Kolaudácia rodinného domu v roku 2021 – kompletný priebeh a poplatky

Priebeh realizácie domu zahŕňa viacero etáp od prípravy projektovej dokumentácie cez vybavenie stavebného povolenia až po samotnú výstavbu. Celý proces následne uzatvorí kolaudácia rodinného domu. Práve tá je krokom, ktorým nehnuteľnosť získava štatút legálnej stavby určenej na užívanie.

Napriek tomu, že kolaudácia rodinného domu je bežným úradným úkonom, jej zvládnutie vyžaduje trochu viac času a úsilia. Majiteľa zrealizovanej stavby to zároveň bude stáť nejaké peniaze, nakoľko kolaudácia domu nie je s výnimkou stavebníkov patriacich do skupiny ZŤP osôb zadarmo. Bez absolvovania celého procesu a ochoty zaplatiť stanovené poplatky ale nie je možné začať rodinný dom využívať naplno a legálne. Zdroj: www.kbconstructionnj.com

Aký účel má kolaudácia rodinného domu?

Pod pojmom kolaudácia rodinného domu sa rozumie proces úradného schvaľovania stavby. Jedná sa o záverečný krok výstavby domu a jeho prípravy na užívanie, ktorého absolvovaním sa skolaudovaný dom zaradí medzi riadne obývateľné budovy. Na to je potrebné kolaudačné rozhodnutie, ktorého získanie je cieľom celého procesu. K tomu vedie niekoľko krokov, bez ktorých k úspešnému zavŕšeniu kolaudácie nedôjde.

Kedy býva kolaudácia domu vyžadovaná?

Možnosť riadne využívať dom až po získaní kolaudačného rozhodnutia vyplýva z aktuálne platnej legislatívy. Podľa jej znenia musí kolaudáciu podstúpiť každý rodinný dom, ktorého účelom využitia je bývanie alebo rekreácia. Na základe stavebného povolenia sa jej nevyhnú ani stavebníci, ktorí chcú objekt využívať ako dielňu či prevádzku. Výnimkou sú iba projekty, ktorých výsledkom sú prístavby, nadstavby, prípadne garáže, pri ktorých je kolaudácia nutná len v určitých prípadoch. Zdroj: www.realtor.com

Kto vybavuje kolaudáciu a kto sú účastníci?

Stavebník – O vydanie kolaudačného rozhodnutia žiada sám stavebník. Žiadosť predkladá rovnakému stavebnému úradu, ktorý vydal stavebné povolenie na výstavbu.

Vlastník stavby – Stavebník nemusí byť automaticky majiteľom domu. V takom prípade sa do kolaudácie zapája vlastník objektu. 

Vlastník pozemku – Rovnaká situácia nastáva, ak stavebník alebo majiteľ rodinného domu nie je zároveň vlastníkom pozemku pod stavbou.

Stavebný úrad – Hlavnú úlohu pri celom priebehu kolaudácie zohráva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. Ten má na starosti aj vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Kedy požiadať o začatie kolaudácie domu?

Pre úspešný priebeh kolaudácie rodinného domu je potrebné správne načasovať termín, kedy podať žiadosť o začatie kolaudácie. Stavebný úrad k nej totiž pristúpi až vtedy, keď je dom pripravený na obývanie. V praxi to znamená, že musia byť dokončené všetky časti objektu umožňujúce jeho plnohodnotné užívanie. Ak je stav domu v tejto fáze, potom sa môže začať pripravovať žiadosť o kolaudáciu so všetkými potrebnými prílohami. Zdroj: www.standard.co.uk

Kolaudácia rodinného domu môže začať:

- ak je hotová strecha s komínom, odkvapom a bleskozvodom

- ak sú v danom rodinnom dome osadené všetky okná a dvere

- ak sú vo vnútri stavby ukončené schodiská aj so zábradliami

- ak sú všade nainštalované všetky prípojky inžinierskych sietí

- ak je v kúpeľni nainštalovaná celá zostava sanitárnej techniky

- ak je kompletne ukončená povrchová úprava stien a stropov

- ak sú osadené a povrchovo upravené podlahy v miestnostiach

Dokumenty potrebné k začatiu kolaudácie:

- vyplnená žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

- právoplatné stavebné povolenie s údajmi o zmene stavby

- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní

- kópia stavebného denníka s údajmi o priebehu stavby

- revízne správy o úspešnom testovaní všetkých inštalácií

- prípadné ďalšie podklady požadované stavebným úradom

- potvrdenie o zaplatení správneho poplatku za kolaudáciu Zdroj: www.realtor.com

Ako prebieha kolaudácia rodinného domu?

1. Podanie žiadosti – Celý proces začína vždy podávaním žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade. Jedná sa o rovnaký stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie na realizáciu.

2. Oznámenie o začatí konania – Po prijatí a prekontrolovaní žiadosti oznámi stavebný úrad začatie konania všetkým účastníkom kolaudácie a tiež obci, v ktorej je dom postavený. Urobí tak najmenej 10 dní pred kontrolnou prehliadkou domu.

3. Kontrolná prehliadka – V stanovený termín sa začne kontrolná kolaudačná prehliadka. Tá má za úlohu prekontrolovať, či je reálne prevedenie stavby rovnaké ako jej návrh. Komisia zo stavebného úradu zároveň preverí, či je stavba bezpečná a či nepredstavuje riziko pre životné prostredie.

4. Vydanie kolaudačného rozhodnutia – Pokiaľ stavba spĺňa všetky nároky, stavebný úrad môže začať pripravovať vydanie kolaudačného rozhodnutia. Na jeho vydanie má 30 dní odo dňa, kedy prijal žiadosť. V prípade náročnejších projektov sa táto lehota môže zdvojnásobiť.

Aké sú poplatky za kolaudačné rozhodnutie?

Rodinný dom na bývanie 35 €

Rodinný dom na rekreáciu

(zastavaná plocha do 25 m²)

25 €

Rodinný dom na rekreáciu

(zastavaná plocha nad 25 m²)

50 €

Doplnkové stavby (studne, garáže)

20 €

 

Získaním kolaudačného rozhodnutia sa dom stáva úradne legálnou obytnou nehnuteľnosťou. Na záver ostáva iba zájsť na mestský alebo obecný úrad a požiadať o súpisné číslo. Zároveň je potrebné navštíviť kataster a oznámiť mu vznik stavby na danom pozemku.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: www.kbconstructionnj.com, www.realtor.com, www.standard.co.uk