(Ju_7LSYAGLE) Aktualizovaný: 27. 02. 2024 1. publikácia: 27. 02. 2024

Pripravujeme opakované kolo konkurznej dražby - 2-oj izb. bytu vo Zvolene po dohode so záujemcom

Zvolen • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

20 000 €

Základné informácie

Druh:
2 izbový byt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
0 m²
Info
Miesto opakovanej dražby: Cikkerova sieň na III. NP, Radnica mesta Banská Bystrica, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica

Cena podľa znaleckého posudku: 67400,- EUR
Najnižšie podanie: 20000,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 5000,- EUR

Predmet opakovanej dražby:
Byt č. 21 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu ul. Balkán so súpisným číslom 1759, vchod: 37, na ulici Balkán 37 vo Zvolene (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 558/15 o výmere 325 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra „C“ č. 558/16 o výmere 326 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 4879/221398, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Zvolen, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5355, okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen (ďalej spolu len ako „predmet dražby“).UPOZORNENIE NAVRHOVATEĽA: Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Poznamenáva sa Okresný súd Banská Bystrica sp.zn. 7OdK/194/2022 zo dňa 23.06.2022 vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka a za správcu konkurznej podstaty ustanovuje JUDr. Janu Živickú so sídlom Bakossova 8, Banská Bystrica, P 275/2022 zapísané dňa 10.11.2022;
Záložné právo zo zákona v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov Balkán 1759, podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z.;
Záložné právo v prospech veriteľa Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, Bratislava, IČO: 31 351 026, V 3768/14 z 22.01.2015, ktorý neprihlásil svoju splatnú pohľadávku do konkurzného konania – Pozn.: Prípadný vydražiteľ nadobúda predmet dražby s týmto záložným právom!
Záložné právo v prospech veriteľa Ing. Katarína Bohumelová, rodné priezvisko Gregušová, dátum narodenia 08.10.1968, Stará Kremnička 123, 965 01 Stará Kremnička, v podiele 1/1, V 229/2021 z 24.2.2021, ktorý neprihlásil svoju splatnú pohľadávku do konkurzného konania – Pozn.: Prípadný vydražiteľ nadobúda predmet dražby s týmto záložným právom!
Navrhovateľ dražby upozorňuje na ust. § 167k ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZKR“), podľa ktorého predmet dražby tvorí konkurznú podstatu ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi k výkonu zabezpečovacieho práva, v súvislosti s ust. § 167k ods. 4 ZKR, podľa ktorého speňažením zaťaženého majetku zanikajú iba zabezpečovacie práva prihláseného zabezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva;
Navrhovateľ dražby upozorňuje na ust. § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na právo osôb uvedených v § 167r vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.

Opis predmetu opakovanej dražby:
Bytový dom, v ktorom sa byt nachádza má 5 nadzemných podlaží. Na 1. NP sú vstupné a komunikačné priestory, byty, pivnice k bytom a technická vybavenosť domu, na ostatných nadzemných podlažiach sú byty.Bytový dom bol daný do užívania v roku 1965 Dispozičné riešenie:Byt č. 21 je dvojizbový s príslušenstvom, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň a, pivnica.Podlahová plocha bytu je o výmere 48,27 m2 (vrátane plochy pivnice o výmere 1,53 m2). Technicko – konštrukčné riešenie:Bytový dom Z dispozičného a z konštrukčného hľadiska sú v bytovom dome byty, spoločné priestory a pivničné kobky patriace k bytom. Dom je zateplený, strecha je zrekonštruovaná, vstupná brána je drevená čiastočne presklená, okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Dom je založený na železobetónových základoch. Nosné steny sú murované, rovnako aj deliace priečky. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov s rovným podhľadom. Strecha domu je valbová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. V Dome nie je výťah.Úpravu vonkajších povrchov tvorí kontaktný zatepľovací systém s povrchovou úpravou na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké so soklom z olejového náteru. Okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Schodisko je železobetónové prefabrikované s nášľapnou vrstvou stupňov z linolea. Vykurovanie je ústredné napojené na centrálny rozvod tepla, radiátory v byte sú rebrové liatinové. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Dom má bleskozvod. Rozvod studenej vody a teplej úžitkovej vody je z centrálneho zdroja. Kanalizácia je zvedená do verejnej siete. V dome je zavedený plyn, v byte nie. Vstup do domu je na elektromagnetický čip, v dome je elektrovrátnik. Byt Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou a je dobre udržiavaný. Nášľapné vrstvy podláh tvorí veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Vstupné dvere sú bezpečnostné, interiérové dvere sú na báze dreva v oceľových zárubniach a harmonikové. Povrchy stien tvorí vápenná omietka hladká s maľovkou, v kúpeľni a WC je keramický obklad. V kúpeľni je vaňa a keramické umývadlo. Vo WC je keramická WC kombi misa. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s digestorom a nerezovým drezom.Byt je orientovaný na západ. Vykurovanie je ústredné teplovodné s dodávkou tepla cez rebrové zliatinové radiátory. V byte sú rozvody elektroinštalácie, studenej vody, vnútornej kanalizácie a rozvody vykurovania. Byt má samostatné meranie studenej vody a elektriny. K bytu patrí pivnica umiestnená na 1. NP.S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.
Prečítať viac
Charakteristika

Dobrovoľná dražba:
Nie

Počet nadzemných podlaží:
5

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné

Počet izieb / miestností:
2

Prechodová izba:
Nie

Pivnica:
Murovaná

Cellar area:
1 m²

Cena vrátane energií:
Nie
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02210254...0221025470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

20 000 €

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02210254...0221025470 zobraziť číslo