Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Daňová poradňa

Partnerom daňovej poradne na Reality.sk je renomovaná advokátska kancelária Vojčík & Partners, s.r.o.

 

Vojčík&Partners 

Hľadať text

Vašu otázku môžete vložiť tu Zobraziť články poradne

Výpis otázok

Zobrazené záznamy 1 - 20 z 28 nájdených
  Predchádzajúca 1 2 Ďalšia 
 
  Predchádzajúca 1 2 Ďalšia 
Otázka TA00100
24.7.2014 17:24
Dobrý deň
chcel by som sa opýtať či budem platiť daň z predaja nehnuteľnosti. Mama mi v roku 2010 darovala ornú pôdu nachádzajúcu sa v extraviláne obce. Nadobudla ju v roku 2002. Ja som túto pôdu v tomto kalendárnom roku predal. V roku 2012 som mal vypracovaný znalecký posudok na cenu za m2 35€. a ja som ju predal za 32€. Otázka znie budem platiť dane a ako, či si budem môcť uplatniť nejaké výdavky (napr. na úpravu prístupovej cesty?.....)?
Za odpoveď Vám vopred ďakujem.
mail : jplesivcak@gmail.com
S pozdravom Plešivčák
Odpoveď Vojčík & Partners 2.10.2014 13:03
Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov je, okrem iného, od dane oslobodený príjem z:
-       predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, 
-       predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku.

Keďže vo Vašom prípade nie sú splnené podmienky pre oslobodenie od dane uvedené vyššie, ste povinný zaplatiť daň z príjmu, ktorý ste dosiahli predajom Vami spomínanej nehnuteľnosti. 

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že ak by Vaša matka v čase darovania spomínanej nehnuteľnosti Vám, túto nehnuteľnosť vtedy predala, nie darovala, bol by jej príjem z predaja spomínanej nehnuteľnosti oslobodený od dane z príjmov. Z tohto dôvodu si Vy, v súvislosti s predajom spomínanej nehnuteľnosti, môžete uplatniť výdavok, a to vo výške zodpovedajúcej cene nehnuteľnosti v čase darovania určenej napr. znaleckým posudkom, resp. ohodnotením uvedeným v darovacej zmluve.  

Zároveň si ako predávajúci môžete ako výdavok uplatniť aj finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu spomínanej nehnuteľnosti vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s jej predajom (napr. výdavky na znalecký posudok, na vypracovanie kúpnej zmluvy, kolky platené katastru nehnuteľností, poplatky za overenie podpisu na zmluve) okrem výdavkov na osobné účely.
Otázka TA00098
30.5.2014 8:38
Dobrý deň,
v roku 2014 sme zdedili so sestrou po otcovi časť bytu. Ďalšiu časť zdedila jeho manželka. U notára bola hodnota bytu uvedená vo výške 50 000 €. Ak by sme byt predali za 80 000 € plynie nám z tohto rozdielu ceny nejaká povinnosť platiť dane, alebo iné poplatky? Otec mal v byte trvalý pobyt viac ako 5 rokov.

Ďakujem
Odpoveď Vojčík & Partners 2.10.2014 13:02
Trvalý pobyt v súčasnosti už nemá vplyv na vznik povinnosti dane z príjmu v prípade prevodu nehnuteľností. V danom prípade je rozhodujúcim faktorom výlučne dĺžka trvania vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, ktorá má byť v trvaní najmenej 5 rokov pre účely oslobodenia od dane z príjmu. V prípade, ak Váš otec danú nehnuteľnosť vlastnil najmenej 5 rokov, uvedená doba vlastníckeho práva sa započítava v zmysle zákona o dani z príjmov i na Vás ako súčasných vlastníkov bytu, právnych nástupcov poručiteľa, a to z dôvodu nadobudnutia predmetného bytu dedením. Uvedené sa vzťahuje na predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením nielen dedičmi v priamom rade, a teda potomkami, ale aj niektorým z manželov. Pokiaľ celková doba trvania vlastníckeho práva k danej nehnuteľnosti presiahla 5 rokov, budete v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov oslobodený od dane z príjmu bez ohľadu cenu, za ktorú byt predáte ako aj bez ohľadu na hodnotu bytu počas dedičského konania.
Otázka TA00097
19.5.2014 15:42
Dobrý deň,

darovať či predať byt? Rodičia sú spoluvlastníci bytu, v ktorom bývam aktuálne už len ja (mám tu trvalý pobyt). Oni už majú cca 3 roky trvalý pobyt na inej adrese. Tento byt bol pôvodne družstevný a po revolúcii bol daný do osobného vlastníctva. Čo je pre obe strany výhodnejšie - darovať alebo predať za symbolickú sumu? Aké právne, daňové (finančné) alebo iné povinnosti z oboch možností vyplývajú? Je takýto predaj za symbolickú sumu nejako právne napadnuteľný (napr. krátenie dane a pod.)? Ďakujem.
Odpoveď Vojčík & Partners 2.10.2014 13:02
Darovanie nehnuteľnosti je v zmysle súčasnej platnej právnej úpravy Slovenskej republiky oslobodené od dane z darovania, nakoľko jej úprava zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti bola s účinnosťou k 01.01.2004 zrušená. V prípade darovania nehnuteľnosti by Vám teda daňová povinnosť nevznikla. Daňová povinnosť by Vám mohla vzniknúť v danej situácii až pri ďalšom prevode (odplatnom) danej nehnuteľnosti, uskutočnenom v lehote kratšej ako 5 rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti.
V súčasnosti je uvedená problematika upravená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v zmysle ktorého je od dane oslobodený predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) ako aj predaj nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku. Trvalý pobyt v súčasnosti už na daň z príjmu v prípade prevodu nehnuteľností nemá vplyv.
Prevod nehnuteľnosti vo forme kúpnej zmluvy za symbolickú kúpnu cenu by bolo možné považovať za právny úkon, ktorým by mal byť zastretý právny úkon darovania, pričom v takom prípade podľa občianskeho zákonníka platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti, teda darovanie.
Otázka TA00092
6.3.2014 9:21
Dobrý deň. Moja mama mi pred nedávnom darovala byt, v ktorom dlhodobo býva a má aj trvalý pobyt. Už mám výpis z katastra. Byt by sme chceli teraz predať. Existuje nejaká možnosť ako darovanie zrušiť/odvolať tak, aby pri predaji nemusela platiť daň z predaja nehnuteľností? Alebo sa tam naozaj posudzuje len dĺžka vlastníctva a dátum nadobudnutia podľa výpisu z katastra?
Odpoveď Vojčík & Partners 19.3.2014 12:31
V ustanoveniach § 629 a § 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov sú uvedené dôvody zániku darovacej zmluvy. V prípade, ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Avšak ani jeden z týchto dôvodov nespôsobuje zánik darovacej zmluvy od začiatku a neobnoví vlastnícke právo darcu, tak aby nebolo prerušené trvaním Vášho vlastníctva k bytu. Z tohto dôvodu sa na Vás neuplatní ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), v zmysle ktorého je od dane oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia. 


V zmysle § 52j ods. 2 zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený aj ten, kto získal nehnuteľnosť do svojho vlastníctva pred 01.01.2011 (t.j. najneskôr do 31.12.2010), a zároveň mal v nej prihlásený trvalý pobyt najmenej 2 roky pred predajom nehnuteľnosti.

