(Ju6Oh2IfArk) Aktualizovaný: 27. 02. 2024 1. publikácia: 27. 02. 2024

Po dohode so záujemcom pripravíme 2 opakovanú dražbu dvoch prepojených bytov s dvomi garážovými státiami v Mestskej vile LUJZA v Bratislave-Vrakuni!

Bratislava-Vrakuňa • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

223 500 €

Základné informácie

Druh:
4 izbový byt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
0 m²
Info

Cena podľa znaleckého posudku: 298000,- EUR
Najnižšie podanie: 223500,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava II, obec: Bratislava-Vrakuňa, katastrálne územie: Vrakuňa, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor,(i) na liste vlastníctva č. 4800, a to konkrétne:
byt č. 3 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu Mestská vila LUJZA so súpisným číslom 20031, vchod: Kríková 10D v Bratislave (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 187 o výmere 917 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 5108/226427 (ďalej len ako „predmet dražby I“), v podiele 1/1,
byt č. 4 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu Mestská vila LUJZA so súpisným číslom 20031, vchod: Kríková 10C v Bratislave, postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 187 o výmere 917 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 5810/226427 (ďalej len ako „predmet dražby II“), v podiele 1/1,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/32 na nebytovom priestore č. P2 nachádzajúcom sa na – 1 suteréne bytového domu Mestská vila LUJZA so súpisným číslom 20031, vchod: Kríková v Bratislave, postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 187 o výmere 917 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom o veľkosti 2/32 na spoluvlastníckom podiele na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 75400/226427 (ďalej len ako „predmet dražby III“),(ii) na liste vlastníctva č. 1787, a to konkrétne:
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5108/226427 na pozemkoch parcely registra „C“ č. 186 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 187 o výmere 917 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 188 o výmere 47 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/1 o výmere 185 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/2 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/3 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/4 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 189/5 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby IV“),
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 75400/7245664 (poradové číslo vlastníka 58) na pozemkoch parcely registra „C“ č. 186 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 187 o výmere 917 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 188 o výmere 47 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/1 o výmere 185 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/2 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/3 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/4 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 189/5 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby V“),
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5810/226427 na pozemkoch parcely registra „C“ č. 186 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 187 o výmere 917 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 188 o výmere 47 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/1 o výmere 185 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/2 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/3 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/4 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 189/5 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby VI“),
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 75400/7245664 (poradové číslo vlastníka 59) na pozemkoch parcely registra „C“ č. 186 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 187 o výmere 917 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 188 o výmere 47 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/1 o výmere 185 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/2 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/3 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 189/4 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 189/5 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby VII“ a spolu s predmetom dražby I – VI ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu opakovanej dražby:

