neprimeranými hodnotami či s údajmi, ktoré sú odlišné od údajov prezentovaných samotným Inzerentom na vlastných www stránkach, alebo ak existuje podozrenie z klamania spotrebiteľa či iného jednania, ktoré by mohlo bpv rozpore s dobrými mravmi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje informovať Inzerenta prostredníctvom emailu, ak vykonal zásah do jeho inzercie;
  17. Prevádzkovateľ nie je povinný zverejniť kritériá zoraďovania (relevancie) inzerátov vo výsledku vyhľadávania. Prevádzkovateľ však zaručuje, že radenie inzerátov je jednotné a plne automatizované pre všetkých Inzerentov Služby. Na relevanciu poradia jednotlivých zákaziek majú vplyv mimo iných dátum vloženia inzerátu, alebo aktivácia priority daného inzerátu;
  18. Vkladanie inzercie je podporované iba z dohodnutých a predom schválených importovacích softvérov tretích strán ( realitných softvérov alebo vlastných aplikácií Inzerenta - CMS ). Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za aktuálnosť či správnosť takto do databázy vložených inzerátov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť spoluprácu akýmkoľvek softvérom tretích strán, ktorý nespĺňa technické požiadavky Prevádzkovateľa, alebo môže predstavpť konkurenciu Služby, alebo nie je v súlade s obchodným zámerom a záujmami Prevádzkovateľa;
  19. Inzerent súhlasí, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky ( brokerov, roboty, scripty, spiders, diggers a pod.), nebude používať žiadne zariadenia ani software za účelom poškodenia či zmien prevádzky Služby , alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku Služby a to zo žiadneho dôvodu;
  20. Inzerent súhlasí že nebude vyvíjať takú aktivitu, ktorá by spôsobila nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž na technológii Prevádzkovateľa a to z akéhokoľvek dôvodu;
  21. Pri exporte vybraného súboru z databázy na ďalšie miesta na Internete se môže popis zákaziek skrátiť či upraviť tak, aby zodpovedal technickej konfigurácii príjemcu;
  22. Inzerent berie na vedomie, že jeho inzercia i kontaktné údaje sa môžu dostať na stránky vyhľadávačov ( napr. Google, Bing,Yahoo, Ask a iné). Prevádzkovateľ nemá dosah na takto zobrazované údaje a nenesie zodpovednosť za aktuálnosť či správnosť takto zobrazovaných údajov vo výsledku vyhľadávania na stránkach vyhľadávačov;
 4. Služba volajte zdarma s Reality.sk

  Prevádzkovateľ poskytuje registrovaným užívateľom možnosť telefonovať na kontakty v detaile inzerátu zdarma prostredníctvom Služby, založenú na základe tzv. férového využívania služby. Každý registrovaný užívateľ zodpovedá za korektné využívanie tejto možnosti len na kontaktovanie ponúkajúcich za účelom získania podrobnejších informácií o ich ponuke a s tým súvisiacich úkonov. Záznamy hovorov sú monitorované (nie zvukový záznam) a údaje o dĺžke hovoru a čísle sú dostupné pre prevádzkovateľa služby ako aj konkrétneho zadávateľa inzercie, nad ktorou bol hovor zdarma vykonaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na základe vyhodnotenia logovaných informácií zamedziť prístupu k službe Volajte zdarma s Reality.sk konkrétnemu užívateľovi, ktorého konanie indikuje zneužitie služby. Ak prevádzkovateľ zistí, že užívateľ sa pokúsi opätovne zneužiť službu, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyfakturovať telekomunikačné náklady spojené so službou pre dané užívateľské konto v plnej výške.

 5. Reklamačné podmienky

  1. Pri pochybení na strane Prevádzkovateľa je Inzerent v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny služby (alikvótnu časť ceny, počas ktorej nebola daná služba funkčná ). Inzerent je oprávnený reklamáciu realizovať písomne, autorizovaným e-mailom alebo faxovou správou.
  2. Keď Inzerent zistil alebo mohol zistiť pochybenie na strane Prevádzkovateľa, má k dispozícii lehotu 14 dní odo dňa zistenia pochybenia pre uplatnenie reklamácie. Pochybením na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služby, ktorá sa týka potvrdenej objednávky Inzerenta, a to konkrétne po dobu dlhšiu ako 7 hodín bez prerušenia v priebehu kalendárneho dňa.
  3. Za pochybenie na strane Prevádzkovateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti Služby.
 6. Záverečné ustanovenia

  1. Veci a situácie týmito prevádzkovými podmienkami neupravené sa podporne riadiapríslušnou právnou úpravou, a to najmä zákonom č. 147/2001 Z.z. a obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.
  2. Akékoľvek použitie obsahu Služby, resp. jeho častí, Inzerentom iným spôsobom ako pre účely, ku ktorým je Služba určená, najmä akékoľvek šírenie Služby, je zakázané. Právo zhotoviť záložné kópie svojich vlastných dát obsiahnutých v Službe pre osobnúpotrebu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi nie je týmto ustanovením dotknuté. Akékoľvek iné reprodukcie alebo úpravy realizované akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa sú zakázané.
  3. Ak nastane zmena akýchkoľvek fakturačných údajov alebo kontaktných osôb tak u Inzerenta, ako i u Prevádzkovateľa, sú zmluvné strany povinné sa o tom vzájomne okamžite informovať.
  4. Všetky písomné dokumenty zasielané poštou sa považujú za doručené 4. dňom odo dňa ich preukázateľného odoslania, a to i v prípade, že druhá strana odmietla písomnosť prevziať, alebo v prípade, že zásielka bola uložená na pošte a druhá strana si zásielku nevyzdvihla.
  5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Pravidlá inzercie aj bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, a to tým spôsobom, že zverejní ich posledné nové a úplné znenie na stránkach Služby. Takýmto zverejnením vstúpi nové znenie Pravidiel inzercie do platnosti, pokiaľ nie je v Pravidlách inzercie určené inak (t.j. neskorší dátum). Upozornenie na skutočnosť, že došlo k zmene Pravidiel inzercie, bude na stránkach Služby zverejnené najmenej po dobu 2 týždňov odo dňa, kedy nové znenie Pravidiel inzercie vstúpi do platnosti a účinnosti.
  6. Inzerent môže cez Členskú sekciu využívať marketingové akcie Prevádzkovateľa;
  7. Prevádzkovateľ poskytuje všetkým platiacim užívateľom technickú podporu na info@reality.sk;
  8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inzerciu kedykoľvek prerušiť či ukončiť, vyradiť inzeráty alebo užívateľa zo systému, odoprieť užívateľovi prístup na Službu z dôvodu
  9. porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Pravidiel inzercie, a to najmä pri ich opakovanom porušovaní;
  10. V prípade obnovenia registrácie Inzerenta je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať po Inzerentovi jednorázový poplatok za obnovu registrácie vo výške 1000 EUR (slovom jedentisíc eur ), ktorého registrácia bola zrušená z dôvodu porušenia ktoréhokoľvek z uvedených bodov Pravidiel inzercie v databázovom systéme Reality.sk;
  11. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosti za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame, škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať Službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol Prevádz kovateľ upozornený na možnosť týchto škôd;
  12. Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. januára 2014