Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Detail článku

Dátum vloženia11.12.2017
Aktualizované11.12.2017

Rozhovory s primátormi – Ján Nosko, primátor Banskej Bystrice


Ján Nosko - primátor Banskej Bystrice 2017Bytová i komerčná výstavba v krajskom meste Banská Bystrica v posledných rokoch neutícha  „Komunikujeme s „osvietenými“ developermi, a  naopak  s takými, ktorým sa musí mesto brániť. Neberú ohľad na existujúcu infraštruktúru, od predmetného pozemku majú veľké očakávania,“ tvrdí v rozhovore Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica.

Aká je momentálna situácia, čo sa týka bytovej či komerčnej výstavby vo vašom krajskom meste?
Oproti predchádzajúcemu obdobiu, v  posledných rokoch zažíva Banská Bystrica stavebný boom a stavebná činnosť je v meste viditeľná. Zároveň sú v  príprave ďalšie projekty bytovej i komerčnej zástavby v rámci intravilánu mesta aj nových lokalít.

Čím môže byť vaše mesto zaujímavé z pohľadu realít a investovania do nich, či už pre bežných ľudí alebo firmy? 
Pri rokovaniach s  potenciálnymi investormi veľakrát odznieva potreba „áčkových“ administratívnych priestorov, ktorých je v  meste nedostatok. V rámci  platného Územného plánu máme vytypované lokality, kde možno takúto výstavbu realizovať. Pozemky však nie sú vo vlastníctve mesta, ale v súkromných rukách. Primárne nám chýbajú nájomné byty,  parkovacie domy a  viac turistických atrakcií. To v dnešnej dobe vidíme ako najväčší nedostatok.

Rekonštrukcie materských škol 

Ktoré hlavné body strategického plánu rozvoja vášho mesta sa vám podarilo vlani splniť a na čo kladiete dôraz v ďalších mesiacoch?
V rámci strategického plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) sa nám darí napĺňať aktivity v  oblasti modernizácie a  rekonštrukcie materských škôl za účelom znižovania energetickej náročnosti a  zvyšovania kapacít. V tomto trende pokračujeme aj v súčasnosti a vďaka schváleným mimo rozpočtovým zdrojom bude obnova zanedbaných škôlok aktuálna aj v roku 2018. Zameriavame sa na skvalitňovanie podmienok v mestských detských jasliach, odstraňovanie nelegálnych skládok, rekonštrukciu športovísk pri základných školách. Venujeme sa dopravnej infraštruktúre – plánu udržateľnej mobility, budovaniu cyklotrás, obnove zanedbaných miestnych komunikácií... Zároveň sa nám darí napĺňať projekty v  rámci parkovacej politiky.

Akú máte skúsenosť s investormi a developermi, ktorí realizovali doterajšie projekty? Čo na spolupráci s nimi vyzdvihujete a čo vám vadí?
Skúsenosti  máme rôzne. Komunikujeme s „osvietenými“ developermi, a  naopak  s takými, ktorým sa musí mesto brániť. Neberú ohľad na existujúcu infraštruktúru, od predmetného pozemku majú veľké očakávania. Neuvedomujú si, že daná lokalita nedisponuje takou kapacitou, akú si predstavujú (napríklad na počet bytov a  parkovanie). Z  tohto dôvodu sa snažia svoje stavebné záležitosti riešiť na úkor okolitých pozemkov a  verejných priestranstiev.

Kde leží potenciál Banskej Bystrice z pohľadu bytovej výstavby? Kam chcete mesto smerovať a v ktorých lokalitách sa otvára zaujímavý priestor?
V zmysle Územného plánu je ťažisko rozvoja navrhované po obvode mesta, čo na druhej strane nie je vhodné z  hľadiska záťaže na dopravnú obsluhu. Preferujeme intenzifikáciu centrálnej časti zastavaného územia, ktorá je výhodnejšia z  pohľadu nižších nárokov na infraštruktúru či dopravu. Extenzívnym rozvojom smerom navonok narastá potreba na dopravnú obsluhu, zvyšujú sa náklady na premiestňovanie sa obyvateľov za prácou. Samosprávy majú obmedzené možnosti financovania veľkých investícií z hľadiska rozvoja cestnej a  inžinierskej infraštruktúry. 