Z uvedeného vyplýva, že ak nespĺňate žiadnu z vyššie uvedených podmienok pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti od dane, ste povinná pri jej predaji zaplatiť daň z príjmu.
Otázka TA00091
3.2.2014 9:49
Dobry den,rada by som sa opytala ci je lepsie mat darovaciu zmluvu alebo kupno predajnu,aby sme nemuseli platit dan.Chceme predat tento rok byt,z ktoreho vlastnime polovicu spolu s bratom (kazdy zdedil stvrtinu)a ziskali sme ho dedicstvom po mame,druhu polovicu zdedil a vlastni otec .Rodicia(teda uz len zijuci otec) tam maju trvaly pobyt viac ako 2 roky a maju ho vo vlastnictve viac ako 5 rokov. Vopred velmi dakujem
Odpoveď Vojčík & Partners 19.2.2014 11:06
Na základe poskytnutých informácií vyplýva, že poručiteľka mala vo vlastníctve predmetný byt viac ako 5 rokov. Podľa zákona o dani z príjmov pri posúdení možnosti oslobodenia od platenia dane sa už neposudzuje hľadisko trvalého pobytu, ale len doba vlastníctva nehnuteľnosti poručiteľom. Keďže v zmysle uvedeného zákona je od dane oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením za predpokladu, že uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa, máme za to, že v konkrétnom prípade pri predaji bytu bude kúpna cena ako príjem oslobodená od platenia dane. Prípad darovania je z hľadiska daňovej povinnosti irelevantný, nakoľko pri darovaní ide o bezodplatný prevod vlastníckeho práva, a teda nedochádza k žiadnemu príjmu na strane predávajúceho.
Otázka TA00090
2.2.2014 9:12
Dobrý deň,
moja otázka sa týka predaja stavebného pozemku v Rakúsku.
Pozemok sme kupovali v r. 2010 a predávali sme ho r. 2013.
V Rakúsku nám povedali, že daňové priznanie máme podať na Slovensku.
Na Slovensku nám povedali, že nemusíme daňové priznanie z predaja podávať.
Bývame aj pracujeme na Slovensku.
Ako to teda je? Za odpoveď vopred ďakujem.
Odpoveď Vojčík & Partners 19.2.2014 11:10
Podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daňová povinnosť pri dani z nehnuteľnosti vzniká až 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť. Len v prípade, ak sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára zdaňovacieho obdobia, vzniká povinnosť týmto dňom. Z poskytnutých informácií máme zato, že k prevodu nehnuteľnosti, t.j. k podpisu zmluvy, došlo v januári, čo znamená, že vlastníctvo nemohol nadobudnúť nový vlastník už 1. januára, a teda povinnosť zaplatiť daň z nehnuteľnosti za rok 2013, bude povinná ešte Vaša mama.
Čo sa týka dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti je stále platná táto odpoveď:V zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľností, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Od dane je taktiež oslobodený ten, kto získal nehnuteľnosť do vlastníctva najneskôr do 31.12.2010 a zároveň mal v nej prihlásený trvalý pobyt najmenej 2 roky pred predajom nehnuteľnosti. V prípade, že predávajúci nesplňuje ani jednu z uvedených skutočností, je povinný v zmysle § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov zaplatiť daň z príjmu, pričom do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Daňový základ je však možné znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky, napr. o výdavky súvisiace s rekonštrukciou predávanej nehnuteľnosti.
Otázka TA00073
19.6.2013 17:03
Dobry den, chcem sa spytat: v januari budu 3 roky co vlastnim nehnutelnost, mam tu aj trvaly pobyt.nehnutelnost som kupila za 16 000e a chcem ju predat za 19000e..po akom case sa uz neplati dan ? kedy mozem nehnutelnost predat aby sa dan neplatila?a ked sa nahodou plati platila by som len rozdiel ceny medzi kupou a predajom? a to 20% ? dakujem za rady velmi mi to pomoze.dakujem
Odpoveď Vojčík & Partners 1.7.2013 12:47
V zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľností, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Od dane je taktiež oslobodený ten, kto získal nehnuteľnosť do vlastníctva najneskôr do 31.12.2010 a zároveň mal v nej prihlásený trvalý pobyt najmenej 2 roky pred predajom nehnuteľnosti. V prípade, že predávajúci nesplňuje ani jednu z uvedených skutočností, je povinný v zmysle § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov zaplatiť daň z príjmu, pričom do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Daňový základ je však možné znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky, napr. o výdavky súvisiace s rekonštrukciou predávanej nehnuteľnosti.
Otázka TA00067
22.3.2013 11:23
Dobrý deň, chcem sa len uistiť či som správne pochopil zdaňovanie. Som vlastníkom pozemku už 5,5roka a teraz mám záujemcu ktorý by chcel daný pozemok kúpiť. Dohodli sme sa už aj na cene, ktorá je vyššia ako som pozemok kúpil. Čiže aj tak nebudem platiť žiadnu daň z predaja a do príjmu si to teda nemusím zahrnúť. Za odpoveď vopred ďakujem.
Odpoveď Vojčík & Partners 3.6.2013 13:23
V zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je Váš príjem oslobodený od dane z príjmu.
Otázka TA00065
14.3.2013 14:33
Dobrý deň, 
prosím o odbornú radu v nasledovnej veci: 
Rodičia s dcérou si chceme navzájom vymeniť byty darovaním. Pokiaľ sme správne pochopili, tento prevod bytov nepodlieha plateniu dane. Dcéra však chce po čase tento "nový" (darovaný) byt predať. Je potrebné i v takomto prípade (získanie nemovitosti darovaním) dodržať obdobie 2 roky ako prihlásená, resp. 5 rokov ako majiteľka nemovitosti? Ide o situáciu, kedy dcéra s nami bývala v darovanom byte počas svojho mladistvého veku viac ako 20 rokov?
Ďakujem Vám za odpoveď.
Odpoveď Vojčík & Partners 3.6.2013 13:23
Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, a to až po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Od dane je taktiež oslobodený ten, kto získal nehnuteľnosť do vlastníctva najneskôr do 31.12.2010 a zároveň mal v nej prihlásený trvalý pobyt najmenej 2 roky pred predajom nehnuteľnosti.
Ak chce Vaša dcéra predať byt, ktorý nadobudla darovaním, a zároveň byť oslobodená od zaplatenia dane z príjmu, musí vlastniť uvedený byt minimálne 5 rokov.
Otázka TA00064
11.3.2013 9:29
Dobrý deň. Potreboval by som poradiť s nasledovnou vecou: 
V 02/2009 kúpila priateľka byt za 95000 EUR. V 05/2011 som od nej odkúpil podiel 1/2 bytu do podielového spoluvlastníctva kúpnou zmluvou za 1 EUR. V 09/2011 sme si obaja dali trvalý pobyt na adrese daného bytu. V 10/2013 chceme predať byt: 1. Budeme obaja platiť daň z predaja bytu a odvod do zdravotnej poisťovne (ZP)?
