Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Nehnuteľnosť Kancelárie, administratívne priestory Predaj Košice - Juh

RE0004163-18-000080 (1268:predaj)
Aktualizovaný 22.6.2018 1. publikácia 10.6.2018

Dražba budov a garáží v Košiciach na Rozvojovej ulici.

Druh / Typ

Kancelárie, administratívne priestory / Predaj

Štát Slovenská republika
Mesto

Košice - Juh


[ Reality okres Košice IV ]
Ulica

NEZADANÉ

Cena vrátane provízie 1 690 000 €
Celková podlahová plocha 4 103,00 m2
Popis nehnuteľnosti
Dátum konania dražby: 17.07.2018 13:30
Miesto dražby: salónik v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice

Cena podľa znaleckého posudku: 1690000,- EUR
Najnižšie podanie: 1690000,- EUR
Minimálne prihodenie: 3000,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 49000,- EUR

Prvá obhliadka: 25.06.2018 08:00; pred budovou so súpisným číslom 2066, na Rozvojovej ulici č. 2 v Košiciach.

Druhá obhliadka: 13.07.2018 08:00; pred budovou so súpisným číslom 2066, na Rozvojovej ulici č. 2 v Košiciach.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice IV, obec: Košice -Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 14379, a to konkrétne:	
budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/68 o výmere 597 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/69 o výmere 1074 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/70 o výmere 1067 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
hala so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/71 o výmere 743 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
garáž so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/73 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
studňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/72 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/17 o výmere 2690 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/68 o výmere 597 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/69 o výmere 1074 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/70 o výmere 1067 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/71 o výmere 743 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/72 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/73 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/85 o výmere 70 m2, druh pozemku: ostatné plochy,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/87 o výmere 11269 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/91 o výmere 299 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/584 o výmere 253 m2, druh pozemku: ostatné plochy,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/585 o výmere 102 m2, druh pozemku: ostatné plochy,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/586 o výmere 97 m2, druh pozemku: ostatné plochy,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/587 o výmere 14 m2, druh pozemku: ostatné plochy,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/588 o výmere 26 m2, druh pozemku: ostatné plochy,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/589 o výmere 27 m2, druh pozemku: ostatné plochy,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/590 o výmere 243 m2, druh pozemku: ostatné plochy,	
pozemok parcely registra „C“ č. 449/591 o výmere 1401 m2, druh pozemku: ostatné plochy.

