Ako zmeniť trvalý pobyt

Zmenu trvalého pobytu je potrebné ohlásiť pri presťahovaní do nového bydliska na niekoľko úradov a inštitúcií. Poradíme vám, kam, čo k tomu potrebujete, a ako všetko vybavíte čo najrýchlejšie.

Či ste si kúpili nový byt, odsťahovali sa za prácou alebo za partnerom, mali by ste nahlásiť zmenu trvalého pobytu čo najskôr. O skutočnosti totiž treba informovať mnohé inštitúcie a niektoré z nich vám za neskoré ohlásenie dokonca môžu dať pokutu.    

Kde môžete mať trvalý pobyt?

Trvalý pobyt je údaj o tom, kde sa na území Slovenskej republiky zdržiavate, obvykle je miestom vášho stáleho bydliska. Zo zákona musí každý občan SR, ktorý sa trvale nezdržiava v zahraničí, nahlásiť miesto svojho trvalého pobytu na území SR. Je potrebné oznámiť miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu. Každý občan môže mať v SR len jeden trvalý pobyt. Miesto trvalého pobytu musí spĺňať určité zákonné náležitosti. Môžete ho mať len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným alebo súpisným a orientačným číslom, a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt. Ak vás zaujíma, ako sa prihlásiť na trvalý pobyt v prenájme, prečítajte si článok, v ktorom sme to už vysvetlili.

Osobné nahlásenie

Zmenu trvalého bydliska môžete nahlásiť osobne v ohlasovni v mieste vášho nového bydliska, kde vyplníte žiadosť o zmenu trvalého pobytu. Ohlasovne sa nachádzajú na obecných, mestských a miestnych úradoch. Ich zoznam s adresami je dostupný na stránke Ministerstva vnútra SR. Na miestne úrady v lokalitách s veľkým počtom obyvateľov (ako bratislavské mestské časti) odporúčame vopred dohodnúť termín telefonicky alebo e-mailom.

Čo potrebujete

V prvom rade platný občiansky preukaz. Ak ste sa vrátili zo zahraničia, treba aj cestovný doklad alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR. Tiež potrebujete dokument, ktorý potvrdzuje vaše vlastnícke alebo spoluvlastnícke práva k miestu, kde si nahlasujete trvalý pobyt. Je ním rozhodnutie o povolení vkladu do katastra alebo list vlastníctva, ktorý už úradníci vedia získať sami. Ak si ho teda nevyžiadajú vopred, nosiť ho netreba. Vlastník, spoluvlastník, ani manželka a nezaopatrené dieťa vlastníka nič iného nepotrebuje. Manžel či manželka po svadbe musia predložiť sobášny list. Ak nezapadáte ani do jednej z týchto kategórií, potrebujete aj overené písomné potvrdenie, že sa na trvalý pobyt v nehnuteľnosti môžete prihlásiť, prípadne môžu všetci spoluvlastníci osobne a pred zamestnancom podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt na ohlasovni.

Zmena trvalého pobytu elektronicky

Ak máte aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom, zmenu trvalého pobytu vybavíte veľmi rýchlo online na slovensko.sk. Službu môžete využiť v prípade, že prihlasujete seba, inú osobu (na základe overeného splnomocnenia) alebo celú rodinu. Ak chcete nahlásiť zmenu, vyplníte, podpíšete a odošlete formulár. Následne musíte počkať na potvrdzujúcu správu, že zmena prebehla, a až po nej riešiť ostatné povinnosti spojené s prepisom trvalého bydliska.

Koho môžete prihlásiť okrem seba?

Podľa zákona môžete nahlásiť zmenu trvalého pobytu aj za členov rodiny, dieťa do 18 rokov (aj s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou) aj za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti či má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony (ak ste zákonný zástupca alebo opatrovník). Postup zmeny trvalého pobytu v ohlasovni je rovnaký, s tým, že pri deťoch do 18 rokov predkladáte aj ich rodný list.

Prihlásiť iné osoby na trvalý pobyt môžete aj elektronicky. Ak nahlasujete celú rodinu, musíte to spraviť naraz, v jednom podpísanom formulári. Nečlena rodiny môžete zaregistrovať len na základe jeho overeného splnomocnenia, ktoré bude vo forme elektronickej prílohy. V prípade, že sa k pobytu prihlasuje niekto, kto nehnuteľnosť nevlastní, potrebuje doložiť aj už spomínaný súhlas vlastníka.

Poplatky

Za zmenu trvalého pobytu neplatíte, zaplatíte len za potvrdenie. V prípade, že oň požiadate v ohlasovni, budete vás to stáť 5 eur, za to elektronické zaplatíte 2,50 eura.

Ktoré doklady treba vymeniť?

Občiansky preukaz – je tým najdôležitejším dokladom. Zo zákona sa na vás vzťahuje povinnosť vybaviť si nový pri zmene trvalého pobytu do 30 dní. Ak tak neurobíte, spáchate priestupok, za ktorý vám hrozí pokuta. Okrem toho bez nového občianskeho s novou adresou nemôžete nahlásiť zmenu trvalého pobytu napríklad v banke alebo u telefónneho operátora. Nový občiansky preukaz si vybavíte na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva PZ. Vo väčšine prípadov nepotrebujú potvrdenie o trvalom pobyte, vopred si to ale radšej overte na príslušnej pobočke. Ak bol váš už neplatný občiansky preukaz s čipom, môžete pri zmene trvalého pobytu požiadať o vydanie nového aj elektronicky. Poplatok za nový občiansky preukaz pri zmene trvalého pobytu je 4,50 eur pri štandardnej lehote vystavenia. 