2. ak by som daroval svoju polovicu už terajšej manželke, tak isto budeme obaja platiť daň z predaja bytu a odvod do ZP? 
Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď Vojčík & Partners 3.6.2013 13:23
1. Na Vašu priateľku sa aplikujú v zmysle § 52j zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov prechodné ustanovenia, v zmysle ktorých ak osoba získa nehnuteľnosť do vlastníctva do 31.12.2010 a zároveň má v danej nehnuteľnosti prihlásený trvalý pobyt aspoň 2 roky pred predajom nehnuteľnosti, tak v takomto prípade je oslobodená od dane. Vy budete povinný zaplatiť daň, keďže ste nehnuteľnosť nadobudli po uvedenom dátume, pričom po tomto dátume sa trvalý pobyt pri posudzovaní vzniku daňovej povinnosti už nezohľadňoval.
2. V tomto prípade bude Vaša manželka povinná pri predaji bytu zaplatiť daň z príjmu za podiel, ktorý nadobudla po 31.12.2010.
3. Osoba oslobodená od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti z tohto príjmu odvod na zdravotné poistenie neplatí, ostatné osoby už áno.
Otázka TA00062
8.3.2013 15:06
Dobrý deň, v roku 2012 som kúpil od rodičov na základe Kúpnej zmluvy časť pozemku pod dom. V roku 2012 som dom aj s pozemkom predal.
Vzťahuje sa na pozemok oslobodenie od platenia dane z príjmu aj keď som ho nezískal dedením ale kúpou.  Rodičia vlastnili ten pozemok viac ako 5 rokov.
Odpoveď Vojčík & Partners 3.6.2013 13:22
V zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľností, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Ak bol pozemok na Vás prevedený v roku 2012 na základe kúpnej zmluvy a v tomto roku došlo z Vašej strany aj k predaju pozemku, tak oslobodenie od dane sa na Vás nevzťahuje. Vo Vašom prípade by ste boli oslobodený od dane z príjmu z predaja pozemku len vtedy, ak by ste tento pozemok nadobudli od rodičov dedením.
Otázka TA00059
21.1.2013 10:55
Dobrý deň.
Minulý rok, teda v r. 2012 syn zakúpil rodinný dom za sumu 52000,-Eur. Situácia s jeho plánom do budúcna s domom sa mu ale zmenila a dom chce teraz predať, hoc i pod cenu, za ktorú nehnuteľnosť zakúpil, čiže dajme tomu za 49000,-Eur. Je už ale ďalší kalendárny rok 2013. V dome nemá ani trvalý, ani prechodný pobyt. Ako to prosím vás bude za takýchto okolností so zdanením jeho príjmu z predaja tohto domu ?
Ďakujem za odpoveď. 
Dušan.
Odpoveď Vojčík & Partners 21.2.2013 8:19
Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Touto novelou sa zo zákona o dani z príjmov vypustilo ustanovenie, ktoré oslobodzovalo od dane príjmy plynúce z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal daňovník trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred jej predajom. Novela sa vzťahuje na osoby, ktoré nadobudli vlastnícke právo k nehnuteľnosti po 31.12.2010. Uvedený prípad teda podlieha novelizovanej právnej úprave. Podľa platnej a účinnej právnej úpravy oslobodenie od dane prichádza do úvahy iba uplynutím piatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade predaja danej nehnuteľnosti bude teda príjem z uskutočneného predaja podliehať zdaneniu, a to z rozdielu medzi nadobúdacou cenou a cenou predajnou. Za predpokladu, že predmetná nehnuteľnosť bude predaná za cenu, ktorá je nižšia ako bola nadobúdacia cena, daňová povinnosť predávajúcemu nevznikne.
Otázka TA00057
2.1.2013 15:01
Dobry den, viete mi prosim upresnit ako je to s uctovanim a zdanovanim sluzieb spojenych s najmom, tzv. energii v pripade prenajmu bytu, pokial najomnik plati majitelovi bytu najomne + zalohove platby za tieto sluzby, resp. energie? Musi majitel viest presne vyuctovavanie tychto energii alebo staci vyuctovanie od dodavatelov a spravcu domu, v ktorom je prenajimany byt? zdanuje sa len polozka najomne alebo cela suma aj s energiami, ktoru hradi najomnik, resp. musi majitel viest uctovnictvo alebo moze nejake osetrit, jednoducho, aby ako prijem priznaval len polozku najomne a nie aj platby od najomnika za energie? Dakujem za odpoved.
Odpoveď Vojčík & Partners 11.2.2013 10:10
Fyzická osoba, ktorá začala prenajímať nehnuteľnosť je povinná požiadať príslušný daňový úrad o registráciu, a to v lehote 30 dní od skončenia mesiaca v ktorom bola nehnuteľnosť prenajatá. V zmysle § 6 odsek 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) sú príjmami z prenájmu aj platby za energie, ktoré uhrádza nájomca prenajímateľovi. Príjmy z prenájmu bytu je daňovník povinný uviesť v daňovom priznaní, podanom po skončení zdaňovacieho obdobia. V daňovom priznaní fyzická osoba uvedie všetky príjmy dosiahnuté za celé zdaňovacie obdobie. Čiastkový základ dane sa vypočíta ako rozdiel medzi príjmami z nájomného a oprávnenými výdavkami. Oprávnenými výdavkami sú aj zálohové platby za energie, ktoré prenajímateľ uhrádza jednotlivým dodávateľom energií. Výdavky za rok 2012 sa pritom môžu vypočítať ako paušálne výdavky vo výške 40% z príjmov z prenájmu podľa ustanovenia § 6 ods. 10 Zákona o dani z príjmov, účinného do 31.12.2012. V takom prípade daňovník nemusí dokladovať žiadne náklady súvisiace s prenájmom. Výdavky sa môžu vyrátať aj ako preukázateľné výdavky. Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch z prenájmu preukázateľne vynaložené daňové výdavky je povinný viesť podľa ustanovenia § 6 ods. 11 Zákona o dani z príjmov, počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, evidenciu o hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý možno odpisovať a evidenciu o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch. Upozorňujeme, že od 1.1.2013 sa zrušila možnosť uplatniť si paušálne výdavky pri prenájme nehnuteľnosti a ponechala sa len možnosť uplatniť si preukázateľne vynaložené výdavky. Tento postup sa však bude uplatňovať až budúci rok pri podávaní daňových priznaní za rok 2013. Pre úplnosť si Vás dovoľujeme informovať, že podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. g) Zákona o dani z príjmov platí, že od dane je oslobodený príjem, ak úhrn príjmov z prenájmu nepresiahne v zdaňovacom období 500.- Eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500.- Eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrňovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom.
Otázka TA00056
20.12.2012 23:44
Dobrý deň,

