RE0004163-19-000081 (1537:predaj)

Dražba rodinného domu v obci Tušice, okres Michalovce

24 400 € 94 €/m2

ZAKLADNÉ INFORMÁCIE
Druh:
Rodinný dom

Typ:
Predaj

Celková úžitková plocha:
260 m2
Ulica:

Mesto:
Tušice, Slovenská republika
Aktualizovaný: 10. 11. 2019 1. publikácia: 10. 11. 2019
Dátum konania dražby: 11.12.2019 09:45
Miesto dražby: salónik RONDO CLUB, na 2. posch. hotela: Boutique Hotel MARATON, Strojárenská 11A, 040 01 Košice

Cena podľa znaleckého posudku: 24400.00,- EUR
Najnižšie podanie: 24400.00,- EUR
Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 5000.00,- EUR

Prvá obhliadka: 20.11.2019 14:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 37 v obci Tuš
Prečítať viac ice.

Druhá obhliadka: 05.12.2019 13:20; pred rodinným domom so súpisným číslom 37 v obci Tušice.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Tušice, katastrálne územie: Tušice, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 125, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 37 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 294 o výmere 417 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 294 o výmere 417 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 295 o výmere 611 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom so súp. č. 37, postavený na par. č. 294 v kat. území Tušice Ide o samostatne stojaci nepodpivničený, dvojpodlažný rodinný dom s jednou bytovou jednotkou. Do užívania bol daný v roku 1976. Rodinný dom má plochú strechu. Strešná krytina je plechová. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je brizolitová. Okná sú drevené dvojité. K rodinnému domu je privedená plynová prípojka a vzdušná elektroprípojka.      Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. nadzemné podlažie tvorí: dve izby, kúpeľňa s WC, kuchyňa a garáž.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 130,35 m2.2. nadzemné podlažie tvorí: štyri izby a komora.Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 130,35 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy sú betónové. Rodinný dom je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria betónové monolitické stropy s rovným podhľadom. Schodisko v 1. NP tvorí keramická dlažba. Strecha je plochá jednoplášťová s tepelnou izoláciou. Krytiny sú z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov, fasádne omietky, tvorí škrabaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov, vnútorné omietky, sú vápenné štukové. Vnútorné obklady v 1. NP sú v prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky, vane ako aj kuchyne. V 2. NP sú na chodbe vnútorné drevené obklady. V prevažnej časti kúpeľne sú obklady min. nad 1,35 m výšky. Výplne otvorov, dvere, sú hladké plné alebo zasklené. Okná sú dvojité drevené. Podlahy obytných miestností sú z PVC. Dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. V kuchyni v 1. NP je plynový sporák a drezové oceľové smaltované umývadlo. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. V kúpeľni v 1. NP je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo a pákové nerezové vodovodné batérie. Záchod v 1. NP je splachovací bez umývadla. Garážové vráta sú oceľové. Vykurovanie je ústredné, teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľovými a vykurovacími panelmi. Zdrojom vykurovania v 1. NP je kotol ústredného vykurovania na plyn a kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody v 1. NP sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody v 1. NP je zásobníkový elektrický ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie v 1. NP tvorí liatinové potrubie. Elektroinštalácia v 1. NP je svetelná aj motorická. V 2. NP je elektroinštalácia svetelná. V 1. NP je elektrický rozvádzač s automatickým istením. V 1. NP je rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií. Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia. 
Prečítať menej

Charakteristika

Celková úžitková plocha: 260 m²
Plocha obytnej časti: 260 m²
Počet nadzemných podlaží: 2
Stav nehnuteľnosti: pôvodný stav
Forma vlastníctva: osobné
Kvalitatívny štandard: RD z klasických materiálov
Výmera pozemku celkom: 1028 m²
Pitná voda: vodovod
Odpadové vody: verejná kanalizácia
Zobraziť viac

Kontakt na predajcu

Mgr. Marek Piršel

+421 917 822 724 Zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Ponuky spoločnosti: 56

Kopčianska 10
85101, Bratislava - Petržalka (SK)

24 400 € 94 €/m2

Mgr. Marek Piršel

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

+421 917 822 724 Zobraziť číslo