Aká je záručná doba zo zákona na novostavbu domu?

Jedným z dôvodov, pre ktoré kupujúci uprednostňujú novostavbu pred starým domom, je očakávanie vyššej kvality a bezchybného stavu. Poruchy alebo iné nedostatky sa však objavujú aj u novostavieb, niekedy aj pár mesiacov po kolaudácii. V takomto prípade sa majiteľom naskytá možnosť uplatniť si záruku na novostavbu domu.

Zárukou musí na Slovensku disponovať každý nový rodinný dom. Táto podmienka vyplýva z aktuálne platných zákonných ustanovení, ktoré sa opierajú o Občiansky zákonník. Práve ten sa zaoberá stavebným poriadkom a s ním spojenými právami majiteľov domov či iných nehnuteľností. Jedným z týchto práv je nárok na reklamáciu počas trvania záručnej doby na novostavbu domu. Zdroj: propertyguru.com.my

Záruku na novostavbu domu garantuje stavebník

Podľa Občianskeho zákonníka je za stavbu a jej 100 % stav pri odovzdaní diela zodpovedný stavebník. S tým sa spája aj zodpovednosť za prípadné škody alebo poruchy, ktoré vznikli bez zavinenia majiteľa domu. Stavebník sa tak zároveň stáva aj garantom záruky na novostavbu. To mu počas obdobia, kedy plynie záručná doba na stavbu, ukladá povinnosť akceptovať reklamáciu škôd zo strany majiteľa nového domu a prevziať zodpovednosť za ich odstránenie, resp. náhradu.

Dĺžku záruky na novostavbu domu stanovuje zákon

Občiansky zákonník neukladá stavebníkovi iba povinnosť poskytnúť majiteľovi domu záruku na stavbu. Jednotlivé ustanovenia vymedzujú aj to, aká má byť garantovaná záručná doba na stavbu dlhá. Zákon však určuje len jej minimálnu dĺžku, ktorú musí stavebník pri poskytnutí záruky dodržať. Maximálna záručná doba pri kúpe nehnuteľnosti určená nie je. Stanovenie jej dĺžky ostáva na rozhodnutí stavebníka, prípadne sa môže určiť na základe dohody medzi stavebníkom a majiteľom domu. Zdroj: arielicustomhomes.com

Minimálna záruka na novostavbu domu trvá 3 roky

Minimálna dĺžka všeobecnej zákonnej záruky na rôzne spotrebiče, zariadenia alebo materiály je dlhodobo 24 mesiacov. V stavebníctve ale môže dosahovať viac. Všetko závisí od toho, čo je predmetom záručnej doby. Ak sa záruka vzťahuje na stavebné materiály či rôzne stavebné práce vykonávané na už zrealizovanom diele, jej minimálna dĺžka musí byť nastavená na 24 mesiacov. V prípade realizácie úplne nového diela musí záruka na novostavbu domu trvať najmenej 36 mesiacov

Kedy sa môže záručná doba na stavbu skracovať?

Napriek zákonom stanovenej minimálnej dĺžke záruky existujú isté výnimky, kedy sa môže záručná doba na stavbu skrátiť. Takýchto výnimiek je však minimum. Uplatňujú sa len pri niektorých častiach stavby, ktoré Občiansky zákonník definuje iba okrajovo. Patria medzi ne napríklad rôzne záhradné stavby či niektoré prístavby. V takomto prípade môže byť záruka na stavbu skrátená na 18 mesiacov, čo je minimálna hranica, ktorú stavebník v snahe prísť s čo najnižšou záručnou dobou nesmie prekročiť.

Odkedy plynie záručná doba pri kúpe nehnuteľnosti?

S dĺžkou záručnej doby súvisí aj termín, kedy začína plynúť záruka na novostavbu domu. Ten je smerodajný najmä v prípadoch, keď chce majiteľ domu reklamovať novostavbu už prvé dni po nadobudnutí vlastníctva. Dátum, odkedy začína plynúť stanovená záručná doba pri kúpe nehnuteľnosti, hrá dôležitú úlohu aj vtedy, keď chce majiteľ podať reklamáciu v záverečnom období trvania záruky. Tá sa končí uplynutím daného časového obdobia odo dňa prevzatia diela, ktorý je dňom začatia plynutia tejto záruky. Zdroj: investopedia.com

Záručná doba na stavbu sa nemusí týkať vybavenia

Ak chce majiteľ domu, aby bola jeho reklamácia uznaná, pri jej podávaní musí presne vedieť, čo a kedy reklamovať. Záruka na stavbu sa totiž nevzťahuje na všetko vybavenie, ktoré je súčasťou domu. Niektoré spotrebiče alebo zariadenia podliehajú bežnej 24-mesačnej záruke, ktorá sa poskytuje pri ich predaji. Týka sa to napríklad pokazeného WC či sprchy. Na poruchy tohto typu sa minimálna 36-mesačná záručná doba na novostavbu uplatniť nedá, resp. daný stavebník ju nebude akceptovať.

Na čo všetko sa vzťahuje záručná doba na stavbu?

- na poškodenie muriva

- na akékoľvek praskliny

- na premokanie stavby

- na zatekanie zo strechy

- na aplikovanú izoláciu

- na rosenie skla v okne

- na plesne a huby v izbe

- na chyby v rozvodoch

- na iné škody na stavbe

Záruka na stavbu musí byť zaznamenaná písomne

Pri podávaní reklamácie občas dochádza k nedorozumeniam. Stáva sa to hlavne v prípadoch, keď záručná doba na stavbu nie je jasne a zrozumiteľne stanovená v zmluve o dielo, prípadne v preberacom protokole. Ústna dohoda s prísľubom stavebníka totiž nemusí byť smerodajná pre splnenie vopred dohodnutých podmienok u všetkých. Ak je záruka na stavbu zapísaná v písomnej forme, potom sa stavebník len ťažko vyhne akceptovaniu reklamácie a náprave stavu. Za písomnú formu sa dá považovať aj uschovaná mailová komunikácia, kde si majiteľ domu dohodne so zhotoviteľom diela jasné podmienky, súčasťou ktorých je aj dĺžka záručnej doby na novostavbu domu. Zdroj: waterfordliving.com.au

Po doručení reklamácie, ktorej predmetom sú škody či poruchy nezavinené majiteľom domu, musí stavebník zodpovedný za stavebné dielo čo najskôr pristúpiť k ich odstráneniu. Náprava stavu musí prebiehať výlučne na náklady stavebníka, a to pri každom zásahu, ktorý sa vykoná na základe reklamácie podanej majiteľom domu v čase plynutia záručnej doby na stavbu.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: propertyguru.com.my, arielicustomhomes.com, investopedia.com, waterfordliving.com.au