rád by som sa spýtal na špecifický problém, a to problém zdańovania (podľa zákona o dani z príjmov) jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona, t. j.v zmysle zákona o energetike (ochranné pásmo elektrického VVN vedenia), teda či táto náhrada je predmetom dane, resp. či podlieha daňovej povinnosti. Napríklad podľa legislatívy platnej v ČR uvedené nie je predmetom dane z príjmov.

Za relevantnú odpoveď Vám ďakujem.
Odpoveď Vojčík & Partners 11.2.2013 10:10
Príjmy oslobodené od dane sú taxatívne uvedené v ustanovení § 9 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov. Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena, poskytnutá podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších právnych predpisov, sa medzi uvedenými oslobodenými príjmami nenachádza. Pre bližšie informácie je však vhodné obrátiť sa na daňových odborníkov.
Otázka TA00051
4.11.2012 21:36
Dobry den, znamy tu nie je registrovany, tak pisem otazku za neho. Min. rok dostaval dom, je jeho prvym vlastnikom. Kebyze ho chce predat z akej sumy plati dan? Oslobodenie sa na neho nevztahuje, ale dom ani nenadobudol kupou, kedze ho staval. Faktury/naklady na stavbu uz tiez nevie vsetky zdokladovat, nakolko ich uz vsetky nema. Z akej sumy by teda platil dan pri predaji nehnutelnosti? Z celej predajnej sumy? Alebo z "predajnej ceny - znalecky posudok"? Dakujem za odpoved.
Odpoveď Vojčík & Partners 26.11.2012 13:41
V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov(ďalej len ,,zákon o dani z príjmov“) je predávajúci povinný odviesť daň z príjmu, ktorý dosiahne z predaja nehnuteľnosti, resp. v prípade Vášho známeho z predaja domu. Keďže sa jedná o daň z celého príjmu, ktorý vznikol pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, daň sa platí z celej kúpnej ceny, t.j. zo sumy, ktorá je uvedená v kúpnej zmluve.
Otázka TA00050
23.10.2012 22:57
dobry den, chcem predat zahradku a chcem vediet, ci som oslobodena podla zakonu o daniach z predaja tejto nehnutelnosti. Vlastnickou som od roku 2009, ale clenkou zvazu zahradkarov na danom pozemku som od roku 1998, ktory mi danu zahradku dal do vlastnictva v spominanom roku 2009 co je uvedene aj v LV. teraz chcem zahradku predat. Zapocitava sa clenstvo k danemu zvazu na zaklade platenia clenskeho poplatku a uzivania danej zahrady podobne ako sa to tyka bytov v druzstve? Musim priznat dan z predaja, alebo som oslobodena aj ked nesplnam plne vlastnictvo 5 rokov akoje podmienkou tohoto zakona, alebo sa clenstvo a uzivanie zapocitava? dakujem za odpoved
Odpoveď Vojčík & Partners 26.11.2012 13:40
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov taxatívne ustanovuje príjmy, ktoré sú oslobodené od dane. Zákonnou podmienkou oslobodenia od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti je uplynutie piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Členstvo vo zväze záhradkárov ani dĺžka doby užívania pozemku teda nemá vplyv na oslobodenie od dane z príjmu pri predaji danej nehnuteľnosti.
Otázka TA00049
23.10.2012 11:35
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako je to s povinnosťou platiť daň z predaja bytu v prípade, že v roku 1997 som s MsU uzavrela zmluvu o budúcej zmluve ,za byt som zaplatila 460.000Skk, s tým že prevod bytu do osobného vlastníctva sa uskutoční po 15tich rokoch, t.j.teraz sa robia prevody, za byt sa už nič neplatí. Trvalý pobyt mám na tejto adrese od roku 1997. Do konca roka by som chcela tento byt predať. Mám povinnosť platiť daň z predaja bytu,keď mám zmluvu o budúcej zmluve už 15 rokov? 
Ďakujem
Odpoveď Vojčík & Partners 26.11.2012 13:40
Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Touto novelou sa zo zákona o dani z príjmov vypustilo ustanovenie, ktoré oslobodzovalo od dane príjmy plynúce z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal daňovník trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred jej predajom. Novela sa vzťahuje na osoby, ktoré nadobudli vlastnícke právo k nehnuteľnosti po 31.12.2010. Rozhodujúci je teda okamih nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu. Keďže došlo, resp. dôjde k prevodu vlastníckeho práva k bytu až v roku 2012 vzťahuje sa na tento prípad nová právna úprava, podľa ktorej nie je možné od dane oslobodiť príjem z predaja nehnuteľnosti, z dôvodu trvalého pobytu daňovníka v tejto nehnuteľnosti. Oslobodenie od dane v tomto prípade prichádza do úvahy až uplynutím piatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu. Vlastnícke právo k bytu pritom podľa zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení, vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Otázka TA00022
2.6.2011 13:32
Dobry den chcem sa spytat ,vlastim byt ktory som kupoval v maji v roku 2007 spolocne s priatelkou na polovicu.Teraz sme uz manzelia.Ja osobne nemam trvaly pobyt v tomto byte ale manzelka ma.
Moja otazka je keby som chcel predat tento byt hned teraz budem musiet platit najaku dan z predaja alebo nie? pripadne ci je lepsie pockat az kym budem byvat v tomto byte 5 rokov. Dakujem za odpoved
Odpoveď Vojčík & Partners 12.6.2011 22:35
Podľa uvedených informácií ste byt nadobudli pred uzatvorením manželstva s Vašou terajšou manželkou. V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka je byt vo Vašom  podielovom spoluvlastníctve a nie je súčasťou Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Výnimku by predstavoval prípad, kedy by ste sa s manželkou dohodli na rozšírení vášho BSM aj o veci nadobudnuté pred uzavretím manželstva. Nakoľko sa jedná o byt nadobudnutý pred 31.12.2010 avšak po 31.12.2003, budú sa na oslobodenie od dane z príjmu z prevodu nehnuteľností vzťahovať aj ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZoDP“), v znení účinnom do konca minulého kalendárneho roka. Podľa tejto úpravy sú od dane oslobodené príjmy z predaja bytu, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom. Oslobodenie sa nevzťahuje na príjem z prevodu nehnuteľnosti nadobudnutej na základe zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti ak  zmluva o budúcom predaji nehnuteľnosti bola uzatvorená do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v prevádzanej nehnuteľnosti aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu. Ďalším dôvodom na oslobodenie od dane z príjmu pri prevode nehnuteľností je v zmysle súčasného znenia ZoDP prípad, kedy k predaju nehnuteľností dôjde po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Oslobodenie sa však nevzťahuje na príjmy, ktoré daňovníkovi plynú podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti, ak táto bola uzatvorená do piatich rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti, aj keď kúpna zmluva bude následne uzatvorená až po piatich rokoch od nadobudnutia nehnuteľnosti.
Vo Vašej otázke uvádzate, že ste byt nadobudli v máji 2007. Neuvádzate však, odkedy má Vaša manželka v tomto byte trvalý pobyt. Vzhľadom na vyššie uvedené, ak by došlo k prevodu vlastníckeho práva k bytu, mohol by byť od dane oslobodený príjem z prevodu spoluvlastníckeho podielu  k bytu Vašej manželky, a to za predpokladu, že má trvalý pobyt v tejto nehnuteľnosti aspoň dva roky bezprostredne predchádzajúce prevodu. Príjem z prevodu Vášho spoluvlastníckeho podielu k bytu bude oslobodený od dane až po uplynutí piatich rokov odo dňa jeho nadobudnutia.
Otázka TA00021
17.5.2011 9:39
Dobry den.
Bude platit manzelka dan pri predaji bytu, kde ma trvale bydlisko viac ako 2 roky aj ked na liste vlastnictva figurujeme spolu /ja vsak nemam trv.b.v tomto byte/ po rozvode, kde sme sa dohodli, ze tento byt bude len v jej vlastnictve? Dakujem.
Odpoveď Vojčík & Partners 12.6.2011 22:34
Z poskytnutých informácií nie je zrejmé,  kedy došlo k nadobudnutiu predmetného bytu. Za predpokladu, že byt bol nadobudnutý do vlastníctva pred 01.01.2011 avšak po 31.12.2003, na oslobodenie od dane z príjmu pri prevode vlastníckeho práva k bytu sa bude vzťahovať jednak súčasná úprava zákona o dani z príjmu (ďalej len „ZoDP“) a súčasne  aj ustanovenia upravujúce oslobodenie od dane z príjmu z prevodu nehnuteľnosti z dôvodu trvania trvalého pobytu v nehnuteľnosti v zmysle znenia ZoDP účinného do konca minulého kalendárneho roka. Vzhľadom k uvedenému je príjem z predaja  nehnuteľnosti oslobodený od dane z príjmu, ak v nej mal predávajúci trvalý pobyt po dobu najmenej dvoch rokov bezprostredne pred predajom. Oslobodenie sa bude vzťahovať aj na prevod súvisiacich pozemkov. Pri prevode vlastníckeho práva k bytu tak bude Vaša manželka oslobodená od platenia dane z príjmu z tohto prevodu, a to vzhľadom na splnenie vyššie uvedenej podmienky dĺžky trvania trvalého pobytu v byte viac ako dva roky bezprostredne pred prevodom. Oslobodenie by sa nevzťahovalo na príjmy vyplývajúce daňovníkovi  podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorá bola uzatvorená do dvoch rokov od začatia trvalého pobytu v prevádzanej nehnuteľnosti aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená po dvoch rokoch trvalého pobytu. Oslobodenie by sa taktiež nevzťahovalo na prípad, ak by Vaša manželka uzatvorila zmluvu o budúcej kúpnej zmluve pred uplynutím dvoch rokov trvania prechodného pobytu v byte.
Vo Vašej otázke tiež uvádzate, že ste sa pri rozvode dohodli, že tento byt bude len vo vlastníctve Vašej manželky.  Ak tvrdíte, že manželka je výlučným vlastníkom bytu na základe dohody (vychádzame z predpokladu, že ide o dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov) s Vami, avšak na liste vlastníctva vedeným Správou katastra ste vedení obaja ako spoluvlastníci, bolo by vhodné, aby ste zápis v katastri nehnuteľností uviedli so súladu so stavom, na ktorom ste sa s manželkou dohodli a následne manželka byt predala. K tomu bude potrebné zapísať túto skutočnosť vyplývajúcu z Vašej dohody pri rozvode do katastra  nehnuteľností. Na vznik a zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnosti totiž nestačí samotné uzatvorenie dohody, ale vyžaduje sa aj vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Otázka TA00020
12.4.2011 10:11
Dobrý deň ,
Chcela by som vedieť či budeme platiť daň z predaja nehnutelnosti. Zdedila som ja a po nebohom bratovi jeho dve deti rodinný dom ktorý hodlame predať.Otecko zomrel pred 5 rokmi 
mamina pred rokom. Musíme zaplatiť daň z predaja ?
Dakujem
Odpoveď Vojčík & Partners 14.4.2011 9:34
Dobrý deň, daň z dedičstva bola zrušená ku dňu 01.01.2004. 
V prípade, že hodláte predať túto zdedenú nehnuteľnosť, dovoľujeme si Vás informovať pokiaľ ide o oslobodenie od dane z príjmu, že v zmysle zákona o dani z príjmov je okrem iného od dane oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov). O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci).

