Žiadosť o hypotéku: Ktoré faktory najviac ovplyvňujú vašu bonitu?

Banky sa pri schvaľovaní hypoték pridŕžajú svojej vlastnej metodiky. Napriek tomu sa môže každá žiadosť posúdiť individuálne. V takomto prípade hrá kľúčovú úlohu okrem zabezpečenia aj bonita. Tú ovplyvňuje niekoľko faktorov, na základe ktorých sa banka rozhodne, či danú žiadosť schváli.

Čo je bonita a prečo sa sleduje pri schvaľovaní úverov?

V ekonomickej terminológii je bonita definovaná ako nástroj na vyjadrenie kvality, resp. dobrého mena. Týka sa to najmä firiem, ktorých bonita určuje, či sú dôveryhodné a či majú dobrú povesť. Rovnaký princíp sledujú pri schvaľovaní úverov aj banky. Čím má klient lepšiu bonitu, tým je jeho schopnosť splatiť hypotéku považovaná za vyššiu. Pre banku sa tak stáva dôveryhodnejším, čo otvára priestor na kladné posúdenie žiadosti. Zdroj: pixabay.com

5 najviac sledovaných faktorov ovplyvňujúcich bonitu:

1. Zamestnanie – Pre banku nie je až také dôležité, akú prácu žiadateľ vykonáva, skôr to, či existuje predpoklad dlhodobého zotrvania v danom pracovnom pomere. Poskytovatelia totiž nadobúdajú väčšiu istotu, ak má žiadateľ stabilnú prácu, čo zvyšuje šancu, že hypotéku bude schopný splatiť.

2. Výška príjmu – So zamestnaním súvisí aj ďalší z najviac sledovaných faktorov. Tým je výška príjmu, ktorá musí byť postačujúca na to, aby z neho žiadateľ bez problémov zaplatil každomesačnú splátku.Vzhľadom na to majú výhodu žiadatelia, ktorých príjem je stabilný v priebehu celého roka, nielen vo vybraných sezónach.

3. Mesačné výdavky – Žiadatelia s nižším príjmom môžu mať v niektorých prípadoch vyššiu bonitu ako lepšie zarábajúci klienti. Dôvodom bývajú nižšie výdavky a s tým súvisiaca vyššia rezerva, ktorou títo klienti disponujú. Po sprísňovaní podmienok na hypotrhu sa výška rezervy ostávajúca po odčítaní všetkých splátok od príjmu stala ešte viac sledovaným kritériom.

4. Majetkové pomery – Pokiaľ klient vlastní nehnuteľný majetok, nižšia bonita ovplyvnená vyššie uvedenými faktormi nemusí byť problémom. Ak poskytovateľovi preukáže schopnosť ručiť dostatočnou zábezpekou, schváleniu hypotéky by nemalo nič brániť. Plusom je najmä vlastníctvo lukratívnej nehnuteľnosti, ktorej cena je vyššia ako hodnota poskytnutého úveru.

5. Úverová história – Klientova platobná disciplína je pre banku najdôležitejšia. Obzvlášť to platí pri klientoch, ktorým už bol v minulosti poskytnutý úver. Každá banka tak automaticky nahliada do úverových registrov, kde sa zaznamenávajú všetky omeškania alebo vynechania splátok.Akýkoľvek negatívny záznam môže viesť k zamietnutiu žiadosti. Zdroj: pixabay.com

Možnosti, ako zvýšiť bonitu a šancu na získanie úveru:

- pri všetkých úveroch uhrádzajte splátky včas

- snažte sa udržať stabilný a pravidelný príjem

- snažte sa tvoriť čo najvyššiu finančnú rezervu

- obmedzte zbytočné finančné náklady na život

- zabezpečte si ručiteľa s čo najvyššou bonitou Zdroj: corporatefinanceinstitute.com

Nižšia bonita nie je dôvodom neskúsiť požiadať banku o hypotekárny úver. Vzhľadom na individuálny prístup k posudzovaniu žiadostí majú šancu získať peniaze aj klienti s nižším príjmom či s menšou finančnou rezervou.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: pixabay.com, corporatefinanceinstitute.com