(Juel4OjScZc) Aktualizovaný: 06. 03. 2023 1. publikácia: 27. 01. 2023

Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v Kráľovičových Kračanoch, okres Dunajská Streda

Lesné Kračany
Kráľovičove Kračany • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

186 000 € 329 €/m²

Základné informácie

Druh:
Rodinný dom

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
565,5 m²

Plocha pozemku:
989 m²
Info
Miesto opakovanej dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)

Cena podľa znaleckého posudku: 248000,- EUR
Najnižšie podanie: 186000,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 20000,- EUR

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Dunajská Streda, obec: Kráľovičove Kračany, katastrálne územie: Lesné Kračany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 441, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 37 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 76/4 o výmere 253 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
sklad so súpisným číslom 220 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 76/9 o výmere 50 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra “C“ č. 76/4 o výmere 253 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra “C“ č. 76/7 o výmere 196 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
pozemok parcely registra “C“ č. 76/9 o výmere 50 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra “C“ č. 76/10 o výmere 490 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu opakovanej dražby:
1. Rodinný dom so súpisným číslom 37, kat. územie Lesné KračanyIde o rodinný dom s prístavbou osadený na rovinatom pozemku na okraji obce v uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov. Je napojený na vodovod z vlastnej studne, na elektro, na zemný plyn a na kanalizáciu do vlastnej žumpy pred domom. Dom má dve bytové jednotky s nadštandardným vybavením. Do užívania bol daný v roku 1992, prístavba v roku 2008.    Dispozičné riešenie sa predpokladá:Pôvodný rodinný dom má suterén, jedno nadzemné podlažie a podkrovie.1. podzemné podlažie tvorí: schodisko, chodba s prístupom vonkajším schodiskom z dvora, kotolňa a štyri sklady.Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 118,45 m2.1. nadzemné podlažie tvorí: samostatná garáž, chodba, kuchyňa, špajza, dve izby, chodba s halou a kúpeľňa. Z chodby je vstup do prístavby za domom.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 146,02 m2.1. podkrovie tvorí: schodisko, chodba, dve izby a kúpeľňa.Zastavaná plocha 1. podkrovia je 82,59 m2. Prístavba má jedno nadzemné podlažie a podkrovie.1. nadzemné podlažie tvorí: veľká hala so schodiskom do podkrovia, kuchyňa, rohová sprcha.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 113,86 m2.1. podkrovie tvorí: otvorená galéria a dve otvorené izby.Zastavaná plocha 1. podkrovia je 104,58 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:1. podzemné podlažieZvislé nosné konštrukcie sú z monolitického betónu. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované alebo keramické. Schodisko tvorí liate terazzo, betónová alebo keramická dlažba. Úpravu vonkajších povrchov tvoria keramické obklady alebo obklady drevom. Vnútorné omietky sú vápenné štukové alebo stierkové plsťou hladené. Dvere sú hladké plné alebo zasklené. Okná sú zdvojené drevené s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením. Podlahy tvoria dlažby. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Zdrojom teplej vody je elektrický alebo plynový zásobníkový ohrievač alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Vyhotovený je  rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.1. nadzemné podlažieZáklady sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované alebo keramické. Schodisko tvorí žula. Krovy sú väznicové sedlové alebo manzardové. Krytiny strechy na krove sú pálené alebo betónové škridlové ťažké korýtkové. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky tvorí škrabaný brizolit alebo omietky na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné štukové alebo stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, v samostatnej sprche, vo WC min. do výšky 1 m, v kuchyni min. pri sporáku a dreze. Dvere sú rámové s výplňou. Okná sú plastové s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením. Podlahy tvoria parkety, vlysy, korok, veľkoplošné parkety alebo dlažby. V kuchyni je elektrický sporák s elektrickou rúrou a keramickou platňou alebo elektrický alebo plynový sporák s elektrickou rúrou alebo varná jednotka, umývačka riadu, odsávač pár, nerezové alebo plastové drezové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. V kúpeľni je umývadlo, samostatná sprcha, pákové nerezové vodovodné batérie, splachovací záchod so zabudovanou nádržkou v stene. Garážové vráta sú rámové s výplňou. V dome je tiež kozub s vyhrievacou vložkou a vstavané skrine. Vykurovanie je ústredné teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál, radiátormi. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové alebo azbestocementové potrubie. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Vyhotovený je rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.1. podkrovné podlažieZvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Fasádne omietky tvorí škrabaný brizolit alebo omietky na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné štukové alebo stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky a v okolí vane. Dvere sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú zdvojené drevené s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením. Podlahy tvoria parkety, vlysy, korok, veľkoplošné parkety alebo dlažby. V kúpeľni je plastová rohová vaňa alebo vaňa s vírivkou, umývadlo, pákové nerezové vodovodné batérie, splachovací záchod bez umývadla. Vykurovanie je ústredné teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál, radiátormi. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové alebo azbestocementové potrubie. Elektroinštalácia je svetelná. 2. Sklad so súpisným číslom 220, kat. územie Lesné KračanyIde o samostatne stojaci jednopodlažný sklad s hambálkovým krovom a pálenou krytinou postavený za prístavbou rodinného domu. Do užívania bol daný v roku 1993 so zásadnou rekonštrukciou a modernizáciou v roku 2008. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. nadzemné podlažie tvorí: dva sklady, kúpeľňa a z časti otvorený priestor.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 82,01 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm. Zateplenie obvodových stien je minerálnou vlnou alebo polystyrénom minimálnej hrúbky 5 cm alebo ekvivalent. Stropy sú trámčekové s podhľadom. Schodisko tvorí mäkké drevo bez podstupníc. Krov je hambálkový. Krytiny strechy na krove sú pálené ťažké korýtkové, vlnovky alebo obyčajné dvojdrážkové. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí striekaný brizolit alebo vápenná štuková omietka. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná štuková omietka. Dvere sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú zdvojené s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy tvorí keramická dlažba alebo umelý kameň. V rámci vnútorného vybavenia je elektrický zásobníkový ohrievač, prietokový plynový alebo kombinovaný s ústredným kúrením, umývadlo s batériou, záchodová misa s nádržkou alebo WC kombi. Vykurovanie je ústredné, radiátormi. Vyhotovené sú vnútorné rozvody studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú zrealizované zo splachovacieho záchodu, z kúpeľne a z práčovne. Elektroinštalácia je len svetelná. V kúpeľni je samostatná murovaná sprcha a keramický obklad. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: 1. Drevená garáž pred garážou domuIde o jednoduchú drevenú konštrukciu so sedlovou strechou. Od suseda je čiastočné škárované murivo hr. 15 cm, od ulice sú segmentové vráta s automatickým ovládaním a od dvora je bez výplne, iba nízky drevený plot. Zo stany domu je bez opláštenia. Do užívania bola daná v roku 1993.Zastavaná plocha garáže je 19,4 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové jednostranne obité, kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom. Krov je hambálkový. Krytiny strechy na krove sú pálené ťažké korýtkové, vlnovky alebo obyčajné dvojdrážkové. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších a vnútorných povrchov tvorí napustenie impregnáciou. Podlahy tvoria dlaždice, palubovky, dosky alebo cementový poter. Elektroinštalácia je len svetelná. 2. Prístrešok pri domeIde o drevený prístrešok na východnej strane domu. Tvorí ho kvalitná drevená konštrukcia bez opláštenia s krytinou z lepenkového šindľa s vnútornou drevenou galériou pre deti. Podlahu tvorí zámková dlažba. Do užívania bol daný v roku 2000.Zastavaná plocha prístrešku je 42,7 m2. 3. Prístrešok v zadnej časti dvoraDrevený prístrešok je postavený na zadnej časti dvora. Časť prístrešku je postavená na pozemku parc. č. 76/1, ktorý nie je predmetom dražby a je vo vlastníctve obce Kráľovičove Kračany. Krytinu v prevažnej miere tvorí asfaltový šindeľ. Podlahu tvorí zámková dlažba. Do užívania bol daný v roku 2000.Zastavaná plocha prístrešku je 88,2 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.
Prečítať viac
Charakteristika

Dobrovoľná dražba:
Nie

Úžitková plocha:
565,5 m²

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné

Počet nadzemných podlaží:
3

Počet izieb / miestností:
6

Prechodová izba:
Nie

Počet kúpeľní:
2

Podpivničenie:
Nedostupné

Plocha pozemku:
989 m²

Zastavaná plocha:
565,5 m²
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 025 470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

186 000 € 329 €/m²

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 025 470 zobraziť číslo