RE0003066-20-000025 (DDr029/2020) Aktualizovaný: 21. 01. 2021 1. publikácia: 01. 12. 2020

UPUSTENÉ OD DRAŽBY 1-izbový byt.

Ľudová
Košice - Západ • Slovenská republika Ukázať na mape
Ukázať na mape

51 100 € 2 422 €/m2

Poznámka k cene: Najnižšie podanie.
Základné informácie

Druh:
1-izb. byt

Typ:
Dražba

Celková podlahová plocha:
21.1 m²
Info
Predmet dražby a jeho príslušenstva:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na LV č. 14529 vedené Okresným úradom Košice II –
katastrálny odbor, okres Košice II, obec Košice - Západ, kat. úz. Terasa, a to:
- byt č. 1, prízemie, vchod 9, v bytovom dome s. č. 245 , na parc. reg. ,,C“ č. 394 a na parc. reg. ,,C“ č. 395 –
Ľudová 7,9
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku,
parcela registra „C“ č. 394 o výmere 204 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C“ č. 395 o
výmere 200 m2
- zastavané plochy a nádvoria, vo veľkosti 169/10 000-in.
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Opis predmetu dražby:
Byt č.1, na prízemí, súp. č.245, Ľudová 9, k.ú. Terasa, Obec Košice - Západ, Okres Košice II.
Popis bytového domu súp. č. 245, na parc. č.394, 395, ul. Ľudová 7,9, Košice:
Radový bytový dom panelovej konštrukcie, zrealizovaný v stavebnom panelovom konštrukčnom systéme. Objekt
je samostatne stojací tvorený niekoľkými dilatačnými celkami, každý s dvomi sekciami. Hodnotený byt č. 1 sa
nachádza v dvojsekcií č. 7,9. Bytový dom má 5 nadzemných podlaží. 1.NP (prízemie) je vstupné podlažie s
umiestnením spoločných priestorov, pivníc a bytovej jednotky. Celková kapacita dvojsekcie bytového domu je 2 x
14 bytových jednotiek. Na typickom podlaží sa nachádzajú 3 bytové jednotky a dvojramenné schodisko.
Konštrukčná výška typického podlažia je 2,8 m. Ohodnocovaný byt č. 1 sa nachádza na 1.NP (prízemí ) bytového
domu súp. č. 245, na ulici Ľudová 9, v katastrálnom území Terasa, obec Košice - Západ, okr. Košice II. Bytový
dom bol postavený v roku 1964, v začiatkoch výstavby sídliska Terasa. Je to sídlisko, vystavané z montovaných
betónových plošných panelov podľa typových projektov bytových domov. Bytový dom je situovaný v časti mesta
zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti, v lokalite vhodnej na bývanie. Nachádza sa v
lokalite medzi ulicami Popradská a Trieda SNP. Na druhej strane cesty ulice Trieda SNP, cez križovatku, sa
nachádza Nová fakultná nemocnica. Do centra mesta Košice je cca 1,5 km. Ohodnocovaný byt je I. kategórie s
ústredným vykurovaním. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je 169/10000.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Bytový dom je novo zateplený kontaktným zatepľovacím systémom (2020), prevedená bola oprava strechy s
výmenou strešnej krytiny (2012), klampiarskych konštrukcií a hromozvodu. Bola prevedená výmena vchodových
dverí z obidvoch strán vstupu(2012), osadenie nových poštových schránok a výmena okien v spoločných
priestoroch za plastové (2012), osadená je pôvodná dlažba vo vstupnom podlaží, prevedená bola nová pokládka
PVC na schodiskách, prevedená úprava vnútorných povrchov stien (maľba) a vynovenie elektroinštalácie,
osadenie nových osvetľovacích telies v spoločných priestoroch. Vymenené sú stúpačkové rozvody vody a
kanalizácie (2010).
Dispozičné riešenie: Bytový dom má 5 nadzemných podlaží. V 1. nadzemnom (na prízemí) - vstupnom
podlaží sa nachádza zádverie, vstupná hala, 2 x byt, schodisko, miestnosť pre bicykle a pivnice. Na typickom
podlaží sa nachádza chodba, 3 bytové jednotky a dvojramenné schodisko. Bytový dom je napojený na všetky
mestské inžinierske siete. Výmena spoločných stúpačiek vedení vody, kanalizácie a plynu bola prevedená v roku
2010. Prístup k bytovému domu je z ulice Hronská, následne na ulicu Ľudová s parkoviskom pred bytovým
domom. Bytový dom je v súčasnosti vo veľmi dobrom technickom stave vzhľadom na prevedené opravy
vykonané v rokoch 2010 - 2020. Životnosť a opotrebovanie som stanovila analytickou metódou vzhľadom na
prevedené rekonštrukcie bytu a bytového domu.
Opis stavu predmetu dražby:
Vzhľadom na to, že znalcovi nebola umožnená obhliadka bytu v stanovenom čase dražobnou spoločnosťou
Aukčný Dom, s.r.o., znalecký posudok je vypracovaný na základe poskytnutých podkladov v zmysle § 12 ods. 3
zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: ,, ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní
vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník
k dispozícií."
Technický stav bytu je prevzatý z poskytnutého znaleckého posudku č. 163/2017 Ing. Kopora Štefana.
Technický stav bytového domu bol zistený na mieste v čase obhliadky 31.08.2020.
Prečítať viac

Dražba

Dátum dražby: 28. 01. 2021 13:30
Miesto dražby: V priestoroch Miestneho úradu Košice - Staré Mesto, zasadačka č.123, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice.
Predmet dražby: 1-izbový byt. Obhliadka bude vykonaná po telefonickej dohode aspoň deň pred obhliadkou.
Dražobná zábezpeka: 10 000 €
Dobrovoľná dražba: áno
Zverejnené: 01. 12. 2020
Dátum 1. verejnej obhliadky: 13. 01. 2021 10:00
Dátum 2. verejnej obhliadky: 27. 01. 2021 10:00
Zobraziť viac
Charakteristika

Nadzemné podlažie:
prízemné podlažie

Výťah:
áno

Stav nehnuteľnosti:
pôvodný stav

Konštrukcia bytu:
panelová
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

Milan Ronec

+421 905 445 828
Zobraziť číslo

Aukčný Dom, s.r.o.

Aukčný Dom, s.r.o.

Ponuky spoločnosti: 29

Pribinova 462/84 • 92001, Hlohovec (SK)
Aukčný Dom, s.r.o.

51 100 € 2 422 €/m2

Milan Ronec

+421 905 445 828
Zobraziť číslo