RE0005283-14-000003 (JuNfNHAhmsH) Aktualizovaný: 15. 08. 2022 1. publikácia: 15. 08. 2022

Trnava Coburgova ul predaj pozemku o výmere 12 084 m2 vhodného na komerčnú výstavbu sídla spoločnosti

Coburgova
Trnava • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

80 €/m2 80 €/m2

Poznámka k cene: kúpna cena + príslušná DPH
Základné informácie

Druh:
Komerčná zóna

Typ:
Predaj

Plocha pozemku:
12 084 m²
Info

Trnava Coburgova ul. predaj pozemku o výmere 12 084 m2 , ktorý podľa Územného plánu mesta Trnava, ktorého záväzná časť je vyhlásená VZN č. 466 v znení neskorších noviel a zmien v plochách B.06 - plochy a bloky areálov a zariadení mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb. Primárne prevládajúce funkcie zariadenia a areály obchodnej vybavenosti nevýrobných služieb a nezávadných výrobných služieb. Medzi vhodné patria zariadenia obchodu, verejného stravovania, prípadne ubytovania vo väzbe na služby pre motoristov, objekty administratívy, najmä vo väzbe na príslušné areály s pohotovostným bývaní pre vlastných zamestnancov. Pozemok má možnosť napojenia v na všetky IS s priamym príjazdom z hlavej cesty na pozemok. pna cena pozemku je 80 €/m2 + 20% DPH. Viď foto prezentáciu pozemku. Bližšie info na +421 905 616 344,  www.reluxx.sk   vavercak@reluxx.sk


Územnoplánovacia informácia


 Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave obdržal vašu žiadosť o územnoplánovaciu informáciu na stavbu:        


Pozemky pri Coburgovej ulici kat. územie: Trnava, č. 864790 obec: Trnava   


 Pozemok parcela KN C je v zmysle Územného plánu mesta (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmeny 03/2015 schválenej uznesením MZ č. 408 dňa 28.6.2016 vedený v dvoch funkčných plochách. Západná časť pozemku, cca ¾ sú vedené v plochách B.06 a východná časť, cca ¼ v plochách B.01 – mestotvorná poly funkcia. Pozemok je vedený celý v plochách B.06. Cez oba pozemky je vedená jestvujúca komunikácia.


B 06 – plochy a bloky areálov a zariadení mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb


Základná charakteristika:


Územie bloku slúži pre podnikateľskú činnosť mestotvorného charakteru v terciárnom sektore, prípadne aktivity sekundárneho sektora, nenarušujúce priľahlé obytné priestory.


Funkčné využitie:


- Funkcie prevládajúce (primárne):- areály a zariadenia obchodnej vybavenosti, nevýrobných služieb, nezávadných výrobných služieb mestotvorného charakteru,- nezastavané plochy upravené zeleňou v rozsahu stanovenom v doplňujúcich ustanoveniach.- Funkcie prípustné (vhodné):- zariadenia obchodu, verejného stravovania, prípadne špecifických foriem prechodného ubytovania vo väzbe na služby pre motoristov, nevýrobných služieb pre obyvateľov mesta a regiónu,- objekty administratívy, najmä vo väzbe na jestvujúce areály,- odstavné miesta a garáže slúžiace pre rezidentov,- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia,- príslušné motorové, cyklistické a pešie komunikácie, trasy a zastávky MHD,- komplexné služby pre motoristov (ČS PHM, predaj, servis).- Funkcie podmienečne prípustné (resp. prípustné v obmedzenom rozsahu):- doplnkové sociálne, kultúrne, zdravotnícke, športové zariadenia,- zeleň doplnkových zariadení,- hromadné odstavné a garážovacie priestory, vrátane ich vybavenia (doplnené o vysokú zeleň),- pohotovostné bývanie lokalizované v príslušných areáloch (max. 1 správcovský byt, príp. robotnícke ubytovanie nižšieho štandardu pre príležitostné prenocovanie)- fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, na obvodovom plášti stavieb.- Funkcie neprípustné:- všetky druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. prašnosťou, zápachom, hlukom, vibráciami, zvýšeným výskytom hlodavcov, optickým a elektromagnetickým žiarením, účinkami nebezpečných chemických látok a zmesí, organoleptickými a inými škodlivými a nepríjemnými zápachmi, intenzívnou obslužnou dopravou) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely,- samostatne stojace individuálne a radové garáže.


