Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Detail článku

Dátum vloženia4.10.2017
Aktualizované4.10.2017

Ktoré tri podmienky musia splniť správcovia do konca roka 2017


Už len tri mesiace. Toľko času majú správcovia bytov na splnenie povinností?

Plní si váš správca v bytovom dome všetky svoje povinnosti? Ak nie, môžete ho vymeniť. Navyše, až do 31. decembra musia správcovia splniť viaceré požiadavky, ktoré im ukladá zákon.

Správcovia bytových domov majú už len tri mesiace na to, aby si správne nastavili podmienky svojho podnikania. Musia spĺňať minimálne odborné požiadavky formou ďalšieho vzdelávania, mať vlastnú kanceláriu a uzatvorené potrebné poistenie zodpovednosti za škodu. Tieto tri novinky síce platia pre nich už od vlaňajška, avšak musia ich zdokladovať až do 31. decembra tohto roka. Navyše, musia sa zapisovať do zoznamu, ktorý vedie rezort dopravy  na svojom webe. Rezort dopravy tým cielil, aby správu bytových domov vykonávali iba profesionáli, ktorí majú komplexné informácie o tom, čo táto činnosť zahŕňa a niesli za ňu aj zodpovednosť.

Správa bytov a povinnosti správco 

Na Slovensku podľa odhadov funguje zhruba šesťtisíc správcov bytových domov. Správcovia majú na starosti nielen financie vás, vlastníkov bytov, ale konajú vo vašom mene. Na ich zodpovednosti je celá budova, jej technický stav, revízie, jednoducho všetko potrebné pre jej chod. Ak si v tomto čase ešte len vyberáte vhodného správcu, pozrite sa najmä na jeho skúsenosti z praxe a odbornosť. Nepodceňujte ani dobre spracovanú zmluvu o výkone správy a záväzne si v nej dohodnite potrebné podmienky. Práve kvalitná činnosť vykonávaná zodpovedným správcom, ale taktiež aj zodpovedným prístupom vlastníkov bytov, vytvára dobré predpoklady na kvalitné bývanie.

Ktoré tri podmienky musia splniť správcovia do konca roka 2017:

Zriadenie kancelárie

 • správca musí mať riadne zriadenú a označenú kanceláriu (dostupnú najmenej dva rôzne pracovné dni do týždňa)
 • žiadny z uvedených dní nesmie byť kancelária otvorená kratšie ako štyri hodiny na to, aby vlastníci získali informácie o bytovom dome
 • zákon nevylučuje, aby v ostatné dni bola kancelária správcu otvorená aj kratšie ako štari hodiny
 • ak úradné dni pripadnú na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, správca nemusí vtedy poskytovať náhradné úradné dni
 • pokiaľ si zriadi či zruší kanceláriu, alebo zmení adresu, úradné hodiny, prípadne kontaktné údaje, musí to správca oznámiť  ministerstvu do 14 dní
 • za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po rozhodnej udalosti

Odborné akreditované vzdelávanie

 • ak chce správca získať odbornú spôsobilosť, musí absolvovať odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe
 • túto si správca zabezpečuje buď osobne, alebo cez zamestnanca, respektíve člena štatutárneho orgánu pri právnických osobách
 • počet odborne spôsobilých osôb nie je viazaný na počet spravovaných bytov alebo ich hodnotu
 • na to, aby bola splnená táto podmienka zo zákona, postačuje iba jedna odborne spôsobilá osoba pre jedného správcu

Uzatvorená zmluva o poistení zodpovednosti

 • správca musí uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu nepretržite počas obdobia výkonu správy
 • o tom, či zmluvu uzatvára alebo ruší, musí oznámiť ministerstvu do 14 dní od udalosti
 • na požiadanie musí správca predložiť ministerstvu poistnú zmluvu, ako aj doklad o zaplatení poistného na dané obdobie

NÁŠ TIP: Čo robiť, ak chcete vymeniť správcu na schôdzi v bytovom dome

 • Dohodnite sa ako vlastníci bytov, že chcete správcu vymeniť.
 • Doručte správcovi žiadosť, aby zvolal schôdzu na konkrétny termín.
 • Žiadosť si dajte potvrdiť správcom, či už osobne (žiadajte pečiatku), alebo ju pošlite poštou (doporučene).
 • Na schôdzi vlastníkov musí s výpoveďou súhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 • Výpoveď doručte správcovi do vlastných rúk, musí ju akceptovať (spolu so zápisnicou i s prezenčnou listinou zo schôdze).
 • Následne, po doručení výpovede správcovi, začne plynúť výpovedná lehota (3 mesiace podľa zákona).
 • Ku skončeniu výpovednej lehoty musíte mať odsúhlasenú inú správcovskú firmu.

 

Foto: Adobe Store • Zobraziť publikovaný inzerát