Technický preukaz a ŠPZ auta - adresu trvalého pobytu máte uvedenú v technickom preukaze, ktorý si potrebujete vybaviť nový. Stále aktuálna je aj zmena ŠPZ pri zmene trvalého pobytu. Urobiť tak musíte do 30 dní na príslušnom dopravnom inšpektoráte alebo elektronicky. Budete potrebovať doklad totožnosti, čipovú kartu osvedčenia o evidencii časť I („malý techničák“), osvedčenie o evidencii časť II („veľký techničák“), potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvné poistenia (PZP), pôvodné tabuľky s evidenčným číslom, správny poplatok v sume 33 € za vozidlo s 2 ks TEČ, pri vozidlách s jednou TEČ 1 x 16,50 €.

Ktoré doklady meniť netreba?

Cestovný pas - výmena pasu vás pri zmene trvalého pobytu nečaká, jeho adresa tam nie je uvedená.

Vodičský preukaz – ak ho máte nový, vydaný po 30. 4. 2004, nemusíte ho meniť, v týchto preukazoch už totiž nie je uvedené bydlisko.

Na ktoré inštitúcie treba zmenu nahlásiť?

Okresný úrad – živnostenský a katastrálny odbor - Podnikateľ je povinný oznámiť nové bydlisko aj príslušnému živnostenskému úradu. Musí tak urobiť do 15 dní od momentu, keď zmena nastala. Ohlásiť ju môžete bezplatne prostredníctvom elektronickej služby, poštou alebo osobne na príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade. Ak nastala zmena trvalého pobytu konateľa alebo spoločníka firmy, musí ju osoba, ktorá je oprávnená konať za dotknutú spoločnosť, nahlásiť do 30 dní. Majitelia nehnuteľností by mali nahlásiť zmenu trvalého pobytu na katastri a to do 30 dní. Robí sa to žiadosťou o zmenu údajov v katastri nehnuteľností, ktorú môžete podať osobne na príslušnom úrade, poštou (s originálnym podpisom) alebo elektronicky cez ústredný portál.

Daňový úrad – podľa zákona ju musíte oznámiť do 30 dní odkedy skutočnosť nastala, inak vám hrozí pokuta. Tí, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky, oznámia zmenu cez portál finančnej správy. Ak sa vás povinnosť elektronickej komunikácie netýka, môžete ju ohlásiť aj poštou alebo osobne na príslušnom úrade. 

Zamestnávateľ a Úrad práce - Zmenu trvalého pobytu je potrebné nahlásiť osobne aj svojmu zamestnávateľovi, prípadne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pokiaľ ste v evidencii nezamestnaných. Ak ešte nemáte nový občiansky preukaz, musíte mať potvrdenie od mestského alebo obecného úradu.

Poskytovatelia služieb – ideálne je nahlásiť zmenu všetkým poskytovateľom služieb, ktoré využívate – bankám, dodávateľom energií, mobilným či internetovým operátorom, skrátka všade, odkiaľ vám chodia poštové zásielky. Ak by ste na niečo zabudli, zriaďte si pre istotu na vašu starú adresu cez Slovenskú poštu službu Časové doposielanie a pošta vás nájde kdekoľvek.

V ktorých inštitúciách zmenu trvalého pobytu netreba?

Zdravotná poisťovňa - Musí ju hlásiť len poistenec, ktorý nie je štátnym občanom SR s trvalým pobytom na území SR. Do ZP však treba nahlásiť novú kontaktnú adresu e-mailom, telefonicky alebo osobne. Vydanie nového preukazu poistenca je bezplatné. 

Sociálna poisťovňa - zmenu trvalého pobytu už nevyžaduje, získava údaje z Registra fyzických osôb. To platí aj pre SZČO. Povinnosť hlásiť zmenu trvalého bydliska však zostáva pre tzv. zahraničné SZČO. Aj tu je však dôležité nahlásiť aktuálne kontaktné údaje. Môžete tak spraviť vo svojej pobočke, listom adresovaným ústrediu Sociálnej poisťovne, prostredníctvom elektronickej schránky alebo e-mailom na  podatelna@socpoist.sk.

Odhlásenie sa z trvalého pobytu

V prípade, že meníte pobyt v rámci Slovenska, odhlasovať sa z predchádzajúcej adresy trvalého pobytu nemusíte. Odhlásiť vás musí príslušná ohlasovňa. Skončenie trvalého pobytu v ohlasovni sa oznamuje v prípade odchodu do zahraničia najmenej na 90 dní alebo s cieľom trvalo tam žiť. Keď sa rozhodnete ukončiť trvalý pobyt na území SR a už ste v zahraničí, môžete sa odhlásiť prostredníctvom zastupiteľského úradu SR, splnomocneného zástupcu v SR. Treba pamätať aj na to, že ak ohlasujete skončenie trvalého pobytu na území SR za dieťa do 18 rokov, potrebujete overený súhlas druhého zákonného zástupcu, ak nie je pri odhlásení prítomný.  

Zdroj: navody.digital.sk, tatrabanka.sk, slovensko.sk

Zdroj foto: Dreamstime