 Doplňujúce ustanovenia:


- Funkčno priestorové usporiadanie:- pri novo navrhovaných objektoch alebo pri ich rekonštrukcii je max. výška zástavby 5 NP + podkrovie, resp. ustúpené podlažie;- na plochách, ktoré sú v dotyku, resp. vo väzbe s plochami bývania sa vylúči umiestnenie nových zdrojov znečistenia ovzdušia zaťažujúcich priľahlé obytné územie (okrem malých zdrojov znečistenia ovzdušia na báze zemného plynu a propán butánu);- v osobitných prípadoch po odbornom posúdení možnosť alternatívneho využitia časti územia bloku v rozsahu stanovenom kódovým označením C 01.- Riešenie statickej dopravy:- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené v rámci pozemku ich prevádzkovateľa;- parkoviská pre zamestnancov a návštevníkov jednotlivých areálov a zariadení s potrebnou celkovou kapacitou väčšou ako 70 stání, riešiť v rozsahu min. 75% riešiť ako viacpodlažné zariadenia monofunkčné alebo v spoločnom objekte s primárnou funkciou vymedzeného funkčného bloku, s uplatnením vertikálneho obvodového ozelenenia objektu (pri určení celkovej potrebnej kapacity parkovísk areálov a zariadení nie je prípustné ich účelové členenie na menšie funkčno prevádzkové celky).- Riešenie zelene:- nezastavané plochy upravené zeleňou riešiť v území v štruktúre:- zeleň parková verejne dostupná s vybavenosťou,- verejne dostupné priestranstvá upravené zeleňou, mobiliárom a vybavenosťou pre relax a spoločenské kontakty rezidentov,- malé ihriská pre neorganizovaný šport rezidentov primerane doplnené zeleňou,- zeleň uličná,- sprievodná zeleň komunikácií,- zeleň spevnených plôch a zariadení hromadného parkovania,- zeleň obvodová,- zeleň imidžová,- zeleň strešná a vertikálna;- plochy vymedzené regulatívmi pre zeleň ako nezastaviteľné sa musia riešiť ako verejne dostupné priestranstvo s možnosťou dostavby vybavenosti drobnými stavbami max. do 10% (napr. doplnenie parkovacích stojísk, prístreškov KO, mobiliáru pre oddych návštevníkov);- zeleň zariadení komercie a služieb musí byť v nových areáloch budovaná minimálne na 25% rozlohy areálu (počítané mimo zelene spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu) a v existujúcich areáloch zachovaná min. na 70% pôvodnej rozlohy areálovej zelene (počítané so zeleňou spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu);- v architektúre uplatňovať strešnú a vertikálnu zeleň;- na strechách a terasách nových objektov bloku so sklonom do 20°aplikovať strešnú zeleň minimálne v rozsahu 50% z celkovej výmery všetkých nových objektov riešeného územia s týmito strechami, vrátane prípadnej vybavenosti pre relaxačný pobyt návštevníkov a zamestnancov v primeranom rozsahu;- budovanie zelene na strechách a terasách zariadení orientovať prioritne na plochy v dotyku s obytným územím;- vertikálnu zeleň uplatňovať na oporných konštrukciách, fasádach, plotoch a podobne;- v rámci plôch zelene, parkovo upravených plôch, pridružených plôch verejne dostupných priestranstiev vytvárať podmienky na správne hospodárenie s dažďovou vodou formou jej zachytávania a využitia v mieste dopadu v podobe úžitkovej vody, opatreniami na podporu vsakovania (vsakovacie a akumulačné zariadenia, vodné plochy s trvalou alebo dočasnou akumuláciou vody, zelené strechy a strešné záhrady, spevnené plochy so zvýšenou priepustnosťou), opatreniami na detenciu, retenciu a akumuláciu vôd (priekopy, nádrže a bazény, mokraďové systémy) a znížením koncentrácie znečistenia odtekajúcej dažďovej vody (riešenie vyplynie z hydrogeologických podmienok v riešenom území);- na priestranstvách upravených pre relax a spoločenské kontakty rezidentov a parkovo upravených plochách budovať originálnu identitu;- ak sa jedná o uličný, príp. polyfunkčný parter, je potrebné zachovať zeleň pri objektoch občianskej vybavenosti ako verejne prístupný priestor bez oplotenia;- na podporu imidžu príslušných firiem budovať v rámci vstupných priestorov areálov zeleň s funkciou dekoratívnou prostredníctvom originálne riešených plôch zelene;- zeleň uličných priestorov a komunikácií doplniť obojstranným stromoradím, prípadne minimálne jednostrannou alejou;- zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu riešiť formou bodovej, resp. líniovej stromovej zelene - min. 1 strom na 80 m2 plochy parkoviska vrátane plôch ich obslužných komunikácií;- pri umiestnení stromov do spevnených plôch musí byť vzdialenosť kmeňa stromu od hrany obrubníka v ostrovčekoch alebo pásoch zelene spevnených plôch parkovania min. 1,20 m, pri rekonštrukciách v stiesnených podmienkach min. 0,50 m;- na vnútornom obvode areálu budovať vysoko účinnú hygienickú viac etážovú zeleň s posilnenou izolačnou funkciou, v dotyku s obytnými plochami aj za cenu odstránenia jestvujúcej spevnenej plochy pri oplotení, príp. preloženia jestvujúcich sietí TI v nevyhnutnom rozsahu;- v areáloch s výmerou do 0,5 ha riešiť ozelenenie formou solitérnych veľkokorunných stromov alebo ich skupín;- geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny vo výsadbách verejne dostupných priestranstiev použiť max. do 20%, pričom zeleň napojená na krajinné prostredie (biocentrá a biokoridory a ďalšie) musí byť povinne zostavená predovšetkým z domácich druhov, príp. neinváznych druhov a druhov introdukovaných, vzhľadom podobných domácim druhom, ktoré nebudú zásadne meniť ráz krajiny;- trasovanie nových vedení inžinierskych sietí povinne priestorovo zosúladiť s plochami a prvkami jestvujúcej a navrhovanej zelene, trasy nových vedení viesť prioritne cez spevnené plochy alebo v ryhách s proti koreňovou fóliou na ochranu inžinierskych sietí alebo v kolektoroch tak, aby bolo zachované ochranné pásmo stromov min. 2,50 od päty kmeňov stromov;- budovanie plôch verejnej a areálovej zelene, upravených plôch a priestranstiev pre relax a spoločenské kontakty zamestnancov, užívateľov a návštevníkov areálov a zariadení v predpísanom minimálnom rozsahu je povinnosťou jednotlivých investorov.            B 01 – mestotvorná poly funkcia