Aký typ bývania by sa mal stavať vo vašom krajskom meste v ďalších rokoch?
V rámci mesta je zástavba vyvážená. Pripravené sú projekty nižšej aj vyššej obytnej zástavby. Okrem iného sú pripravené projekty nových komplexov komerčných bytových budov v  blízkosti centra mesta i zahusťovacie projekty v  rámci intravilánu, kde je potrebné sa prispôsobovať existujúcej zástavbe.

Ako je na tom vaše mesto z pohľadu občianskej vybavenosti či ďalších ponúkaných služieb pre obyvateľov mesta?
Každá nová výstavba musí riešiť potrebu statickej dopravy v  rámci svojich kapacít a  na vlastnom pozemku. Deficit parkovacích miest sa prejavuje v  rámci centra mesta, ako aj v obytných mestských zónach. Potreba zvýšenej mobility vyvoláva potrebu budovania parkovísk aj v  ustálených zástavbách. Práve tam vidíme východisko a  možnosti realizovania veľkých developerských projektov formou parkovacích domov a  odstavných garáží. Mesto dlhodobo pracuje na parkovacej politike a má vytypované lokality, kde je takáto výstava možná.

Parkovacia politika mesta Banská Bystrica
Očakávajú sa zhoršené podmienky na čerpanie hypotekárnych úverov. Z  tohto hľadiska absentujú zo strany investorov zámery budovania nájomných bytov, ktoré by boli určené pre rôzne sociálne skupiny – pre mladých štartovacie byty, ale aj pre klientov s  vyšším štandardom. Samospráva je aj v  tomto prípade pripravená a má na takúto výstavbu vytypované pozemky.

Čo vášmu mestu chýba, aby sa v ňom dobre bývalo rôznym generáciám a čo by ste radi, naopak, vyzdvihli? 
Mestu chýba ponuka nájomných bytov pre  rodiny s nízkymi príjmami a skupiny so špeciálnymi potrebami – ZŤP obyvatelia, seniori... Naopak je potrebné vyzdvihnúť, že samospráva má dobre vybudovanú sieť sociálnych služieb, ktoré poskytujú rôzne formy bývania v čase krízy (nocľaháreň, útulky, zariadenia núdzového bývania) alebo v odkázanosti na pomoc (podporované bývanie, zariadenie pre seniorov).

Kam budú smerovať trendy do budúcnosti vo vašom krajskom meste?
Trendy do budúcnosti by mali smerovať k zvýšeniu podielu verejného nájomného sektora s využitím nástrojov štátnej dotačnej politiky (ŠFRB). V strategických dokumentoch mesta, akým sú Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Program rozvoja bývania do roku 2020, sú stanovené ciele vo vzťahu k vytvoreniu ponuky finančne dostupných nájomných bytov so službami pre seniorov, finančne dostupné nízko štandardné byty pre marginalizované skupiny obyvateľov, aby sa predchádzalo inštitucionálnym formám poskytovania pomoci v rôznych sociálnych situáciách.
V  Banskej Bystrici chýba väčšia ponuka zariadení pre aktívny oddych,  trávenie voľného času, ako aj viac kultúrnych stánkov. Vyzdvihnúť môžeme prípravy budovania cyklotrás, projekt na revitalizáciu Mestského parku s  ponukou atrakcií, ktoré by prilákali viac obyvateľov.

Banská Bystrica námestie 


Pokračovanie rozhovoru si môžete prečítať tu.
Foto: kancelária primátora mesta Banská Bystrica, Tomáš Pastorok
   • Zobraziť publikovaný inzerát