Archív otázok a odpovedí

Otázka:
Zuzana Hanusková - 28. 6. 2010 9:38:04
Dobry den prajem, chystam sa od 01.09.2010 prenajat nehutelnost, do 30 dni si splnim povinnost a nahlasim sa na danovy urad, no chcem sa spytat, ci si mozem dat do nakladov rekonstrukciu a nakup zariadenia do bytu aj pred datumom prenajmu. Vopred dakujem za prajem krasny den! ZH
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 13. 7. 2010 21:21:17
Dobry den, ano, mozte si odpocitat aj vydavky preukazatelne vynalozene pred datumom zacatia samotneho prenajimania. Co sa tyka rekonstrukcie a zariadenia je ale potrebne posudit, ci ich netreba odpisovat - teda, ci si mozte dat do vydavkov vsetko naraz, alebo kazdy rok len vo vyske odpisov.
Otázka:
jana gajdacova - 22. 4. 2010 14:07:36
Dobrý deň! Prosím Vás o informáciu v nasledovnom probléme. Ja s manželom sme nájomcami družstevného bytu v ktorom mám trvalý pobyt len ja. Ak vezmeme tento byt do osobného vlastníctva obaja a predáme ho po uplynutí dvoch rokov môjho trvalého pobytu v ňom budeme platiť daň z príjmu?
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 4. 5. 2010 9:54:30
Dobrý deň, v prípade predaja majetku, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa v zmysle § 4 ods. 8 zákona číslo 595/2003 Z.z. o dani zm príjmov v znení neskorších predpisov môžete dohodnúť v akom pomere si príjem "rozdelíte" - teda v akom pomere sa bude príjem komu zahŕňať do základu dane. Nič Vám teda nebráni sa s manželom dohodnúť, že celý príjem budete zdaňovať Vy. A keďže Vy by ste mali v byte trvalý pobyt minimálne 2 roky bezprostredne pred predajom, mali by ste príjem oslobodený od dane z príjmu. Takže nebudete, ak sa viete s manželom vhodne dohodnúť. Ak sa nedohodnete, platí, že každý zdaňuje svoju polovicu.
Otázka:
Rudolf Klein - 16. 4. 2010 15:36:49
Dobry den, v pripade predaje nehnutelnosti - bytu, je nejaka povinnost nahlasit tuto skutocnost na danovom urade ( ak ano tak v mieste bytu alebo trvaleho bydliska?) aj v pripade, ze dan bude 0,- EUR (vlastnene viac ako 5 rokov). Vznika pripadne povinnost nahlasit predaj u spravcu dane z nehnutelnosti? Ak takato povinnost vznika, tak ake su lehoty pre fyzicku osobu?
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 4. 5. 2010 10:03:22
Dobrý deň, nuž ak Vám nevzniká daňová povinnosť z dôvodu, že máte príjem oslobodený od dane, nemáte povinnosť nič nahlasovať na daňovom úrade. Teda napríklad v prípade, že predávate nehnuteľnosť, ktorú ste vlastnili viac ako 5 rokov. Ak by vám nevznikla daňová povinnosť z dôvodu, že výdavky sú vyššie ako príjmy, máte povinnosť podať daňové prznanie. Čo sa týka dani z nehnuteľností - akúkoľvek zmenu (teda napríkald aj predaj alebo kúpu) je potrebné ohlásiť na miestne príslušnom obecnom úrade v územnej pôsobnosti ktprého sa nachádza nehnutelnosť do 30 dní od zmeny. Daňové priznanie k tejto dani potom podáva nový vlastník do 31.1. roku, v ktorom je už k 1.1. vlastníkom. Čiže ak dôjde k zmene v januári, tak až ten ďalší rok. Rovnaké lehoty sú pre fyzickú aj pre právnickú osobu.
Otázka:
Katarína Durdovanská - 19. 3. 2010 13:11:51
Dobrý deň, chcela by som si u Vás potvrdiť, či daň z prevodu nehnuteľností bola zrušená. Ďakujem.
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 4. 5. 2010 10:04:37
Dobrý deň, áno, bola zrušená.
Otázka:
katarina daniškova - 30. 1. 2010 16:04:20
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako je to s daňovým priznaním, ak som prenajímala byt 6 mesiacov a zároveň som poberala materskú ( nie rodičovský príspevok ). Materská sa v takomto prípade zdaňuje ,alebo je to nezdaniteľný príjem ? Za odpoveď vopred ďakujem
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 30. 1. 2010 19:40:33
Dobry den, materské ani rodicovsky prispevok nie je zdanovaný príjem. Prajem prekrasny den
Otázka:
radoslav sefcik - 24. 1. 2010 19:57:12
Dobry vecer,chcem sa spytat z nevedomosti som nepodal danove priznanie,na garsonku cca 5rokov a na terajsi 3izbovy byt 2roky.Ake sankcie voci mne mozem cakat?(pokutu?..basu?)
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 30. 1. 2010 19:54:28
Dobry vecer, v zmysle zakona c. 511/1992 Zb. v zneni neskorsich predpisov za nepodanie danoveho priznania ulozi spravca dane pokutu do 16 596, 95 eura, najmenej 33, 19 eura, ak ide o fyzicku osobu a najmenej 66, 38 eura, ak ide o pravnicku osobu. Ak je spravcom dane obec (napriklad pri dani z nehnutelnosti), moze ulozit pokutu, ak ide o fyzickú osobu najmenej 6, 63 eura a ak ide o pravnicku osobu najmenej 66, 38 eura Tiez je mozne, ze okrem pokuty za nepodanie danoveho priznania dostanete aj pokutu za oneskorene zaplatenie dane.
Otázka:
Emília Danková - 19. 1. 2010 12:46:14
Dobrý deň. V decembry 2008 som s manzelom odkupila cast domu od svojich rodicov.Ani my,ani oni sme nenahlasili prislusnemu danovemu uradukupu,ci nadobudnutie.Rodicia vlastnili dom 30 rokov. Aka sankcna pokuta nas caka za nenahlasenie a sme povinni to nahlasit co najskor?Dakujem
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 30. 1. 2010 20:00:31
Dobry den, kedze rodicia vlastnili dom viac ako 5 rokov a predpokladam ze ho nemali zaradeny v obchodnom majetku (na podnikanie), mali prijem z tohto predaja oslobodeny od dane. V tom pripade nemali povinnost podavat priznanie k dani z prijmu. Dan z prevodu a prechodu nehnutelnosti bola zrusena, tak uz potom zostava iba povinnost podat priznanie k dani z nehnutelnosti - to ste mali podat Vy na obecnom urade do konca januara 2009. Tak by som sa na Vasom mieste cim skor vybrala na obecny urad a splnila si tuto povinnost a budete mat v tomto smere vsetko v poriadku.
Otázka:
jarmila grichova - 29. 9. 2009 22:29:49
Potrebujeme predať 3-izb. byt, sme jeho majiteľmi od 12/2005,kúpili sme ho v pôvodnom stave a zrekonštruovali ho, ako si mám vypočítať daň z predaja, dokedy to treba dať na daňový úrad. ďakujem
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 30. 9. 2009 15:34:48
Daňové priznanie k dani z príjmu podáte na Váš daňový úrad do 31. marca nasledujúceho roku. Nezabudnite prosím, že ako fyzická osoba sa zdaňujete zo všetkých príjmov, teda k tomu príjmu z predaja pripočítate aj príjmy zo závislej činnosti (zo mzdy), prípadne ďalšie príjmy, ak ste mali. Príjem z predaja nehnuteľností uvediete v tabuľke medzi príjmami podľa § 8 zákona a tam uvediete aj prislúchajúce výdavky (kúpna cena, náklady na rekonštrukciu, ...). Iba tie, na ktoré máte doklady. Uvediete ich tam len jedným číslom v úhrnnej sume a nie je potrebné prikladať kópie tých dokladov.