Základná charakteristika: Územie bloku slúži pre mestotvornú poly funkciu. Funkčné využitie:


- Funkcie prevládajúce (primárne):- občianska vybavenosť mestotvorného charakteru v celom štrukturálnom spektre, s možnosťou kombinácie s doplnkovými funkciami, najmä bývaním, pričom v centrálnych a ťažiskových priestoroch mesta podiel občianskej vybavenosti presahuje 50%, v ostatných priestoroch min. 25%,- stavebné štruktúry tvoria uličné priestory s vybavenosťou orientovanou do priestorov mestského parteru, s možnosťou jeho prepojenia na verejné priestory ale i do vnútra pozemku mestotvornej poly funkcie,- spoločenská funkcia – priestory pre nadväzovanie kontaktov,- nezastavané plochy upravené zeleňou v rozsahu stanovenom v doplňujúcich ustanoveniach. Funkcie prípustné (vhodné):       - zariadenia obchodu, verejného stravovania a ubytovania, administratívy, nevýrobných služieb pre obyvateľov mesta a regiónu, sústredených najmä v parteri budov,- odstavné miesta a garáže slúžiace pre rezidentov – obvykle ako súčasť podzemných podlaží objektov, pri novo navrhovaných pravidlo,- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia obvykle ako súčasť objektov,- príslušné motorové, cyklistické a pešie komunikácie s uprednostnením rozvoja pešieho pohybu, trasy a zastávky MHD,- bývanie vo vyšších podlažiach budov, prípadne orientované do vnútro bloku. Funkcie podmienečne prípustné (resp. prípustné v obmedzenom rozsahu):- sociálne, kultúrne, zdravotnícke, športové zariadenia, školstvo – bloky VŠ, ŠS, zariadenia MŠ v rámci iných objektov, kostoly a modlitebne,- doplnkové formy výrobných služieb nenarušujúcich mestskosť prostredia verejných priestorov a ŽP obytných priestorov v území, napr. polygrafická činnosť, odevná prevádzka atď.,- zariadenia hromadného parkovania orientované do podzemných priestorov, prípadne nadzemných priestorov, ktoré nenarušujú mestské prostredie verejných priestorov (zachovanie občianskej vybavenosti v parteri, s celkovým podielom min. 30% z celkovej podlažnej plochy) a ŽP obytných priestorov v území,- fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, na obvodovom plášti stavieb.


