(Ju_WeoWTVHd) Aktualizovaný: 11. 06. 2024 1. publikácia: 11. 06. 2024

DUPOS - Príprava 3. kola dražby pozemkov (podiely) - Šiba, Kľušov


Šiba • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

20 725 €

Základné informácie

Druh:
Orná pôda

Typ:
Dražba

Plocha pozemku:
0 m²
Info

Dátum konania dražby: dňa 21.03.2024 o 11:30Cena stanovená znaleckým posudkom: 41 449 eurPRÍLOHY:https://www.dupos.sk/userfiles/files/zpc9-2023.pdfhttps://www.dupos.sk/userfiles/files/zpc15-2023.pdfhttps://www.dupos.sk/userfiles/files/zpc158-2023.pdfhttps://www.dupos.sk/userfiles/files/1_lv36.pdfhttps://www.dupos.sk/userfiles/files/lv742.pdfhttps://www.dupos.sk/userfiles/files/lv854.pdfhttps://www.dupos.sk/userfiles/files/lv193.pdfhttps://www.dupos.sk/userfiles/files/lv816.pdfhttps://www.dupos.sk/userfiles/files/lv2282.pdfLesné pozemky a lesné porasty sa nachádzajú v k.ú. Šiba zapísané na LV č. 816 parcely reistra ,,E“ určeného oprátu č. 1710, 1711, 1712, 1713, 1722 a 1753/102 vedených Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor. Z hľadiska ochrany prírody sa oceňované územie nachdza v chránenom vtačom územi  no stupeň ochrany prírody je tu 1. Poľnohospodárske pozemky (orná pôda, trvalý trávny porast) sa nachádzajú v katastrálnom území Šiba, vedených na LV č. 193, 816 a 854, a súčasne pozemku nachádzajúcom sa v katastrálnom území Kľušov, vedenom na LV č. 2282 okres Bardejov, v spoluvlastníckych podieloch. Predmetné pozemky sa nachádzajú v k.ú. obce Šiba, mimo zastavaného územia obce avšak niektoré parcely v jeho blízkostí, taktiež sa jedna parcela nachádza v k.ú. Kľušov. Jedná sa o rôzne lokality, kde každá parcela je samostatne posudzovaná. Pozemok parcela č. KN-C 19, popisne evidovaný na LV č. 36, katastrálne územie Šiba, v okrese Bardejov je situovaný v širšom strednom zastavanom území obce, v susedstve bytového domu č. súp. 109. Pozemok je bez účelového využitia, neudržiavaný, nachádzajúci sa v stavebnom území obce Šiba. Napojenie pozemkov na inžinierske siete je možné len zo širšieho okolia. Pozemky - parcely popisne evidované na LV č. 742, katastrálne územie Šiba, v okrese Bardejov, sú zväčša súčasťou nádvorí, ktoré sú zväčša užívané, ako záhradky zo severnej strany od rodinných domov č. súp. 70, 69, 68, 67, 197, a RD č. súp. 66, v susedstve miestneho Šibského potoka, južne od toku. Pozemok parcela č. KN-C 130 a KN-C 143 sú situované na protiľahlej strane miestneho potoka, t. j. severne od miestneho potoka. Pozemky sú zväčša nepravidelných obdĺžnikových pôdorysných tvarov, užívané ako časti nádvoria, záhradiek, situované v ZÚO.Pozemky evidované na LV č. 816, katastrálne územie Šiba, v okrese Bardejov, sú zväčša súčasťou nádvorí, resp. tzv. predzáhradiek, napr. pred rodinným domom č. súp. 7, a v susedstve rodinného domu č. súp. 3, pozemok parcela č. KN-E 1791/402 je situovaný pred stavbou RD č. súp. 7 a 8 , pozemky sú užívané ako súčasti nádvoria pred domami, v susedstve miestnej obecnej komunikácie, ostatné parcely sú užívané na porovnateľné účely, ako súčasti nádvorí miestnych rodinných domov, v ZÚO. Pozemky sú zväčša nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, užívané ako časti nádvoria, situované v ZÚO.Pozemky evidované na LV č. 816, katastrálne územie Šiba, v okrese Bardejov, sú situované severne, resp. SZ od zastavaného územia obce. Pozemky sú zväčša užívané ako orné pôdy, lúky pasienky a pod., resp. sú čiastočne súčasťami miestnych poľných provizórnych komunikácii, parcela č. KN-C 1753/100 - ostatná plocha vo výmere 3556 m2 je užívaná ako miestna čiastočne spevnená komunikácia, ktorá vedie od JZ nárožia miestneho futbalového ihriska v smere do miestneho lesného porastu, parcela č. KN-E 344 vo výmere 38 456 m2 je situovaná v SZ časti územia obce, užívaná ako lúka, pasienky, sčasti zarastená krovím. Na výpočet všeobecnej hodnoty oceňovaných pozemkov vplývajú tieto faktory v danom mieste a čase: jedná sa o pozemky nachádzajúce sa mimo stavebného územia obce ŠIBA, vzdialenej od okresného mesta BARDEJOV cca 10 km. Využitie pozemkov: zväčša poľnohospodárske účely. Napojenie pozemkov na inžinierske siete je možné len zo širšieho okolia. Informácie o dražbe:

číslo dražby: DD 19/2023

predmet dražby: PozemkyCena stanovená znaleckým posudkom: 41 449 eur


Prečítať viac
Charakteristika

Dátum zverejnenia dražby:
22. 07. 2023 00:00

Dátum dražby:
21. 03. 2024 00:00

Dátum obhliadky:
01. 01. 1970 00:00

Dobrovoľná dražba:
Nie

Dražobná zábezpeka:
0 €

Vlastníctvo:
Osobné
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

JUDr. Stanislav Hric

Dupos reality network

+4219118...+421911876895 zobraziť číslo

Dupos reality network

Tamaškovičova 17 • 91701, Trnava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

20 725 €

Kontakt na predajcu

JUDr. Stanislav Hric

Dupos reality network

+4219118...+421911876895 zobraziť číslo