Ako postupovať, keď nás sused obťažuje hlukom, zápachom či odpadmi?

Vlastník ani nájomca nehnuteľnosti by nemal obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, odpadmi, svetlom, tienením ani vibráciami. Tieto „nešváry“ zákon sumárne nazýva obťažovanie imisiami. Aké pravidlá platia v týchto prípadoch, nám vysvetlila Veronika Michalíková z AKMV advokátskej kancelárie.

Podľa zákona sa vlastník nehnuteľnosti musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. V tomto článku nám JUDr. Veronika Michalíková z AKMV advokátska kancelária s.r.o. upresní, ako postupovať, ak by k obťažovaniu niektorými imisiami došlo.

Nežiaduci hluk

Hluk, ako neželaná imisia, je často spôsobovaný napríklad hlasným počúvaním rádia a televízie, pracovnými nástrojmi (píly, kosačky...), organizovaním hlučných večierkov, štekotom psa, prevádzkou reštaurácií alebo pyrotechnikou. Rozhodujúca je miera obťažovania, pričom sa vždy skúma jeho intenzita a jeho opakovanosť. Pri hluku v byte spôsobovanom susedami sa rovnaká miera ochrany poskytuje aj nájomcovi bytu. Avšak, ak nájomca spôsobuje neprimeraný hluk, vlastníkovi nehnuteľnosti by zas mohlo prináležať právo vypovedať nájomnú zmluvu. Pri hluku spôsobovanom počas nočného kľudu sa osoba, ktorá ho spôsobuje mohla zas dopustiť priestupku. Problém s pyrotechnikou je riešený obcou, ktorá môže obmedziť alebo zakázať jej používanie prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia. Ochranu proti hluku poskytujú samozrejme aj súdy, ktoré môžu nariadiť, aby sa žalovaný zdržal konania. Ak žalovaný hluk v lehote stanovenej súdom neodstráni, žalobca je oprávnený podať návrh na exekúciu, ktorou budú žalovanému ukladané pokuty.

Zápach môže poškodzovať životné prostredie

Medzi typické príklady obťažovania pachom, popolčekom, dymom, plynmi a parami patrí napríklad obťažovanie dymom pri spaľovaní odpadov alebo zápach spôsobeným chovom hospodárskych zvierat. Obvykle takýto druh obťažovania býva spájaný s porušovaním predpisov o ochrane životného prostredia. Obec predstavuje orgán ochrany ovzdušia a má právomoc ukladať za takéto konanie pokuty, preto je na mieste, ak sa na ňu obráti obťažovaný vlastník pozemku. Ak to nepomôže, je oprávnený domáhať sa žalobou na súde. Súd však len nariadi, aby sa žalovaný zdržal obťažovania a nesmie zakázať samotnú činnosť, napríklad zakázať chov hospodárskych zvierat.

Keď bojujete o svoje miesto na slnku

Tienenie býva spôsobené napríklad budovami alebo stromami. Namietať tienenie budovou možno už v stavebnom konaní, ak nie sú dodržané vzdialenosti, stanovené predpismi stavebného práva. Pri stromoch je však situácia iná, keďže neexistujú normy, ktoré by upravovali vzdialenosti, v akých majú byť posadené od susedovej nehnuteľnosti. Stromy nie len že spôsobujú tienenie, ale môžu suseda obťažovať aj inými spôsobmi: padaním konárov, alebo berú vlahu. Preto sa odporúča nesadiť ich v blízkosti susedov, aby sa predišlo prípadným sporom. Súd ani v tomto prípade nie je oprávnený nariadiť výrub, ale len prikáže vlastníkovi, aby odstránil tienenie. Ak sa vlastník pozemku, na ktorom rastie strom, predsa len rozhodne ho vyrúbať, potrebuje súhlas od obce ako od orgánu ochrany prírody. Rovnako tak ako tienenie, aj obťažovanie svetlom je nežiaduce - odrážaním slnečných lúčov, alebo umelými reflektormi.

Obťažovanie odpadmi

Obťažovanie odpadmi, ako napríklad skládkami, kompostami, či záchodmi prestavuje závažný problém. Aj tu sa v prvom rade odporúča neumiestňovať ich v blízkosti susedovho pozemku. Pri znečisťovaní vôd napríklad vypúšťaním žumpy môže okresný úrad uložiť takejto osobe pokutu. Aj pri pevných odpadoch sa možno obrátiť na okresný úrad, či obec, ktorí zisťujú či prišlo k spáchaniu činu a kto zodpovedá za umiestnený odpad. Výsledkom ich konania môže byť prikázanie osobe, ktorá za odpad zodpovedá, aby ho zneškodnila alebo zaplatila jeho likvidáciu.

Hlodavce od suseda

Pri prenikaní hlodavcov na pozemok, ktorých pôvod je v nahromadenom odpade, možno postupovať rovnakým spôsobom ako pri odstraňovaní odpadu. No často sú zdrojom ochorení, kedy Regionálny úrad zdravotníctva nariadi deratizáciu, dezinfekciu, či dezinsekciu. Ak nedôjde k ich vykonaniu, môže byť povinnému občanovi udelená opäť pokuta.

Burina, lístie i choroby

Pri zanedbaných pozemkoch predstavuje veľký problém burina, choroby rastlín, či padanie lístia. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy je oprávnený vo veci konať, ak je vlastník obťažovaný  burinami. Pri obťažovaní chorobami je oprávnený konať zasa kontrolný ústav, ktorý môže rovnako udeliť pokutu. Ak dochádza k padaniu lístia, či orechov na susedov pozemok v neprimeranej miere, má vlastník takéhoto pozemku právo obrátiť sa žalobou na súd, ktorý mu poskytne primeranú ochranu.

Zdroj: AKMV

Zdroj foto: Dreamstime