Funkcie neprípustné:- všetky druhy auto služieb (pneuservisy, auto lakovne, umyvárne áut, čistenie interiérov áut, opravovne, servisy, autobazáre), klampiarske dielne, stolárske dielne, sklenárske dielne, dielne iného charakteru, výroba, veľkosklady, skladovanie a zariadenia dopravy (ako hlavné stavby), zberné suroviny, chemické čistiarne, predaj stavebného materiálu, kamenárske dielne, chovné stanice, pohostinské zariadenia nižšieho štandardu a pod.,  - všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. prašnosťou, zápachom, hlukom, vibráciami, zvýšeným výskytom hlodavcov, optickým a elektromagnetickým žiarením, účinkami nebezpečných chemických látok a zmesí, organoleptickými a inými škodlivými a nepríjemnými zápachmi, intenzívnou obslužnou dopravou) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely,- samostatne stojace individuálne a radové garáže.


Doplňujúce ustanovenia:


- Funkčno priestorové usporiadanie:- pri novo navrhovaných objektoch alebo pri ich rekonštrukcii je max. výška zástavby 5. NP + podkrovie alebo ustúpené podlažie, s možným využitím výškového akcentu do 8 NP, resp. 26 m (navrhovaný výškový akcent do 8 NP nesmie narušiť historickú panorámu a siluetu historického jadra mesta Trnava) – ak to následný stupeň ÚPD na zonálnej úrovni nestanoví inak;- na pozemkoch v dotyku na zástavbu rodinných domov prispôsobiť výšku zástavby nových, alebo rekonštruovaných objektov jestvujúcej zástavbe – na max. 3 NP, resp. 10 m od úrovne- Riešenie statickej dopravy:- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené v rámci pozemku ich prevádzkovateľa;- odstavné plochy pre obyvateľov bloku musí byť riešené v rámci pozemku príslušného objektu.- Riešenie zelene:- nezastavané plochy upravené zeleňou riešiť v území v štruktúre:- zeleň parková verejne dostupná s vybavenosťou,- verejne dostupné priestranstvá upravené zeleňou, mobiliárom a vybavenosťou pre relax a spoločenské kontakty rezidentov,- malé ihriská pre neorganizovaný šport rezidentov primerane doplnené zeleňou,- zeleň uličná,- sprievodná zeleň komunikácií zeleň spevnených plôch a zariadení hromadného parkovania,- zeleň obvodová,- zeleň imidžová,- zeleň strešná a vertikálna;- plochy vymedzené regulatívmi pre zeleň ako nezastaviteľné sa musia sa riešiť ako verejne dostupné priestranstvo s možnosťou dostavby vybavenosti drobnými stavbami max. do 10% (napr. doplnenie parkovacích stojísk, prístreškov KO, mobiliáru pre oddych obyvateľov);- v zónach polyfunkčných komplexov s funkciou bývania riešiť verejne dostupnú parkovú zeleň s vybavenosťou o minimálnej veľkosti 0,5 ha v dostupnosti do 300 m, alternatívne v dostupnosti do 500 – 800 m riešiť parky s vybavenosťou o minimálnej veľkosti 2 ha (s funkciou subjadra systému sídelnej zelene);- na parkovo upravených plochách, verejne dostupných priestranstvách pre relax a spoločenské kontakty rezidentov a na plochách malých ihrísk budovať originálnu identitu;- ak sa jedná o uličný, príp. polyfunkčný parter, je potrebné zachovať zeleň pri objektoch občianskej vybavenosti a bývania ako verejne prístupný priestor bez oplotenia;- v rámci plôch zelene a záhrad, parkovo upravených plôch, pridružených plôch verejne dostupných priestranstiev vytvárať podmienky na správne hospodárenie s dažďovou vodou formou jej zachytávania a využitia v mieste dopadu v podobe úžitkovej vody, opatreniami na podporu vsakovania (vsakovacie a akumulačné zariadenia, vodné plochy s trvalou alebo dočasnou akumuláciou vody, zelené strechy a strešné záhrady, spevnené plochy so zvýšenou priepustnosťou), opatreniami na detenciu, retenciu a akumuláciu vôd (priekopy, nádrže a bazény, mokraďové systémy) a znížením koncentrácie znečistenia odtekajúcej dažďovej vody (riešenie