Ako sa píše dodatok k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností?

Kúpa nehnuteľnosti zahŕňa niekoľko právnych a administratívnych úkonov, ktoré sú kľúčové pre úspešné dokončenie realitného obchodu. Jedným z nich je práve podanie návrhu na vklad do katastra. To si v mnohých prípadoch vyžiada dodatok k návrhu na vklad.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa podáva pri kúpe akéhokoľvek nehnuteľného majetku. Podľa aktuálne platnej legislatívy tak musia urobiť všetci majitelia bytov, rodinných domov, kancelárií alebo iných typov nehnuteľností. Tento proces sa však často nezaobíde bez toho, aby majiteľ danej nehnuteľnosti musel napísať spomínaný dodatok k návrhu na vklad do katastra, bez ktorého sa kúpa neuzatvorí. Zdroj: realestate.com.au

Akú úlohu plní vklad do katastra nehnuteľností?

Nie je to podpis kúpnej zmluvy ani odovzdanie predmetnej nehnuteľnosti, čo robí kupujúceho oficiálnym vlastníkom daného nehnuteľného majetku. Tento štatút nadobúda až po tom, čo na neho kataster prevedie vlastnícke právo. Tomu predchádza práve návrh vkladu do katastra nehnuteľností, ktorý uzatvorí celý realitný obchod a kupujúceho urobí legálnym vlastníkom predmetu kúpy so všetkými právami, ktoré mu z vlastníctva nehnuteľnosti vyplývajú. Často však dochádza k prípadom, kedy kataster konanie spojené s prevodom vlastníctva pozastaví. Vtedy prichádza na rad dodatok k návrhu na vklad do katastra.

Dodatok slúži na doplnenie návrhu na vklad

Dodatok k návrhu na vklad nie je povinným dokumentom, ktorý katastrálny úrad vyžaduje pri každom prevode vlastníctva nehnuteľnosti. Deje sa tak iba vo vybraných prípadoch, kedy bol návrh na vklad do katastra predložený s chybami, ktoré bránia prevodu vlastníckeho práva. Vytýčené chyby je potrebné čo najskôr napraviť, inak kataster pristúpi k zamietnutiu prevodu vlastníckeho práva. Možnosťou nápravy je práve písomný dodatok, ktorý slúži na doplnenie návrhu na vklad. Úlohou tohto dodatku je upraviť návrh na vklad do katastra tak, aby v ňom nechýbali žiadne údaje, resp. aby sa v nich neobjavovali žiadne chyby. Zdroj: housing.com

Kedy je potrebný dodatok k návrhu na vklad?

- ak návrh na vklad neobsahuje všetky požadované informácie

- ak v návrhu nie je presne zaznačená nehnuteľnosť a jej údaje

- ak podpisy v kúpnej či v darovacej zmluve nie sú osvedčené

- ak k návrhu na vklad nie sú priložené všetky potrebné prílohy

- ak predkladateľ návrhu nesplní ostatné požadované náležitosti

Ako sa píše dodatok k návrhu na vklad?

Postup, ako sa píše dodatok k návrhu na vklad, má jasné pravidlá. Tie určuje katastrálny úrad, ktorý na základe správne napísaného dodatku dodatočne schváli návrh na vklad do katastra. Dodatok sa od pôvodného návrhu na vklad veľmi nelíši. Jeho forma a potrebné údaje, ktoré v ňom nesmú chýbať, sú takmer rovnaké. Zmena spočíva len v oprave či doplnení vybraných údajov, ktoré chýbali v pôvodnom návrhu na vklad do katastra, resp. v ňom neboli zapísané správne. V dokumente sa, samozrejme, označí, že ide o dodatok k návrhu na vklad a v rámci požadovaných príloh sa predloží aj potvrdenie o zverejnení dodatku k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Zdroj: Shutterstock - ronstik

Čo má obsahovať dodatok k návrhu na vklad?

- názov a označenie dokumentu, ktorým je v tomto prípade dodatok k návrhu na vklad

- označenie adresáta – príslušného okresného úradu, v ktorého obvode je nehnuteľnosť

- označenie navrhovateľov, ktorí sú účastníkmi právneho úkonu (predávajúci a kupujúci)

- definovanie predmetu návrhu, ktorým sa stáva vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

- presné označenie nehnuteľnosti, ktorá sa stáva predmetom prevodu vlastníckeho práva

- označenie konkrétneho právneho úkonu, ktorým je kúpa alebo darovanie nehnuteľnosti

- 2 vyhotovenia zmluvy, na základe ktorej sa má uskutočniť prevod vlastníckeho práva

- všetky požadované prílohy, ktoré katastrálny úrad pri prevode vlastníctva vyžaduje

Pomôže vám vzor dodatku k návrhu na vklad

Zvládnuť postup, ako sa píše dodatok k návrhu na vklad, vyžaduje pomoc, obzvlášť v prípade, že takýto dodatok píšete prvýkrát. Právna či úradná asistencia však nie je nutná. Na internete je mnoho portálov, kde sú voľne prístupné rôzne tlačivá a formuláre, medzi ktorými nechýba ani vzor dodatku k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Presný vzor, ako sa píše návrh na vklad, nájdete aj na Nehnuteľnosti.sk, kde si môžete tlačivo stiahnuť a podľa jeho vzoru spísať aj samotný dodatok. Ten následne podáte na príslušnom katastrálnom úrade.

Kde sa podáva dodatok k návrhu na vklad?

Miesto podávania tohto dodatku je rovnaké ako pri podávaní pôvodného návrhu na vklad do katastra. Písomný dodatok sa podáva na katastrálnom úrade v sídle okresu, v ktorého obvode sa nachádza predmetná nehnuteľnosť. Majiteľ má na podanie lehotu 30 dní, pričom tá plynie odo dňa pozastavenia procesu prevodu vlastníctva danej nehnuteľnosti zo strany katastrálneho úradu. Ak kupujúci nestihne predložiť dodatok so všetkými potrebnými prílohami do 30 dní, katastrálny úrad návrh na vklad zamietne. Potom bude potrebné predložiť celkom nový návrh na vklad do katastra nehnuteľností a zopakovať daný administratívny proces. Zdroj: Shutterstock - ronstik

Katastrálny úrad eviduje prípady, kedy prevod vlastníctva danej nehnuteľnosti neprebehol ani po predložení dodatku k návrhu na vklad. Dôvodom boli chyby v jeho obsahu, resp. nepresné údaje alebo chýbajúce prílohy, ktoré zabránili bezproblémovému uzatvoreniu procesu vkladu vlastníckeho práva do katastra. V takom prípade môže kataster opakovane vyzvať kupujúceho na nápravu vzniknutého stavu do 30 dní alebo úplne zamietnuť tento návrh na vklad. Aj preto odporúčame využiť vzor dodatku návrhu na vklad, s ktorým zvládnete postup, ako takýto dokument napísať.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: realestate.com.au, housing.com, Shutterstock - ronstik