Otázka:
marian ke - 28. 8. 2009 17:39:15
V roku 2009 som dostal od syna ako fyzickej osoby (nepodnikateľa) darom nehnutelnosť, ktora bola v minulom roku využívaná na podnikanie. V sučasnosti ju chcem predať. Je mozne si odpočítať od daňového základu na výpočet dane z predaja nehnuteľnosti, cenu nehnuteľnosti stanovenú znaleckým posudkom pri darovaní?
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 30. 9. 2009 16:05:03
Dobrý deň, cenu stanovenú znaleckým posudkom pri darovaní si môžte odpočítať len v tom prípade, že keby Vám syn túto nehnuteľnosť nedaroval, ale predal, mal by príjem z tohto predaja oslobodený od dane a nemal ho zahrnutý v obchodnom majetku. To, že bola nehnuteľnosť využívaná na podnikanie nemusí hneď znamenať, že aj bola zaradená v obchodnom majetku... Ak by Váš syn ten príjem nemal oslobodený od dane alebo mal nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku, môžte si od príjmu odpočítať len ZOSTATKOVÚ cenu zistenú u darcu (teda u syna)
Otázka:
Jan Juhas - 10. 8. 2009 11:57:39
Dobrý deň! Chcem svojim dvom synom darovať 3 izbovy byt, ktorý mam v osobnom vlastníctve po rodičoch, každému polovicu. Keď budú byt prenajímať, aké daňové povinnosti im z toho vyplývajú, budú podávať každý DP s polovicou príjmov a výdavkov z prenájmu, každý si bude môcť odpočítať 5 násobok životného minima ? ďakujem
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 17. 8. 2009 13:48:36
Dobrý deň, synovia sa musia registrovať na Daňovom úrade (do 30 dní, podľa miesta ich trvalého pobytu) a potom budú podávať priznanie k dani z príjmu, kde si uvedú príjmy z prenájmu spolu s ostatnými svojimi príjmami. Áno, každý si môže zo svojem polovice odpočítať 5-násobok životného minima.
Otázka:
jozef hric - 5. 8. 2009 12:12:02
dobry den,vroku 2005 mi teta darovala nehnutelnost ktoru nevlastnila 5 rokov ktoru som prenajimal sukromnej firme a platil dane z prijmu a po 5 rokoch vlastnicstva ju chcem predat apodotykam ze som sukromna osoba.Aku dan budem platit z predaja.Nehnutelnost bola vyuzivana ako sklad. Dakujem velmi pekne.
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 17. 8. 2009 14:04:26
Dobrý deň, vo Vašom prípade je dôležitá odpoveď na otázku - mali ste nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku počas tých posledných 5 rokov? V obchodnom majetku ste ju museli mať zaradenú ak ste si uplatňovali medzi daňovými výdavkami napríklad odpisy. Ak ste ju mali zaradenú v obchodnom majetku, príjem z predaja budete mať oslobodený od dane z príjmu až po 5 rokoch od vyradenia z obchodného majetku. Ak ste ju nemali zaradenú v obchodnom majetku, príjem z predaja budete mať oslobodený od dane z príjmu až po 5 rokoch od nadobudnutia.
Otázka:
Tomáš Lukačko - 21. 7. 2009 15:23:01
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či mám povinnosť odviesť daň z príjmu v prípade, že som bol nájomcom družstevného bytu 5 rokov a následne som ho odkúpil do osobného vlastníctva. V osobnom vlastníctva mám byt cca 6 mesiacov. Teraz som sa rozhodol ho predať. Je tento príjem oslobodený od dane z príjmu. Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem. S pozdravom. Tomáš
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 17. 8. 2009 14:21:01
Dobry den, ak ste mali v tomto byte trvaly pobyt viac ako 2 roky a pred predajom ste sa z neho neodhlasili, nie je dolezite ako dlho ho mate vo vlastnictve, mate prijem z jeho predaja oslobodeny od dane z prijmu v zmysle § 9 ods. 1 pism. a) zakona c. 595/2003 o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov.
Otázka:
Martina Sasvariova - 21. 7. 2009 8:57:17
Dobry den, som vlastnikom 3 izboveho bytu v ktorom byvam spolu s mojim byvalym manzelom. Zaroven sme spoluvlastnikmi jeho garsonky, na ktoru si tesne pred rozvodom vzal uver a chaty. Mame notarsky overenu dohodu o rozdeleni majetku, kde mne pripada byt v ktorom byvam a jemu chata a garsonka. Rada by som to uviest do poriadku na katastri. Moja otazka znie: Ako postupovat aby sme nemuseli platit dan, kedze ani v jednom z pripadov nie sme vlastnikmi nehnutelnosti viac ako dva roky? Darovacou zmluvou? A este kolko budeme platit na katastri, daju sa tieto tri nehnutelnosti vybavit jednou zmluvou a platit len za jeden kolok? Za skoru odpoved velmi pekne dakujem.
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 17. 8. 2009 14:15:08
Dobry den, samotne vysporiadanie bezpodieloveho spoluvlastnictva nie je prijmom ani jedneho z manzelov a teda ani nezaklada povinnost platit dan z prijmu - tento problem budete riesit, az ked sa rozhodnete niektoru z tychto nehnutelnosti predat. Do doby vlastnictva sa Vam bude v tom pripade pocitat aj doba, ked ste mali nehnutelnost v bezpodielovom vlastnictve aj doba, ked ste mali nehnutelnost uz len vo svojom vylocnom vlastnictve. A zial neviem Vam odpovedat na otazku ako sa to riesi na katastri, to sa budete musiet opytat pravnika alebo v realitnej kancelarii.
Otázka:
E. Kollarikova - 15. 6. 2009 16:01:31
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či budem platiť daň z predaja pozemku - záhrada, ktorú mi daroval otec a vlastnil ju viac ako 5 rokov. Ja ju vlastním menej ak 5 rokov. Ďakujem
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 17. 8. 2009 14:26:57
Dobrý deň, keďže ste pozemok nadobudli darovaním a nie dedením, nie je možné počítať aj s dobou, počas ktorej ho mal vo vlastníctve Váš otec. Takže budete musieť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja pozemku. Samozrejme si môžte od tohto príjmu odpočítať výdavky v zmysle zákona.
Otázka:
Jarka Vlcekova - 24. 5. 2009 15:57:11
Dobrý deň chcela by som sa Vás opýtať a hlavne poradit: pred 5 rokmi som zdedila byt po zosnulom otcovi po par rokoch som ho predala priatelovi a po dalsich 2 rokoch mi ho priatel daroval naspat chcela by som sa tútou cestou spýtat aku dan musime zaplatit z darovania a ake dane este musíme zaplatit dakujem vam velmi pekne Jarka :)
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 1. 6. 2009 12:06:59
Dobrý deň, ak v čase, keď ste byt predávali priateľovi už uplynulo viac ako 5 rokov od momentu, kedy byt nadobudol Váš zosnulý otec, mali ste príjem z tohto predaja oslobodený od dane z ppríjmu, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností už bola vtedy zrušená - takže žiadna daňová povinnosť na Vašej strane. Keď Vám priateľ byt daroval, tiež nemal žiadnu daňovú povinnosť, pretože daň z darovania bola tiež zrušená. Iba treba myslieť na daň z nehnuteľností (platí sa obecnému úradu) a prehlasovať daňovníka podľa toho, kto bol kedy vlastníkom k 1.1. príslušného roka.
