Od 1. februára platí novela bytového zákona, sprísňuje zverejňovanie údajov o dlžníkoch

Zverejňovanie údajov o dlžníkoch na úhradách v bytovom dome bude jednoduchšie a prehľadnejšie. Zároveň sa stáva domový poriadok zákonným predpisom. Tieto novinky prináša novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorú schválila SNR v decembri minulého roku.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je účinný už 25 rokov a prešiel mnohými novelizáciami. Aktuálne sa väčšina jeho paragrafov venuje správe bytového fondu, ktorej úprava nie je stále ucelená v jednom všeobecnom právnom predpise. Zmeny by mali vyriešiť spoločensky nežiaduce otázky pri výkone správy bytového fondu a prispieť k zdravej finančnej kondícií bytových domov na Slovensku.

Domový poriadok sa stal zákonným predpisom

Od 1.2. má domový poriadok v bytových domoch svoju zákonnú definíciu. S tým súvisí aj povinnosť správcu vyvesiť na obvyklom oznamovacom mieste domový poriadok schválený vlastníkmi bytov. Doteraz mal len odporúčaciu funkciu, v tomto roku sa však jeho porušovanie pokladá za porušovanie zákona. Novela tiež spresňuje definíciu štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov slovami „vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov“.

Zverejňovať sa budú aj neplatiči s nižším nájomným

V predošlej verzii zákona bolo možné zverejňovať neplatičov, ktorí mali nedoplatok aspoň 500 eur, novela mení túto hranicu na výšku trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia. Rozumie sa tým, že sa jedná o trojnásobok výšky mesačného zálohového predpisu vlastníka platného v momente zverejňovania neplatiča.

Zmena pravidiel pri záložnom práve

Doterajšie presné určenie hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva zabezpečenej záložným právom ku dňu oznámenia o začatí výkonu záložného práva na sumu aspoň dvetisíc eur má za následok niekoľkomesačné tolerovanie vlastníka v pozícií dlžníka v bytových domoch s nízkymi výškami preddavkov. Po novom sa pri zákonnom záložnom práve zavedie jednotné pravidlo postavené na porušení povinnosti vlastníka uhradiť preddavky za aspoň 15 mesiacov, pričom nemusí ísť o porušenie povinnosti pätnásť mesiacov za sebou.

Pri montáži výťahu netreba súhlas vlastníkov

Pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona v spoločných častiach bytového domu sa nevyžaduje súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Týka sa to prípadov, keď ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na zdvíhacie zariadenie. Tým sa rozumie najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah, alebo stropné zdvíhacie zariadenie.

Zdroj: SITA, Sbd2ke.sk