Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Nehnuteľnosť Rodinný dom Dražba Kameničná

RE0003066-19-000035 (DDr061/2015)
Aktualizovaný 14.8.2019 1. publikácia 14.8.2019

Dražba-rodinný dom.

Druh / Typ

Rodinný dom / Dražba

Štát Slovenská republika
Mesto

Kameničná


[ Reality okres Komárno ]
Ulica

448

Celková cena 23 700 €
Najnižšie podanie.
Celková úžitková plocha 600,00 m2
Dražba
Dátum dražby 17.9.2019 11:00
Miesto dražby Hotel Legend *** Gabčíkovská cesta 5676/50, / konferenčná miestnosť Legend/ , 929 01 Dunajská Streda.
Predmet dražby Rodinný dom. Obhliadka bude vykonaná po telefonickej dohode aspoň deň pred obhliadkou.
Dražobná zábezpeka 5 000,00
Dobrovoľná dražba Áno
Zverejniť dňa 14.8.2019
Dátum 1. verejnej obhliadky 5.9.2019 11:30
Dátum 2. verejnej obhliadky 16.9.2019 11:30
Popis nehnuteľnosti
Predmet dražby a jeho príslušenstva:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na LV č. 927 vedenom na Okresnom úrade Komárno –
katastrálny odbor, okres Komárno, obec Kameničná, katastrálne územie Kameničná a to:
stavba s. č. 448 na parcele registra “C“ č. 191/6, rodinný dom,
parcela registra “C“ č. 191/6, o výmere 360 m², zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra “C“ č. 191/7, o výmere 240 m², záhrady,
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Opis predmetu dražby:
Rodinný dom, súpisné č. 448, parcela č. 191/6, k.ú. Kameničná, obec Kameničná, okres Komárno
Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s dvomi nadzemnými podlažiami a s pôdorysom približne v
tvare štvorca. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných domov v obci Kameničná, označený
súpisným číslom 448, postavený na pozemku, parcela č. 191/6, k.ú. Kameničná, obec Kameničná, okres
Komárno. Telefonický kontakt na vlastníka nehnuteľnosti bol v čase obhliadky nezistený – vlastník nehnuteľnosti
sa na obhliadku bytu v stanovenom termíne nedostavil.
Dispozičné riešenie
Rodinný dom má dve nadzemné podlažia a základný pôdorys v tvare štvorca. Zo západnej strany objektu je
orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa vlastník nehnuteľnosti v
stanovenom termíne nedostavil, čím nebolo možné vykonať obhliadku nehnuteľnosti - podrobný popis riešenia
dispozície znalec neuvádza. Hodnoty týkajúce sa výpočtu zastavanej plochy jednotlivých podlaží znalec čerpal z
údajov z katastrálneho operátu a vlastnej úvahy.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. a 2.
nadzemného podlažia sú zhotovené z pórobetónového muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm. Priečky a deliace
konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z
omietkovej zmesi na báze MVC - hladká. Stropy nad 1. a 2. nadzemným podlažím sú zhotovené ako
železobetónové, monolitické. Schody do 2. nadzemného podlažia sú z monolitického železobetónu. Strecha je
plochá, jednoplášťová. Krytina strechy je zhotovená z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie
strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie,
t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch zo
škrabaného Brizolitu. Vstupné dvere objektu sú zhovené ako oceľové s bezpečnostným sklom. Interiérové dvere
sú v celom objekte zhotovené na báze DT v plechových zárubniach. Vráta garáže sú výklopné, z oceľového
plechu v oceľovom ráme. Okná sú v celom objekte zhotovené ako zdvojené, drevené. Vykurovanie objektu je
teplovodné s liatinovými radiátormi. Ako zdroj vykurovania slúži plynový kotol a ako zdroj zásobovania TÚV slúži
plynový zásobníkový ohrievač. V rodinnom dome sa nachádza rozvod pozinkovaného potrubia studenej a teplej
vody z centrálneho zdroja, rozvod kameninového potrubia kanalizácie, plynovod, svetelná a motorická
elektroinštalácia. Rodinný som má bleskozvod.
Vzhľadom na nemožnosť vykonať obhliadku rodinného domu aj zvnútra znalec v tejto časti výpočtu uviedol len
konštrukcie, ktoré je možné pozorovať alebo predpokladať aj na základe obhliadky exteriéru. Pri časti konštrukcií
som sa tiež riadil vlastnou úvahou. Pri konštrukciách, ktoré sa v objekte s veľkou pravdepodobnosťou nachádzajú
(napr. deliace konštrukcie, povrchy podláh, povrchy vnútorných povrchov, stropy a pod.) znalec ich ohodnotenie
určil podľa bežne používaných konštrukcií v obdobných objektoch, resp. určil som ich ako najjednoduchšiu
variantu (napr. povrchy podláh – cementový poter). Rozvody TI znalec predpokladal podľa existencie jestvujúcich
prípojok (plynovod, NN rozvod a pod.), resp. spôsob vykurovania podľa prípojky plynu. Znaky upravované
koeficientom zastavanej plochy ako napr. vybavenie kuchýň, kúpeľne, WC a pod. neuvádzam vo výpočte vôbec,
nakoľko znalec z dôvodu nesúčinnosti vlastníka ohodnocovanej nehnuteľnosti nemohol nadobudnúť poznanie o
ich existencií osobnou obhliadkou objektu zvnútra.
Opis stavu predmetu dražby:
Ide o dostatočne udržiavaný, novší rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho
veku. Objekt je v súčasnosti pravdepodobne využívaný na bývanie. Objekt je zhotovený z bežných stavebných
materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám. Objekt je
využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Objekt bol podľa odborného
odhadu znalca daný do užívania v roku 1982. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a
stavieb a skutočnosti, že ide o starší objekt a väčšina konštrukcií rodinného domu je v dobrom a technickom
stave, opotrebenie som stanovil odborným odhadom. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá
reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom stanovená
na 100 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2082. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií
rozostavaných častí objektu znalec určuje v percentách.
Charakteristiky
Celková úžitková plocha 600,00 m2
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
Kvalitatívny štandard RD z klasických materiálov
Výmera pozemku celkom 600,00 m2
Realitná kancelária
Aukčný Dom, s.r.o. img Počet inzerátov: 31
Milan Ronec
Mobil +421 905 445 ...
 
Adresa
Pribinova 462/84
92001 Hlohovec
Slovenská republika
Adresa webovej stránky: www.aukcnydom.com
Hovoríme Slovensky
Obrázok
Mapa

Magazín Reality

 

Mýty a fakty o trvalom pobyte v prenajatom byte

 

 

  • Zobraziť publikovaný inzerát