Ak zrušíme darovaciu zmluvu, budeme oslobodení od dane?

Dobrý deň. Moja mama mi pred nedávnom darovala byt, v ktorom dlhodobo býva a má aj trvalý pobyt. Už mám výpis z katastra. Byt by sme chceli teraz predať. Existuje nejaká možnosť ako darovanie zrušiť/odvolať tak, aby pri predaji nemusela platiť daň z predaja nehnuteľností? Alebo sa tam naozaj posudzuje len dĺžka vlastníctva a dátum nadobudnutia podľa výpisu z katastra?

V ustanoveniach § 629 a § 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov sú uvedené dôvody zániku darovacej zmluvy. V prípade, ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Avšak ani jeden z týchto dôvodov nespôsobuje zánik darovacej zmluvy od začiatku a neobnoví vlastnícke právo darcu, tak aby nebolo prerušené trvaním Vášho vlastníctva k bytu. Z tohto dôvodu sa na Vás neuplatní ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), v zmysle ktorého je od dane oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia. V zmysle § 52j ods. 2 zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený aj ten, kto získal nehnuteľnosť do svojho vlastníctva pred 01.01.2011 (t.j. najneskôr do 31.12.2010), a zároveň mal v nej prihlásený trvalý pobyt najmenej 2 roky pred predajom nehnuteľnosti. Z uvedeného vyplýva, že ak nespĺňate žiadnu z vyššie uvedených podmienok pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti od dane, ste povinná pri jej predaji zaplatiť daň z príjmu.