Mýty a fakty o trvalom pobyte v prenajatom byte

V povedomí slovenskej verejnosti stále prevláda mylný názor, že nájomca sa v prenajatom byte nemôže prihlásiť na trvalý pobyt. Tento mýtus a mnohé ďalšie si zobrala na mušku Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV. Ako je to v skutočnosti?

Čo je trvalý pobyt?

Na úvod je potrebné uviesť, čo možno rozumieť pod pojmom trvalý pobyt. Podľa „zákona o hlásení pobytu“ je to „pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky.“ (§ 3 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky). Aké sú teda najčastejšie mýty pri trvalom pobyte v prenajatom byte?

Mýtus č. 1 – Trvalý pobyt v prenajatom byte nemožno prihlásiť.

Nie je to pravda. V zákone o hlásení pobytu absentuje zmienka o povinnosti mať k bytu, ku ktorému sa trvalý pobyt môže prihlásiť, vlastnícke právo. Zjednodušene povedané – na to, aby si fyzická osoba mohla nahlásiť v nejakom byte trvalý pobyt, nemusí ho zároveň i vlastniť. Preto plne postačí i skutočnosť, že v ňom táto osoba býva napr. na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy s prenajímateľom, ktorý jej na prihlásenie na trvalý pobyt udelí súhlas.

Mýtus č. 2 – Nájomca môže mať súčasne viac trvalých pobytov.

Nie je to pravda. Zákon o hlásení pobytu uvádza, že občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Ak teda občan býva v prenajatom byte (napr. v Bratislave kvôli zamestnaniu), no súčasne má i vlastný byt (napr. v Košiciach), trvalý pobyt môže mať prihlásený len v jednom z týchto bytov.

Mýtus č. 3 – Nájomca na prihlásenie trvalého pobytu nepotrebuje súhlas prenajímateľa.

Nie je to pravda. Nájomca sa pri prihlasovaní trvalého pobytu bez výslovného súhlasu prenajímateľa nezaobíde. Pri prihlasovaní trvalého pobytu nájomcu patrí k povinným náležitostiam písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b). Treba však zdôrazniť, že prenajímateľ má v tomto prípade možnosť slobodne sa rozhodnúť, či svojmu nájomcovi takýto súhlas udelí alebo nie.

Mýtus č. 4 – Prihlásenie nájomcu na trvalý pobyt v prenajatom byte je komplikované.

Nie je to pravda. Prihlásenie nájomcu na trvalý pobyt je pomerne jednoduché. Na prihlásenie potrebuje nájomca nasledujúce doklady: a) platný občiansky preukaz (príp. potvrdenie o občianskom preukaze, cestovný pas alebo potvrdenie o občianstve SR) b) list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra (od 1.9.2018 si však list vlastníctva vedia vyhľadať priamo úradníci, nie je teda potrebné ho dokladať) c) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov Nájomca sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v prenajatom byte osobne na tzv. ohlasovni pobytu, kde predloží všetky vyššie uvedené doklady. Zamestnanec ohlasovne pobytu následne overí totožnosť nájomcu, platnosť predložených dokladov ako i úplnosť a správnosť údajov v nich uvedených. Ak zamestnanec zistí, že sú splnené všetky podmienky a predložené doklady sú správne, úplné a platné, nájomca môže vyplniť a podpísať tzv. prihlasovací lístok. V tejto súvislosti je ešte potrebné dodať, že písomné potvrdenie o súhlase nie je potrebné doložiť v prípade, ak sa vlastník, resp. všetci spoluvlastníci dostavia na ohlasovňu osobne spolu s nájomcom a svojím podpisom na prihlasovacom lístku pred zamestnancom ohlasovne potvrdia súhlas s prihlásením nájomcu na trvalý pobyt.

Mýtus č. 5 – Prenajímateľ nemôže súhlas s prihlásením nájomcu na trvalý pobyt odvolať.

Nie je to pravda. V prípade nájomného vzťahu na návrh prenajímateľa (vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov), ohlasovňa pobytu zruší záznam o trvalom pobyte občanovi – nájomcovi, ak nemá k bytu žiadne užívacie právo. K zániku užívacieho práva dôjde napr. v situácii, ak sa nájom skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal, dohodou alebo v prípade výpovede uplynutím výpovednej doby a pod. Túto skutočnosť však prenajímateľ (vlastník, resp. všetci spoluvlastníci) musí ohlasovni pobytu vedieť hodnoverne preukázať.

 

Zdroj: Právnu poradňu pripravila advokátska kancelária AKMV www.akmv.sk