Kedy ste povinní umožniť susedovi vstúpiť na svoj pozemok?

Rozhádaný sused vás nechce pustiť do dvora, aby ste udržiavali svoju fasádu, ktorá s ním susedí? Občiansky zákonník predpisuje prípady, kedy vás pustiť musí. JUDr. Veronika Michalíková z AKMV advokátskej kancelárie nám objasnila, ktoré to sú.

Nie je ničím neobvyklým, že vlastníci nehnuteľností sú často pri údržbe a obhospodarovaní svojich pozemkov, či stavieb nútení vstúpiť na susediaci pozemok, za účelom riadnej údržby svojho majetku.  Právnička z AKMV advokátska kancelária s.r.o. má skúsenosti, že v praxi však môže nastať problém a susedia vám takýto vstup nemusia chcieť umožniť, práve preto je táto povinnosť zakotvená v Občianskom zákonníku: „Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.“

Zákonné dôvody vstupu na cudzí pozemok

Citované ustanovenie stanovuje dva dôvody vstupu na susediaci pozemok, a to:

1. Vstup za účelom nevyhnutnej údržby susediacich pozemkov a stavieb, pod čím rozumieme udržiavanie nehnuteľností v dobrom stave, ako napríklad oprava strechy alebo výmena okien. V praxi ide najmä o údržbu stavieb, ktoré sú postavené na hraniciach pozemkov. Rovnako môže ísť aj o údržbu pozemku, uskutočnenú napríklad strihaním živého plotu.

2. Vstup na účel nevyhnutného obhospodarovania susediacich pozemkov a stavieb predstavuje realizáciu hospodárskej hodnoty, teda napríklad oberanie ovocia z konárov stromu, ktoré presahujú na susedov pozemok.

V oboch prípadoch však musí ísť o nevyhnutnú údržbu, či obhospodarovanie a dotknutý vlastník je povinný povoliť vstup len na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere. Nejde teda o neobmedzené svojvoľné vstupovanie na susediaci pozemok a jeho rozsah nemožno prirovnať k právu vstupu, aké možno zriadiť vecným bremenom.

Vstup inej osoby, ako vlastníka

Oprávnenie vstúpiť na cudzí pozemok sa nevzťahuje len na vlastníka susediacej nehnuteľnosti, ale rovnako má právo vstupu aj osoba, ktorá je na údržbu, či obhospodarovacie práce vlastníkom poverená.

Zodpovednosť za škodu

Ak by osoba vykonávajúca údržbu alebo obhospodarovanie svojej nehnuteľnosti počas toho spôsobila na pozemku, či stavbe, na ktorú jej bol umožnený vstup škodu, zodpovedá za ňu a nemôže sa z nej nijakým spôsobom vyviniť.

Za osoby poverené vykonať takúto činnosť vždy zodpovedá vlastník nehnuteľnosti, ktorý ich poveril. Samozrejme, ak by škoda vznikla bez akejkoľvek súvislosti s údržbou alebo obhospodarovaním, v takomto prípade za ňu nezodpovedá vlastník ani osoba, ktorá mu s tým pomáhala.

Žaloba na uloženie povinnosti

V prípade, že vlastník nehnuteľnosti na ňu nepovolí vstup za účelom údržby a obhospodarovania vlastníkovi susediacej nehnuteľnosti alebo osobe ním poverenej, má vlastník susediacej nehnuteľnosti, ktorému nebol takýto vstup umožnený, právo podať žalobu na uloženie povinnosti umožniť vstup na susediaci pozemok za účelom údržby alebo obhospodarovania svojej nehnuteľnosti.

Zdroj: AKMV

Zdroj foto: Dreamstime