Ak nehnuteľnosť bola ohodnotená v dedičskom konaní na určitú sumu a predáme ho drahšie, má toto vplyv na výšku dane?

Dobrý deň, v roku 2014 sme zdedili so sestrou po otcovi časť bytu. Ďalšiu časť zdedila jeho manželka. U notára bola hodnota bytu uvedená vo výške 50 000 €. Ak by sme byt predali za 80 000 € plynie nám z tohto rozdielu ceny nejaká povinnosť platiť dane, alebo iné poplatky? Otec mal v byte trvalý pobyt viac ako 5 rokov. Ďakujem

Trvalý pobyt v súčasnosti už nemá vplyv na vznik povinnosti dane z príjmu v prípade prevodu nehnuteľností. V danom prípade je rozhodujúcim faktorom výlučne dĺžka trvania vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, ktorá má byť v trvaní najmenej 5 rokov pre účely oslobodenia od dane z príjmu. V prípade, ak Váš otec danú nehnuteľnosť vlastnil najmenej 5 rokov, uvedená doba vlastníckeho práva sa započítava v zmysle zákona o dani z príjmov i na Vás ako súčasných vlastníkov bytu, právnych nástupcov poručiteľa, a to z dôvodu nadobudnutia predmetného bytu dedením. Uvedené sa vzťahuje na predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením nielen dedičmi v priamom rade, a teda potomkami, ale aj niektorým z manželov. Pokiaľ celková doba trvania vlastníckeho práva k danej nehnuteľnosti presiahla 5 rokov, budete v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov oslobodený od dane z príjmu bez ohľadu cenu, za ktorú byt predáte ako aj bez ohľadu na hodnotu bytu počas dedičského konania.