Otázka:
Beata K. - 16. 5. 2009 22:34:18
dobry den, Chcem poprosiť o informáciu o platbe dani z predaja bytu. Tri roky som mala v byte trvaly pobyt.Teraz v byte trvaly pobyt nemam a byt chcem predat. Budem platit dan pri predaji z rozdielu medzi predajnou a kupnou cenou? Dakujem za odpoved.
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 1. 6. 2009 12:13:12
Dobrý deň, musím Vás sklamať, podmienka dĺžky trvalého pobytu v dobe minimálne 2 roky musí byť splnená BEZPROSTREDNE pred predajom, teda ak ste sa už z trvalého pobytu v byte odhlásili a nespĺňate ani podmienku dĺžky vlastníctva (minimálne 5 rokov), budete musieť zaplatiť daň z príjmu z rozdielu medzi predajnou a kúpnou cenou. Okrem kúpnej ceny si ešte môžete od predajnej cenyodpočítať aj niektoré ďalšie výdavky ako napríklad preuzázateľne vynaložené náklady na rekonštrukciu predávanej nehnuteľnosti, výdavky súvisiace s predajom a podobne...
Otázka:
Lubo - 12. 5. 2009 18:14:17
Chcem sa opýtať dňa16.6.2008 som predal byt v ktorom som byval viac ako 5rokov za 1 350 000sk a hned som uzavrel predbežnú kupnu zmluvu na 3izbový byt v hodnote 1 600 000sk kde som dal zalohu 300 000sk ale celý prevod bytu sa predĺžil z dôvodu dedickeho konania predávajúceho a budem kupu bytu realizovať až teras v 6 mesiaci 2009.Chcem sa opýtať či budem musieť zaplatiť daň z predaja bytu keď ešte niesom vlastnik toho nového? ďakujem
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 1. 6. 2009 12:22:32
Dobrý deň, v prvom rade by som chela upozorniž na skutočnosť, že daň z príjmu za predaj bytu vôbec nesúvisí s tým, čo s utŕženými peniazmi urobíte - či si za ne kúpite iný byt, alebo ich inak miniete. Nie je teda podstatné, že Vám sa ešte nepodarilo kúpiť nový byt ani kedy ani či vôbec ho kúpite. Zisťuje sa len: - mali ste byt v posledných 5 rokoch pred predajom zaradený v obchodnom majetku? Ak áno, príjem je zdaniteľný, ak nie, pýtame sa ďalej: - mali ste v predávanom byte trvalý pobyt minimálne 2 roky bezprostredne pred predajom? Ak áno (a na predchádzajúcu otázku ste odpovedali nie), príjem je oslobodený od dane z príjmu a ďalej sa už nepýtame na nič. Ak nie, ešte sa pýtame ďalej: - vlastnili ste byt minimálne 5 rokov? Ak áno (a na prvú otázku ste odpovedali nie), príjem je oslobodený od dane z príjmu. Ak nie, budete musieť zaplatiť daň z príjmu z rozdielu medzi predajnou cenou (1 350 000 Sk) a cenou, za ktorú ste kúpili tento predávaný byt (nie ten nový). Samozrejme by ste si mohli odpočítať aj ďalšie výdavky.
Otázka:
Robert Surmik - 4. 5. 2009 14:55:11
Dobry den, potrebujem poradit, chceme prenajat rodinny dom. Dostal som jednu radu, ze nech dam na zmluvu samostatne pozemok a samostatne dom, lebo prenajom pozemku sa nezdanuje. Je to pravne v norme? Dakujem za odpoved.
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 1. 6. 2009 12:29:18
Dobrý deň, niekto trošku pomiešal "hrušky s jablkami" keď Vám radil, takže aby som to uviedla na pravú mieru - príjem z prenájmu nehnuteľností sa zdaňuje úplne rovnakým spôsobom, či ide o dom, byt, alebo pozemok. Nie je teda pravda, že by sa príjem z prenájmu pozemku nezdaňoval. Akurát, že pri prenájme pozemku nie je potrebné žiadať daňový úrad o registráciu k dani z príjmu z titulu prenájmu. Ale keď prenajímate aj dom, tak či tak musíte o túto registráciu požiadať, takže Vám je to jedno. A niekedy pri predaji môže dôjsť k úspore na dani (v súlade so zákonom), ak sa kúpna cena rozdelí na pozemok a dom, ale to je pri predaji, nie pri prenájme.
Otázka:
Adriana - 22. 4. 2009 8:55:24
Dobrý deň! Chcela by som sa opýtať, že koľko percent dane treba zaplatiť ak predávam nehnuteľnosť (dom) za takú istú sumu akú som ju kúpila?
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 23. 4. 2009 17:09:33
Dobrý deň, v tomto prípade neplatíte nič, pretože Vaše výdavky sú rovnaké ako Vaše príjmy a daň sa platí len z rozdielu medzi príjmami a výdavkami vo výške 19%
Otázka:
Danko Adamek - 2. 4. 2009 14:23:58
Dobrý deň. Chcem predat byt ,v ktorom nemám ešte trvalý pobyt dva roky. Viem,že budem platit daň . Byt predám teraz v apríli ale z bytu sa odsťahujem až v auguste : Do augusta v tom byte budem mat trvalý pobyt. Preto sa chcem spýtať : Budú sa na mňa vztahovat tie dva roky trvalého pobytu alebo len doba do dňa predaja uvedeného na kúpnej zmluve. Ďakujem za skorú odpoveď.
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 23. 4. 2009 17:14:29
Dobrý deň, dĺžka trvalého pobytu sa počíta do dňa predaja bytu (zápisu prevodu vlastníckych práv v katastri), alebo do dňa úhrady kúpnej ceny (i časti) alebo do dňa uzavretia zmluvy o budúcej zmluve - podľa toho, ktorý deň nastane skôr.
Otázka:
Beata Grecmacherová - 1. 4. 2009 21:36:30
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti - bytu, ktorý daňovník nadobudol vo februári 2009 na základe Osvedčenia o dedičstve, v ktorom bola stanovená všeobecná hodnota bytu na 750.000,- Sk. Poručiteľ nemal manželku ani deti a byt dedil jeho synovec-teda nejde o dedičstvo v priamom rade. Daňovník predá byt za 650.000,- Sk. Daňovník nie je oslobodený od platenia dane z príjmu, tak sa chcem opýtať aká bude jeho daňová povinnosť za rok 2009? Dobre tomu rozumiem, ze si daňovník môže na základe osvedčenia o dedičstve uplatniť ako oprávnené výdavky hodnotu bytu v čase nadobudnutia, t.j. 750.000,- Sk, ale maximalne do výšky príjmu t.j. 650.000,- Sk? Jeho základ dane bude 0,- a daňová povinnosť 0,-? Ďakujem za odpoveď
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 23. 4. 2009 17:30:32
Dobrý deň, ak všeobecná hodnota nehnuteľnosti stanovená v osvedčení o dedičstve aspoň približne zodpovedá skutočnosti, je možné si túto hodnotu odpočítať od príjmu. Treba si len uvedomiť, že notár nie je znalec v oblasti nehnuteľností a ak by sa cena mala odlišovať ja osobne by som si nechala vypracovať zamelcký posudok.
Otázka:
Palo Nedbalek - 30. 3. 2009 15:02:45
Dobry den prosim Vas do akej doby treba nahlasit a kde kupu bytu alebo inej nehnutelnosti do osobneho vlastnictva. Je potrebne oznamovat hned alebo az po zapisani do katastra
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 23. 4. 2009 17:21:20