vyplynie z hydrogeologických podmienok v území);- zeleň uličných priestorov a komunikácií doplniť obojstranným stromoradím, prípadne minimálne jednostrannou alejou;- v architektúre uplatňovať strešnú a vertikálnu zeleň;- na terasách a strechách nových objektov bloku so sklonom do 20° aplikovať strešnú zeleň minimálne v rozsahu 50% z celkovej výmery všetkých nových objektov riešeného územia s týmito strechami, vrátane vybavenosti pre relaxačný pobyt rezidentov, návštevníkov a zamestnancov v primeranom rozsahu;- budovanie zelene na plochých strechách zariadení komerčnej vybavenosti a služieb orientovať prioritne na plochy v dotyku s obytným územím;- vertikálnu zeleň uplatňovať na oporných konštrukciách, fasádach, plotoch a podobne;- zeleň spevnených plôch a nevyhnutných zariadení parkovania na úrovni terénu riešiť formou bodovej, resp. líniovej stromovej zelene - min. 1 strom na 80 m2 plochy parkoviska vrátane plôch ich obslužných komunikácií;- pri umiestnení stromov do spevnených plôch musí byť vzdialenosť kmeňa stromu od hrany obrubníka v ostrovčekoch alebo pásoch zelene spevnených plôch parkovania min. 1,20 m, pri rekonštrukciách v stiesnených podmienkach min. 0,50 m;- geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny vo výsadbách verejne dostupných priestranstiev použiť max. do 30%, pričom zeleň napojená na krajinné prostredie (biocentrá a biokoridory) musí byť povinne zostavená najmä z domácich druhov, príp. neinváznych druhov a druhov introdukovaných, vzhľadom podobných domácim druhom, ktoré nebudú zásadne meniť ráz krajiny;- trasovanie nových vedení inžinierskych sietí povinne priestorovo zosúladiť s plochami a prvkami jestvujúcej a navrhovanej zelene, trasy nových vedení viesť prioritne cez spevnené plochy alebo v ryhách s proti koreňovou fóliou na ochranu inžinierskych sietí alebo v kolektoroch tak, aby bolo zachované ochranné pásmo stromov min. 2,50 od päty kmeňov stromov;- budovanie plôch verejnej zelene, verejných priestranstiev pre relax a spoločenské kontakty rezidentov v predpísanom minimálnom rozsahu, alternatívne malých ihrísk pre neorganizovaný šport obyvateľov príslušného územia je povinnosťou jednotlivých investorov.  Pre určené vymedzené bloky určených funkčných plôch sú definované regulatívy – ukazovatele intenzity využitia územia v rozsahu:


- Index podlažných plôch (IPP):- určujúci max. prípustnú mieru využitia územia vymedzeného funkčného bloku a jednotlivých pozemkov v ňom,- predstavujúci pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby (v m2) k celkovej výmere vymedzeného územia funkčnej plochy, príp. jej časti (v m2).- Index zastavaných plôch (IPZ):- v závislosti na polohe a význame konkrétneho územia, na spôsobe funkčného využitia a druhu zástavby vo vymedzenom funkčnom bloku a na jednotlivých pozemkoch v ňom,- predstavujúci pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej plochy, príp. jej časti k celkovej výmere vymedzeného územia.- Koeficient zelene (KZ):- definujúci nároky na minimálny rozsah plôch zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy a pôsobí vo vzájomnej previazanosti s vlastnou funkciou vo vymedzenom funkčnom bloku na jednotlivých pozemkoch v ňom,- predstavujúci pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými konštrukciami) (v m2) a celkovou výmerou vymedzeného územia (v m2),- pri stanovení rozsahu započítateľných plôch zelene je potrebné zohľadniť určený spôsob výpočtu pre jednotlivé kategórie zelene:- zeleň na rastlom teréne – koeficient zápočtu zelene 1,0;- zeleň na úrovni terénu ale nad podzemnými konštrukciami – s hrúbkou požadovaného substrátu:- nad 2,0 m – koeficient zápočtu zelene 0,75 z príslušnej plochy zelene nad podzemnou konštrukciou.