Opis predmetu dražby:
1.Garáž so súp. č. 2066, na parc. č. 449/73Ide o vedľajšiu stavbu radových garáží pre 4 osobné automobily umiestnenú v severnej časti areálu Steel Trans na parcele             č. 449/73. V čase ohodnocovania bola stavba nevyužívaná, v minulosti slúžila ako garáž pre osobné automobily a ako sklad PHM.Dispozičné riešenie:Jedná sa o prízemnú stavbu štyroch radových garáží prístupných cez garážové vráta otváracie z plného plechu.Zastavaná plocha je 73,89 m2. Technické riešenie:-- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly hrúbky nad 15 do 30 cm;- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú železobetónové - monolitická doska z hornej strany spádovaná;- Strecha - krytina je na plochých strechách, z asfaltových privarovaných pásov; klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)- Úpravy vonkajších povrchov - škrabaný brizolit- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkyNa základe prehlásenia vlastníka bola stavba garáže vybudovaná v roku 1992.Vzhľadom na použité materiály, technický stav a stav údržby sa základná životnosť odhaduje na 60 rokov. 2.Administratívna budova so súp. č. 2066, na p. č. 466/68 Budova na základe prehlásenia vlastníka a odborného posúdenia znalca pri obhliadke bola vybudovaná v roku 1994.V čase obhliadky bola administratívna budova mimo prevádzky s vybúranými priečkami odpojená od ELI, vodovodu a bez pripojenia zemného plynu. Budova je od roku cca. 2015 mimo prevádzky, s neukončenou rekonštrukciou.Vstup do budovy je z prednej severozápadnej časti areálu firmy Steel Trans od spevnenej plochy z úrovne terénu. Dispozičné riešenie: Budova pozostáva z dvoch nadzemných podlaží.V 1.NP a 2.NP administratívnej budovy, kde boli pôvodne kancelárie, spoločné priestory chodieb, soc. zariadení, je vybúraný otvorený priestor bez priečok a bez usporiadanej dispozície.Zastavaná plocha I. NP je 586,16 m2.Zastavaná plocha II. NP je 586, 16 m2. Technické riešenie objektu :Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí prefabrikovaná žb. stĺpová konštrukcia - skelet s dvomi priečnymi loďami v rozpätí 2x 6 m, v pozdĺžnom smere v module s obvodovými sendvičovými pórobetónovými panelmi predsadenými pred skelet, priečkami a výplňovým murivom z pálených tehál, ktoré boli v čase obhliadky zdemolované na cca 90 %. Povrchová úprava vonkajších povrchov je z brizolitovej omietky. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené zdvojené, čiastočne zdemontované a rozbité, percento dokončenosti je cca na 60 %.Zvislé výplňové konštrukcie a priečky vo vnútri sú murované z pórobetónových tvárnic a z pálených tehál, ktoré sú prevažne vybúrané. Vodorovné nosné konštrukcie nad všetkými podlažiami sú realizované zo stropných žb. prefabrikovaných panelov. Vertikálna komunikácia je zabezpečená žb. betónovým monolitickým schodiskom s povrchom z nástupníc   a podstupníc z podlahoviny PVC.Stropy a steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou, ktorá nebola v čase obhliadky ukončená.Strecha je plochá, pokrytá živičnou krytinou, čiastočne poškodenou s vyspádovaním do vnútorných dažďových zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený už spomínanými zvodmi zaústenými do jednotnej dažďovej a splaškovej kanalizácie.Vstupné dvere do budovy sú hliníkové presklené, s poškodenou výplňou. Vnútorné dvere v jednotlivých podlažiach sú hladké na báze dreva, osadené do kovových zárubní, v čase obhliadky boli dvere zdemontované.Podlahy v budove sú s vybúranými potermi bez finálnej povrchovej úpravy. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické.Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia, pričom sú odpojené od vody. Kanalizácia v budove je zrealizovaná z PVC potrubia, napojená je na verejnú kanalizáciu. Ohrev TÚV v budove bol zabezpečený ohrievačom (ktorý je zdemontovaný).ÚVK v objekte je riešené ako ústredné s rozvodmi z oceľového potrubia, radiátormi plechovými rebrovými, ktoré boli v čase obhliadky nefunkčné - poškodené. Zdroj tepla je zdemontovaný.Budova má možnosť napojenia na inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, NN prípojku a plynovú prípojku.Budova bola v čase obhliadky čiastočne rekonštruovaná v štádiu prevedených búracích prác s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky. Životnosť budovy je predpokladaná na 60 rokov. 3.Budova so súp. č. 2066 na p. č. 449/69Jedná sa o dvojloďovú budovu v priečnom smere, v pozdĺžnom smere modul 7 x 6,0 m vybudovanú na parc. č. 449/69.Budova bola vybudovaná a daná do užívania v roku 1992.Dispozičné riešenie: Budova bola v čase obhliadky mimo prevádzky, zrekonštruovaná s vytvorením priestorov: dve jedálne, výdajňa stravy, šatne pre zamestnancov so sociálnymi zariadeniami, archív vo vytvorenom medzipodlaží, garáže a kotolňa so samostatným vstupom v severozápadnej časti budovy.Zastavaná plocha I. NP je 1.047,96 m2.Prevažné využitie budovy je garážovanie a údržba vozidiel. Hlavný vstup do budovy je z juhovýchodnej strany pozemku cez chodbu do jedálne, šatní a do garáží, ktoré majú osadené výsuvné garážové vráta a podlahu priemyselnú pancierovú. V čase obhliadky je budova nevyužívaná (mimo prevádzky).Technické riešenie objektu :Budova je založená na železobetónových základových pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí žb. prefabrikovaný skelet, osadený do žb. pätiek. Obvodový plášť je zhotovený z prefabrikovaných pórobetónových panelov. Strešná konštrukcia je vybudovaná so žb. stropných panelov, rebrovaných na žb. nosníkoch, z hornej strany z tepelnoizolačnou vrstvou, ktorá je pokrytá živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami (oplechovania atiky, prestupy) z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pálených tehál.Vonkajšia povrchová úprava bola zrealizovaná v roku 2008-2009 z minerálnej omietky na zateplení. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou. Strecha bola v roku 2007 rekonštruovaná - pokrytá krytinou Fatrafol s vyspádovaním do vonkajších dažďových žľabov a zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený do jednotnej dažďovej a splaškovej kanalizácie. Podlahy vnútorných priestorov sú z keramickej dlažby, podlahy v garážových priestoroch sú zhotovené z priemyselnej pancierovej podlahy. Rozvody ELI v budove garáží sú svetelné a motorické s automatickým istením, v čase obhliadky boli odpojené.Budova bola v čase obhliadky rekonštruovaná s výmenou garážových vrát a s rekonštrukciou podláh vnútorných priestorov. Exteriér budovy je zateplený s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Životnosť podobných prevádzkových stavieb je spravidla 60 - 100 rokov.4.Budova so súp. č. 2066 na p.č. 449/70Jedná sa o budovu garáží a opravárenskej haly so súp. č. 2066 vybudovanú na parc. č. 449/70. Podľa zistenia bola budova garáží vybudovaná a daná do užívania v roku 1992.Vstup do jednotlivých garáží je cez výsuvné garážové brány zo spevnenej plochy dvora.V roku 2008-2009 bola na objekte garáží zrealizovaná rekonštrukcia vnútorných priestorov so zateplením fasády a výmenou garážových brán s el. pohonom s dostavaním dvoch kancelárií a skladu.V čase obhliadky bolo zistené, že od roku 2016 je budova garáží nevyužívaná (mimo prevádzky).Zastavaná plocha I. NP je 1.047,96 m2.Technické riešenie objektu :Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode.Zvislé nosné konštrukcie objektu tvorí žb. prefabrikovaný skelet osadený do žb. pätiek. Obvodový plášť objektu je zhotovený z prefabrikovaných pórobetónových panelov z vonkajšej strany je zateplený. Strešná konštrukcia garáží je vybudovaná so žb. stropných panelov osadených na žb. nosníkoch, z hornej strany s tepelnoizolačnou vrstvou, ktorá je pokrytá krytinou Fatrafol s klampiarskymi konštrukciami (oplechovania atiky, prestupy) z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic.Vonkajšia povrchová úprava bola zrealizovaná v roku 2008-2009 z minerálnej škrabanej omietky na zateplení. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou.Strecha bola v roku 2007 rekonštruovaná - pokrytá krytinou Fatrafol s vyspádovaním do vonkajších žľabov a dažďových zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený do jednotnej dažďovej a splaškovej kanalizácie. Vchod do jednotlivých priestorov garáže je cez výsuvné segmentové vráta s el. ovládaním. Vnútorné dvere sú plné hladké, osadené do kovových zárubní.Podlahy v garážových priestoroch sú zhotovené z priemyselnej betónovej podlahoviny na cementový poter. Rozvody ELI v budove garáží sú svetelné a motorické s automatickým istením, v čase obhliadky bola ELI odpojená.Exteriér budovy je s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky na zateplení. Životnosť podobných prevádzkových stavieb je spravidla 60 - 100 rokov.Po posúdení stavebno technického stavu objektu, kvality použitých stavebných materiálov, prevedenia kompletnej rekonštrukcie a spôsobu užívania budovy je jej životnosť stanovená odborným odhadom na 70 rokov.5.Skladová hala so súp. č.2066 na p. č. 449/71Jedná sa o halu pre účel skladovania. Skladová hala bola vybudovaná a daná do užívania v roku 1992. Vstup do jednotlivých garáží je cez výsuvné garážové brány zo spevnenej plochy dvora. V čase obhliadky bola budova garáží nevyužívaná (mimo prevádzky).Zastavaná plocha I. NP je 745,38 m2. Technické riešenie:Budova je založená na železobetónových základových pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí oceľový skelet osadený do žb. pätiek. Obvodový plášť je zhotovený z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm. Strešná konštrukcia skladu je vybudovaná z trapezového plechu bez zateplenia uloženého na kovových priehradových väzníkoch. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia povrchová úprava je pôvodná z hladkej omietky, jedna stena je s poškodenou zvetralou fasádnou omietkou. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené hladkou omietkou.Vchod do jednotlivých priestorov skladu je cez otváracie plechové vráta. Podlahy skladu sú zhotovené z cementového poteru.Rozvody ELI v budove garáží sú svetelné, v čase obhliadky boli odpojené.Budova bola v čase obhliadky v pôvodnom stave.Životnosť podobných prevádzkových stavieb je spravidla 60 - 100 rokov. 6.Čerpacia stanica vodovodu na p. č. 449/72Prízemná stavba čerpacej stanice bola vybudovanú na parc. č. 449/72. Podľa zistenia bola čerpacia stanica vybudovaná a daná do užívania v roku 1992, v roku 2007 bola rekonštruovaná so zateplením fasády - krytina fatrafol, s rekonštrukciou vnútorných priestorov.Vstup do budovy je cez plastové dvere, plné z celoobvodovým kovaním v časti od spevnenej plochy dvora. V čase obhliadky bola budova čerpacej stanice mimo prevádzky. Technické riešenie:Budova je založená na železobetónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí tehlové murivo so zateplením a vonkajšou povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Strešná konštrukcia je pultová s krytinou fatrafol. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené hladkou omietkou. Podlahy sú zhotovené z keramickej dlažby. Rozvody ELI sú svetelné a motorické, v čase obhliadky boli odpojené. Údržba stanice bola ku dňu obhliadky dobrá  zodpovedajúca jej veku v dobrom technickom stave.Životnosť podobných prevádzkových stavieb je spravidla 60 - 100 rokov. Zastavaná plocha je 15,71 m2. 	
PozemkyPozemky sú rovinaté s možnosťou napojenia na siete vody, kanalizácie, plynu, elektriny.Celková výmera pozemkov je 20.068 m2. 
Charakteristiky
Celková podlahová plocha 4 103,00 m2
Stav nehnuteľnosti čiastočná rekonštrukcia
Forma vlastníctva osobné
Prevažujúca konštrukcia objektu zmiešaná konštrukcia
Výťah Nie
Ostatné informácie
Dražobná spoločnosť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. img Počet inzerátov: 74
Mgr. Marek Piršel
Mobil +421 917 822 724
Email as@aukcnaspolocnost.sk
Iné kontaktné údaje
Adresa
Kopčianska 10
85101 Bratislava - Petržalka
Slovenská republika
Telefón: +421 917 822 724, +421 2 210 254 70
Fax
Adresa webovej stránky: www.aukcnaspolocnost.sk
Email as@aukcnaspolocnost.sk
Iné kontaktné údaje
Hovoríme

e-Vizitka
Obrázok
Mapa
  • Zobraziť publikovaný inzerát