Aké zmeny v stavebnom zákone sa vás môžu dotknúť?

Nový zákon o výstavbe by mal nahradiť aktuálny stavebný zákon s účinnosťou od 01.01.2023. JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV nám priblížila vybrané zmeny, ktoré má navrhovaný zákon o výstavbe priniesť.

Stavebný zákon z roku 1976 je stavebníkmi aj samosprávami už dlhodobejšie označovaný za zastaraný. V súčasnosti prebieha legislatívny proces, ktorý má viesť k prijatiu nového zákona o výstavbe, okrem toho sa pripravuje aj nový zákon o územnom plánovaní. V článku si priblížime vybrané zmeny, ktoré má navrhovaný zákon o výstavbe priniesť. Ako môžu niektoré nové úpravy zasiahnuť do vašej stavby alebo stavieb v okolí, nám objasnila právnička  z advokátskej kancelárie AKMV.

Stavebné konanie má prejsť z obce na štát

Zmeny sa majú dotknúť aj orgánov, do kompetencie ktorých patrí povoľovanie stavieb. Vzniknúť má nový ústredný orgán štátnej správy -  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

Kým podľa súčasnej právnej úpravy vykonávajú stavebné konanie v prvom stupni stavebné úrady obce, po novom majú tieto právomoci prejsť na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Kompetencie obcí v procese povoľovania stavieb sa tak majú významne oslabiť.

Elektronické ohlasovanie stavieb

Navrhovaná právna úprava počíta s elektronickým ohlasovaním stavieb. Ohlásenie ma byť po novom možné uskutočniť vyplnením elektronického formulára v informačnom systéme. Navrhovaná právna úprava má zakotviť aj možnosť ohlásenia odstránenia nepovolenej informačnej konštrukcie.

Pred stavebným súhlasom rozhodnutie o stavebnom zámere v obci

Podľa navrhovanej právnej úpravy projektant vypracuje návrh stavebného zámeru. Pri jeho vypracovaní bude vychádzať z pokynov stavebníka, zohľadnenia základných požiadaviek na stavby a zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. Stavebník alebo ním poverený projektant stavebný zámer v priebehu spracovania prerokuje s obcou,  na ktorej území  sa majú uskutočniť stavebné práce, s dotknutými orgánmi podľa druhu navrhovaných stavebných prác, vlastníkmi stavieb dopravnej infraštruktúry a stavieb inžinierskych sietí, ktorých sa navrhované stavebné práce týkajú, ako aj s vlastníkmi susedných stavieb a susedných pozemkov.

Obec má byť v zmysle návrhu povinná vydať k stavebnému zámeru územné stanovisko a poskytnúť stavebníkovi alebo ním poverenému projektantovi súčinnosť pri verejnom prerokovaní stavebného zámeru. K zámeru bude možné vzniesť námietky a pripomienky. Lehota na vznesenie námietok a pripomienok nebude môcť byť dlhšia ako 15 pracovných dní. Ak sa osoby, s ktorými bude zámer prerokovaný nevyjadria v tejto lehote, bude sa predpokladať, že k stavebnému zámeru nemajú námietky ani pripomienky. Rizikom je, že niektoré dotknuté osoby sa v lehote o zámere ani nedozvedia a v prípade verejnoprávnych subjektov, že v krátkej lehote pri väčšom zaťažení nestihnú námietky a pripomienky adekvátne spracovať.

Následne by projektant spracoval výsledok prerokovania stavebného zámeru do správy o výsledku prerokovania stavebného zámeru. V správe by navrhol a odôvodnil aj potrebu vypracovania vykonávacieho projektu k stavbe. Táto správa spolu so stavebným zámerom má byť následne podkladom pre stavebný úrad.

Stavba bude povolená tak, že stavebný úrad vydá stavebný súhlas. Stavebný súhlas má teda nahradiť v súčasnosti vydávané stavebné povolenie. Súčasne s vydaním stavebného súhlasu by stavebný úrad aj overil projekt stavby.

Čierne stavby sa nebudú povoľovať dodatočne

Prínosom novej právnej úpravy by malo byť aj zakotvenie efektívnejších možností postupu proti nepovoleným stavbám. Významnou zmenou by malo byť, že nepovolené stavby nebude možné neskôr dodatočne povoliť.

Počíta sa aj s rozšírením okruhu subjektov, ktoré bude možné postihnúť v prípade porušení zákona. Okrem stavebníka bude možné sankcionovať aj zhotoviteľov stavieb, osoby vykonávajúce stavebný dozor a stavbyvedúcich.

Kritické pripomienky k návrhu

Keďže legislatívny proces stále prebieha, nie je ešte isté, či bude zákon o výstavbe schválený v navrhovanom znení. K návrhu sú zatiaľ skôr kritické ohlasy, preto je možné, že budú zohľadnené niektoré pripomienky.

Kritika návrhu zákona vytýka napríklad neproporčné posilnenie postavenia stavebníkov (vrátane developerov) v procese povoľovania stavieb, obmedzenie možností obcí, verejnosti a dotknutých osôb (vrátane vlastníkov nehnuteľností dotknutých povoľovanou výstavbou) rozhodovať o svojom území, nedostatočné zakotvenie prostriedkov na ochranu verejného záujmu, priznanie širokých kompetencií projektantom, ktorí sú súkromné subjekty platené stavebníkom, ale napríklad aj používanie terminológie umožňujúcej nejednoznačný výklad.

Zdroj: AKMV

Zdroj foto: Dreamstime