Byt č. 3, Kríková 10D, súpisné číslo 20031
Byt č. 4, Kríková 10C, súpisné číslo 20031
Nebytový priestor č. P2, Kríková, súpisné číslo 20031 (podiel 2/32)Bytový dom "Mestská vila Lujza" sa nachádza v tichej lokalite v zástavbe s prevládajúcou výstavbou nízko podlažných objektov. Objekt je situovaný na ulici Kríková a Železničná v zastavanom území mesta Bratislava v mestskej časti Vrakuňa. Bytový dom "Mestská vila Lujza" má 5 nadzemných podlaží a suterén pod časťou bytového domu. V suteréne sa nachádzajú garážové státia. Na nadzemných podlažiach sa nachádzajú komunikačné priestory, byty a nebytové priestory. Celkovo je v dome 28 bytov a 32 garážových státí. Dom má celkovo 6 vchodov a jeden vjazd do garáže. Dom bol dokončený a daný do užívania v roku 2011. V priečke oddeľujúcej byt č. 3 od priestoru susediaceho bytu č. 4 bol vyhotovený otvor, čím vzniklo prepojenie bytov č. 3 a 4 do jedného veľkého bytu. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Byt č. 3 pozostáva z dvoch obytných miestností (obývacia izba a spálňa) s príslušenstvom, ktorým je kúpeľňa, samostatné WC, vstupná chodba a terasa. Kuchyňa bola v tomto byte zrušená. Z bytu je výstup na terasu.Celková podlahová plocha bytu č. 3 je 49,91 m2 (bez výmery terasy o veľkosti 23,65 m2). Byt č. 4 pozostáva z dvoch obytných miestností (obývacia izba a spálňa) s príslušenstvom, ktorým je kuchynský kút, kúpeľňa, samostatné WC, vstupná chodba a terasa (zasklená zimná záhrada).Celková podlahová plocha bytu č. 4 je 57,04 m2 (bez výmery terasy – zimnej záhrady o veľkosti 10,3 m2). Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:Bytový domDom je založený na základoch pozostávajúcich z betónových pätiek a betónových základových pásov. Hlavná nosná konštrukcia bytového domu "Mestská vila Lujza" je tvorená monolitickým železobetónovým skeletom. Obvodové steny a deliace priečky sú z tvárnic PORFIX. Fasáda je zateplená polystyrénovými doskami o hr. 10 cm. Úpravu vonkajších povrchov tvorí omietka na báze umelých látok ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú monolitické železobetónové. Strechu objektu tvorí monolitická železobetónová stropná konštrukcia s hydroizoláciou Fatrafol. Vnútorné omietky sú vápenno - cementové hladké. Vstupné dvere do objektu sú hliníkové, presklené izolačným dvojsklom, napojené na elektrovrátnika. Schodisko je železobetónové dvojramenné s úpravou stupňov z keramickej dlažby. Zábradlie schodiska je oceľové s nerezovým madlom. V dome sú dva výťahy s nosnosťou 320 kg. Podlaha v suteréne je tvorená cementovým poterom s protiprašným epoxidovým náterom. Vstupné vráta sú oceľové, výsuvné s diaľkovým ovládaním. Dom je napojený na rozvod elektriny, verejný vodovod a kanalizáciu, zemný plyn, na slaboprúdové rozvody (telefón, televízia, internet). V okolí bytového domu boli vykonané sadové úpravy, pozostávajúce zo zatrávnenia voľných plôch a výsadby stromov a krov. V zadnej časti pozemku je oplotenie. Byt č. 3Vstupné dvere sú bezpečnostné s požiarnou odolnosťou, interiérové dvere sú dyhované. Podlahy v celom byte sú veľkoplošné laminátové. V kúpeľni je podlaha z keramickej dlažby. Výplne otvorov fasádnej časti bytu tvoria celostenové plastové okná s izolačným dvojsklom, ktorých časť tvoria dvere na terasu. Vykurovanie bytu je ústredné teplovodné. Zdrojom vykurovania je centrálna plynová kotolňa, nachádzajúca sa v bytovom dome. Radiátory sú doskové zn. KORADO, opatrené termostatickými hlavicami. Z bytu je výstup na terasu, ktorej podlahu tvorí drevený rošt z červeného smreku. Byt bol zo strany investora realizovaný v štandardnom vyhotovení. Vlastník vykonal na vlastné náklady úpravy, ktoré zvýšili technickú úroveň bytu. Zabezpečil dodávku a montáž vstavanej skrine s posuvnými dverami, čím sa značne zvýšil odkladací priestor v byte. Okná opatril žalúziami a mrežami. Vstupné dvere boli zrušené. V priečke oddeľujúcej byt od priestoru susediaceho bytu č. 4 bol vyhotovený otvor, čím vzniklo prepojenie bytov č. 3 a 4 do jedného veľkého bytu. Byt č. 4Vstupné dvere sú bezpečnostné s požiarnou odolnosťou, interiérové dvere sú dyhované. Podlahy v celom byte sú veľkoplošné laminátové. V kúpeľni je podlaha z keramickej dlažby. Výplne otvorov fasádnej časti bytu tvoria celostenové plastové okná s izolačným dvojsklom, ktorých časť tvoria dvere na terasu (zimnú záhradu). Vykurovanie bytu je ústredné teplovodné. Zdrojom vykurovania je centrálna plynová kotolňa, nachádzajúca sa v bytovom dome. Radiátory sú doskové zn. KORADO, opatrené termostatickými hlavicami. Z bytu je výstup na terasu, ktorej podlahu tvorí drevený rošt z červeného smreku. Byt bol zo strany investora realizovaný v štandardnom vyhotovení. Vlastník vykonal na vlastné náklady úpravy, ktoré zvýšili technickú úroveň bytu. Zabezpečil dodávku a montáž kuchynskej linky s potrebným vybavením, vstavané skrine s posuvnými dverami, čím sa značne zvýšil odkladací priestor v byte. Okná opatril žalúziami a mrežami, terasu dal zaskliť. V priečke oddeľujúcej byt od priestoru susediaceho bytu č. 3 bol vyhotovený otvor, čím vzniklo prepojenie bytov č. 3 a 4 do jedného veľkého bytu. Nebytový priestor č. P2Nebytový priestor tvorí garážové státie č. 26 a 27, ktoré je situované v hromadnej garáži č. P2 v suteréne (1.PP) bytového domu. Hromadná garáž bola daná do užívania spolu s bytovým domom v roku 2011. Priestor č. P2 pozostáva z jedného priestoru v suteréne o výmere 754 m2, s celkovým počtom garážových stojísk - 32 ks. Garáž je prístupná priamo z verejnej komunikácie vjazdom do suterénu cez spoločné garážové vráta a zo schodiskového priestoru domu. Podlahu v garáži tvorí cementový poter s protiprašným epoxidovým náterom. Vstupné vráta sú oceľové, výsuvné, s diaľkovým ovládaním. Strop tvorí železobetónová monolitická doska. Elektroinštalácia je svetelná. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.
Prečítať viac
Charakteristika

Dobrovoľná dražba:
Nie

Počet nadzemných podlaží:
5

Stav nehnuteľnosti:
Novostavba

Vlastníctvo:
Osobné

Počet izieb / miestností:
4

Prechodová izba:
Nie

Počet balkónov:
1

Cena vrátane energií:
Nie

Vybavenie:
Balkón, Lodžia
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02210254...0221025470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

223 500 €

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02210254...0221025470 zobraziť číslo