Odkúpenie, resp. vydraženie podielu nehnuteľnosti určenej na demoláciu

Dobry deň, rad by som sa opýtal aký by mal byt postup ak vlastním cely pozemok a na pozemku je postavený rodinný dom z ktorého vlastním 5/6 a tu jednu šestinu vlasti sesternica ktorá je odcestovaná a žije mimo SR a k tomu ma na tej jednej šestine plombu od exekútora. Ona nechce tu šestinu odpredať a ani exekútor ju nemôže vydražiť. Rad by som dom zbúral, pretože dom je cely popraskaný a je narušená statika. Postačí mi posudok od statika na zbúranie domu ? Prosím poradte mi, ako mam postupovať ? Za odpoveď vopred ďakujem.

Dobrý deň. V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) je odstránenie stavby možné na základe nariadenia alebo povolenia príslušného stavebného úradu. Ustanovenie § 88, ods. 3 uvedeného zákona ustanovuje, že o povolenie môže požiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb. V zmysle uvedeného budete musieť príslušnému stavebnému úradu predložiť okrem statického posúdenia, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania, aj ďalšiu dokumentáciu, a to najmä doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe a pozemkom, technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku, a ďalšie. Po preskúmaní žiadosti stavebný úrad môže povoliť odstránenie stavby, a to výlučne jej vlastníkovi. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná stavba je v spoluvlastníctve ďalšej osoby – Vašej sesternice, ktorá síce je vlastníkom 1/6 stavby, ale je pravdepodobne obmedzená v nakladaní s jej podielom bez súhlasu exekútora, bolo by podľa nášho názoru vhodné kontaktovať uvedeného exekútora a zistiť stav exekúcie, konkrétne možnosť odkúpenia, resp. vydraženia podielu vašej sesternice. Následne, ako jediný vlastník stavby, môžete požiadať o povolenie na odstránenie stavby príslušný stavebný úrad. V prípade, ak odkúpenie uvedeného podielu nebude možné, prichádza do úvahy možnosť podania návrhu na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva na príslušný súd, ktorý je povinný prihliadnuť na veľkosť podielov a účelné využitie veci v zmysle § 142, ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.