Žijeme a pracujeme na Slovensku, ale predali sme pozemok v Rakúsku. Kde by sme mali podať daňové priznanie?

Dobrý deň, moja otázka sa týka predaja stavebného pozemku v Rakúsku. Pozemok sme kupovali v r. 2010 a predávali sme ho r. 2013. V Rakúsku nám povedali, že daňové priznanie máme podať na Slovensku. Na Slovensku nám povedali, že nemusíme daňové priznanie z predaja podávať. Bývame aj pracujeme na Slovensku. Ako to teda je? Za odpoveď vopred ďakujem.

Podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daňová povinnosť pri dani z nehnuteľnosti vzniká až 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť. Len v prípade, ak sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára zdaňovacieho obdobia, vzniká povinnosť týmto dňom. Z poskytnutých informácií máme zato, že k prevodu nehnuteľnosti, t.j. k podpisu zmluvy, došlo v januári, čo znamená, že vlastníctvo nemohol nadobudnúť nový vlastník už 1. januára, a teda povinnosť zaplatiť daň z nehnuteľnosti za rok 2013, bude povinná ešte Vaša mama. Čo sa týka dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti je stále platná táto odpoveď:V zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľností, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Od dane je taktiež oslobodený ten, kto získal nehnuteľnosť do vlastníctva najneskôr do 31.12.2010 a zároveň mal v nej prihlásený trvalý pobyt najmenej 2 roky pred predajom nehnuteľnosti. V prípade, že predávajúci nesplňuje ani jednu z uvedených skutočností, je povinný v zmysle § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov zaplatiť daň z príjmu, pričom do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Daňový základ je však možné znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky, napr. o výdavky súvisiace s rekonštrukciou predávanej nehnuteľnosti.