Doplňujúce základné definície pojmov platných pre k.ú. Trnava a Modranka:


- Zastavaná plocha zástavby (objektu) je plocha ortogonálneho priemetu vonkajšieho obvodu zvislých konštrukcií časti vnímateľnej nad terénom do vodorovnej roviny.- Podlažná plocha nadzemnej časti zástavby (objektu) je súčet plôch nadzemných podlaží vrátane ohraničujúcich konštrukcií.- Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy v priemere vyššie ako 0,8 m pod úrovňou upraveného terénu verejného priestranstva pred parcelou zástavby (objektu). Na výpočet aritmetického priemetu výškovej úrovne podlahy vzhľadom na terén sa uvažujú najmenej štyri reprezentatívne body po obvode posudzovaného podlažia (v prípade pravouhlého pôdorysu jeho vrcholy, v zložitejších prípadoch body s maximálnymi a minimálnymi hodnotami výškovej úrovne vzhľadom na terén).


Uvedené ukazovatele intenzity využitia územia sú definované pre príslušné funkčné kódy nasledovne:


Koeficient funkčného využitia vymedz. blokov


Max. podlažnosť


(počet nadzem. podlaží)


Index zastavaných plôch


(max.)


Index podlažných plôch


(max.)


Koeficient zelene (min.)


Pozn.B.015+1 ustúpené podl. alt. podkrovie


(x


0,35


2,1


0,25


neplatí pre územie MPR (pre ktoré stanovuje intenzitu využitia územia ÚPN CMZ Trnava, resp. požiadavky prísl. Orgánu pamiatkovej ochran


(x) – ustúpené podlažie alt. podkrovie v rozsahu max. 50% plochy podlažia pod ním, možné využitie výškového akcentu do 8 NP, resp. 26 m (nesmie narušiť historickú panorámu a siluetu historického jadra)


 Na strechách a terasách objektov bloku aplikovať strešnú zeleň v rozsahu určenom v doplňujúcich ustanoveniach.


B.06


5+1 ustúpené podl. alt. podkrovie


(x)


0,36


1,8


0,25


(x) – ustúpené podlažie alt. podkrovie v rozsahu max. 50% plochy podlažia pod ním


 Na strechách a terasách objektov bloku aplikovať strešnú zeleň v rozsahu určenom v doplňujúcich ustanoveniach.


 Výstavba administratívno - prevádzkovej budovy so skladom nie je v rozpore s ÚPN. Stavba parkoviska pre kamióny nie je v súlade s územným plánom nakoľko pozemky sú v dotyku na obytné územie a cez Coburgovu ulicu nie je možný prístup kamiónov a nákladnými vozidlami.    


 


 


 

Prečítať viac
Charakteristika

Vlastníctvo:
Firemné

Funkčné využitie:
Ľahká priemyselná výstavba

Územie:
Intravilán

Pripravenosť k výstavbe:
Schválené v územnom pláne

Plocha pozemku:
12 084 m²

Šírka pozemku:
100 m

Dĺžka pozemku:
124 m

Prístupová komunikácia:
Asfaltová

Elektrina:
Pri pozemku

Odpadové vody:
Pri pozemku - Kanalizácia

Plyn:
Pri pozemku

Voda:
Pri pozemku
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

Martin Vaverčák

RELUXX GROUP SLOVAKIA k.s.

+421 905 616 344 zobraziť číslo

RELUXX GROUP SLOVAKIA k.s.

Pribinova 4 • 81101, Bratislava-Staré Mesto
Celá ponuka spoločnosti

80 €/m2 80 €/m2

Kontakt na predajcu

Martin Vaverčák

RELUXX GROUP SLOVAKIA k.s.

+421 905 616 344 zobraziť číslo