Dobrý deň, máte povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na príslušnom obecnom úrade (podľa toho, kde sa nachádza nehnuteľnosť) do 31. januára roku nasledujúceho po roku v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnteľnosti. Čiže vo Vašom prípade ak ste nadobudli nehnuteľnosť v marci 2009, tak do konca januára 2010. A ak ste sa rozhodli túto nehnuteľnosť prenajímať, je potrebné požiadať príslušný daňový úrad (podľa miesta Vášho trvalého pobytu) o registráciu do 30 dní od konca mesiaca, v ktorom ste nehnuetľnosť okrem pozemku prenajali. Ak takúto registráciu ešte nemáte. A ešte samozrejme si treba prihlásiť elektrinu, plyn, ... ale to už nie je v oblasti daní a na to ste sa asi ani nepýtali.
Otázka:
Tomáš Novotný - 15. 3. 2009 13:57:07
Dobry den, prosim Vas o radu: Od 1.augusta 2008 pracujem ako SZCO. V sucastnosti mam vyhliednuty byt, na ktoreho odkupenie by som chcel vziat hypotekarny uver. Banka vsak vyzaduje, aby moje podnikanie trvalo minimalne 1 rok. Je mozne, aby som v auguste 2009 podal predcasne danove priznanie, ktore by dokladovalo (spolu s DPFO za rok 2008) moje prijmy z podnikania, ktore by v tom case trvalo uz 1 rok? Za odpoved vopred dakujem!
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 23. 4. 2009 17:26:09
Dobrý deň, musím Vás sklamať, ale zákon niečo také ako "predčasné daňové priznanie" nepozná. Zďaňovacím obdobím fyzickej osoby je vždy kalendárny rok. Budete sa musieť s bankou dohodnúť inak.
Otázka:
Martina Smolinská - 12. 2. 2009 14:07:13
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je potrebné zohľadniť v daňovom priznaní príjem z predaja nehnuteľností, ak príjem z predaja (1200 Sk) bol menší ako boli výdavky súvisiace s prepisom (overenie zmlúv, ktoré boli vkladané do KN, kolky = 1250). Podáva sa daňové priznanie ešte v Sk alebo sa uvedené sumy musia prepočítať na EURO?
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 15. 2. 2009 15:38:16
Dobrý deň, ak príjem nie je oslobodený od dane, musíte podať priznanie napriek tomu, že príjem bol nižší ako výdavky. V tom prípade Vám teda nevznikne povinnosť platiť z tohto titulu daň z príjmu. Výdavky si môžte uplatniť maximálne do výšky príjmu, nemôže Vám teda z tohto príjmu vzniknúť strata. Jednoducho v daňovm priznaní napríšete príjem podľa § 8 vo výške 1 200,- Sk aj výdaj 1 200,- Sk. Treba ešte dodať, že ako fyzická osoba stre zdaňovaná zo všetkých príjmov v úhrne, teda ak ste mali v roku 2008 napríklad príjmy zo zamestnmana, nebude Vám robiť Váš zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane, ale aj tieto príjmy zahrniete v spomínanom daňovom priznaní. Daňové priznanie sa vypĺňa v SKK, iba prípadná daň na úhradu sa v časti "pomocné výpočty" uvedie aj v eurách. Zaokrúhľujeme na eurocenty nadol.
Otázka:
dulajova drahomíra - 7. 2. 2009 21:57:38
Dobrý den, mama mi v roku 2008 darovala pozemok- záhradu, ktorú ona nadobudla dedením pred 10 rokmi.Ja som tento pozemok ešte v roku 2008 predala. Kedže som ho nevlastnila viac ako 5 rokov mojou povinnosťou je platiť dan z príjmu.Môžem si uplatniť výdavky vo výške reprodukčnej obstarávacej ceny pozemku v čase darovania?Ak áno, tak ako ich môžem určiť na základe akých podkladov, ked znalecký posudok nemám. Dakujem za odpoved.
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 15. 2. 2009 15:44:47
Dobrý deň, nakoľko ste nadobudli pozemok darovaním a je splnená podmienka, že KEBY VÁM HO VAŠA MATKA NEDAROVALA, ALE PREDALA, MALA BY PRÍJEM Z TOHTO PREDAJA OSLOBODENÝ OD DANE Z PRÍJMU, môžte si odpočítať od príjmu výdavky okrem iného aj vo výške tzv. reprodukčnej obstarávacej ceny pozemku, teda hodnoty, ktorú mal pozemok v čase darovania. Ja osobne by som si nechala vypracovať znalecký posudok, ak je to ešte možné, je to predsa-len najpresnejšie a najmenej spochybniteľné stanovenie hodnoty.
Otázka:
Jan Hloušek - 2. 2. 2009 19:43:09
Dobrý den Má matka občan ČR po smrti sestry dne 4.2.2008 zdědila jako jediná dědička mimo jiné i dvoupokojový byt v Bratislavě. Prosím sdělte nám jaké má spolu se získáním bytu (osvědčení ze dne 22.12.2008) daňové povinnosti na Slovensku. Jde zejména o daň z nemovitosti - do kdy je nutno podat přiznání a následně zaplatit tuto daň. Děkuji za odpověď
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 15. 2. 2009 15:47:49
Dobrý deň, daňové priznanie k dani z nehnuteľností bolo potrebné podať do konca januára (na obecnom úrade podľa miesta kde sa nachádza nehnuteľnosť), daň sa potom bude platiť na základe výmeru, ktorý Vašej matke zašle príslušný obecný úrad.
Otázka:
Denisa - 30. 1. 2009 13:21:02
Dobry deň, vo vašich prispevkoch som nenašla odpoveď ako je to pri zdaňovaní predaja nehnuteľnosti ťaženého hypotékou.Pred dvoma rokmi som si vzala hypotéku ( 100%) na kúpu pozemku na stavbu rod. domu . S pomocou rodiny ( mame veľa murárou) dnes stojí na pozemku rodinny dom ale planujem ho po kolaudacii predať. Výdavky na stavbu môžem vydokladovať ako beton, a pod. ale zaujíma ma ako to bude s danou keď predajom chcem vyrovnáť hypotéku ktorú som vzala na kúpu pozemku. Hypotéku som brala 1 mil Sk a dom by som chcela predať za 4mil. Takže môžem si do odpisou dať aj peniaze ,ktoré budem musieť vrátiť banke?
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 15. 2. 2009 15:50:33
Dobrý deň, budem Vás musieť sklamať, ale nie, splátku pôžičky si nebudete môcť odpočítať od základu dane.
Otázka:
Milan Koňár - 24. 1. 2009 20:19:15
Chcem poprosiť o informáciu o platbe dani z predaja ornej pôdy a lesných pozemkov, ktoré som nadobudol dedením po smrti svojho otca v 2008 a v tom roku som ich aj predal družstvu za sumu 60 tisíc ( 30 000 m2). Mám podať daňové priznanie z príjmu. Ďakujem za odpoveď
Odpoveď:
Ing. Tatiana Gemmelová - 15. 2. 2009 15:59:21
Dobrý deň, dôležitá je informácia, či Váš nebohý otec tieto pozemky vlastnil viac ako 5 rokov, keďže ide o nadobudnutie dedením v priamom rade. Ak áno, nemusíte podávať daňové priznanie, príjem máte oslobodený od dane. Ak nie, budete ho musieť podať, pričom si od príjmu budete môcť odpočítať príslušné výdavky a hodnotu akú mali tieto pozemky v čase nadobudnutia. A samozrejme je tiež dôležité, či nebola táto nehnuteľnosť v posledných piatich rokoch zahrnutá v obchodnom majetku, čo predpokladám nebola.

Magazín Reality

 

Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom dožitia

 

 

 • Zobraziť publikovaný inzerát