Hľadáte krátkodobý prenájom? Pozrite sa, pre koho je výhodný

Krátkodobý prenájom je vhodný pre turistov, na študentské alebo pracovné pobyty, no prenajímateľ môže prenajímať svoju nehnuteľnosť aj na 2 roky podľa zákona o Krátkodobom nájme bytu. Jedná sa totiž o iný typ nájomnej zmluvy, ako pri dlhodobom prenájme.

Výraz krátkodobý prenájom nám na prvé počutie evokuje dočasné bývanie dovolenkového typu. Sčasti je to pravda, ponúkajú ho majitelia bytov či domov turistom alebo pre pracovné či študijné cesty. Tieto nehnuteľnosti, domy, apartmány, ateliéry, prípadne aj samostatné izby, sa väčšinou nachádzajú v širšom centre metropol, sú štýlovo zariadené a umožňujú zažiť autentickú atmosféru lokality intenzívnejšie, ako ubytovanie v hoteloch či penziónoch. Ubytovanie u majiteľov vyhovuje viac tým, ktorým sa zdajú hotely príliš drahé, alebo jednoducho z dôvodu, že sa cítia „ako doma” a majú k dispozícii aj vybavenie, ktoré by v hoteli nemali. Ponuky na krátkodobý prenájom nájdete na realitných portáloch Nehnuteľnosti.sk a Reality.sk, stačí len do vyhľadávania uviesť kľúčové slovo „krátkodobý“. Rekreačné prenájmy nájdu záujemcovia aj na portáloch sk.airbnb.com či flatio.sk. Zmluvu na krátkodobý prenájom vám však môže ponúknuť aj prenajímateľ, s ktorým sa chcete dohodnúť na stabilnom bývaní.

Krátkodobý verzus dlhodobý prenájom

Prenajímatelia bytov a domov si od roku 2014 môžu vybrať, podľa akého právneho predpisu budú svoju nehnuteľnosť prenajímať. Odvtedy totiž vošiel do platnosti zákon o Krátkodobom nájme bytu. Dovtedy platil len zákon o nájme nehnuteľnosti, ktorý je upravený v občianskom zákonníku ako zákon č.40/1964, v súčasnosti sú platné oba a prenajímateľ si zvolí, podľa ktorého zostaví nájomnú zmluvu. Zmluva o krátkodobom prenájme je výhodnejšia hlavne pre prenajímateľa, pretože mu poskytuje viaceré benefity. Ak ju ako nájomca podpíšete, nestane sa žiadna katastrofa, len by ste mali vedieť o niekoľkých rozdieloch, ktoré oproti dlhodobým prenájmom predstavuje. Pozrite si tie najdôležitejšie.

Doba prenájmu

Krátkodobý nájom bytu vzniká uzavretím písomnej nájomnej zmluvy, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt alebo jeho časť do užívania, na dobu určitú, najdlhšie na 2 roky. Na základe dohody oboch strán sa zmluva dá predĺžiť na ďalšie 2 roky, najviac dvakrát, takže dokopy to znamená maximálne 6 rokov. Pri dlhodobom prenájme nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania. Ak doba nájmu nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú.

Výška nájomného

Pri krátkodobom prenájme si výšku platieb, rozsah, spôsob výpočtu úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, ako aj prípady, v ktorých je prenajímateľ oprávnený jednostranne zmeniť výšku nájomného dohodnú obe strany v zmluve. Pri dlhodobom prenájme je spôsob výpočtu nájomného, úhrady za plnenia, spôsob ich platenia, a prípady, v ktorých je prenajímateľ oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, a zmeniť ďalšie podmienky nájomnej zmluvy, ustanovuje osobitný právny predpis. Zákon o krátkodobom nájme zaviedol sa aj pojem peňažná zábezpeka, známa aj ako depozit či kaucia. Slúži na zabezpečenie prípadných neskorších pohľadávok prenajímateľa vzniknutých z neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia, či škody na majetku. Výška zábezpeky je na dohode zmluvných strán, ale nesmie prekročiť 3-násobok mesačného nájomného s úhradami. Ak prenajímateľ preukázateľne použije peniaze z tejto zábezpeky na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi, nájomca je povinný do 1 mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky. Zábezpeku však obvykle žiada prenajímateľ aj pri zmluve podľa občianskeho zákonníka.

Výpovedná lehota

Ďalšia zmena, z ktorej pri krátkodobom nájme benefitujú prenajímatelia, sa týka úpravy výpovednej lehoty. Prvý rozdiel sa týka momentu, kedy začína plynúť výpovedná lehota. V prípade krátkodobého nájmu je to už v deň po doručení písomnej výpovede, zatiaľ čo v prípade občianskeho zákonníka to je mesiac po mesiaci kedy bola výpoveď doručená. Pri krátkodobom nájme je aj definovaná spodná hranica výpovednej lehoty na 15 dní (v prípade pôvodného znenia v občianskom zákonníku je minimálna výpovedná lehota 3 mesiace).

Zánik nájmu

Kým pri dlhodobom nájme podľa Občianskeho zákonníka môže neplatnosť výpovede nájomca uplatniť na súde do 3 mesiacov odo dňa doručenia výpovede a účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu, pri krátkodobom nájme je riešenie „kratšie“. Neplatnosť skončenia krátkodobého nájmu bytu má nájomca právo uplatniť na súde v lehote 2 mesiacov odo dňa doručenia výpovede z krátkodobého nájmu bytu. Skončenie nájmu však platí a obe strany ho musia akceptovať, nečaká sa na výrok súdu aj napriek podaniu žaloby.

Povinnosť registrácie prenajímateľa

Tento bod krátkodobého nájmu je zas sprísnením pre súkromných prenajímateľov. Ak prenajímateľ prenajme na území SR nehnuteľnosť a nie je registrovaný na daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká mu povinnosť registrácie do 30 dní od uzavretia nájomnej zmluvy. Nájomca má právo vyžiadať si potvrdenie o registrácii.

Krátkodobý prenájom má aj ďalšie špecifiká, ak vás táto téma zaujíma, môžete o nich zistiť viac na stránke AKMV advokátskej kancelárie alebo sa o nich poradiť s právnikom.

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk, AKMV, osobnimakleri.sk, flatio.sk, remax-slovakia.sk

Zdroj foto: Dreamstime