(JuXRnYnJkfq) Aktualizovaný: 27. 11. 2023 1. publikácia: 21. 06. 2023

Opakovaná dražba 2 izbového bytu, k. ú. Dunajská Streda, dňa 18.12.2023

Neratovické námestie
Dunajská Streda • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

45 000 € 686 €/m²

Základné informácie

Druh:
2 izbový byt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
65,57 m²
Info
V priestoroch: Hotela Barbakan **** Štefánikova 11, 917 01 Trnava.

Dátum konania dražby: 18.12.2023
Čas konania dražby: 13:00 hod.
Označenie kola dražby: 3

Najnižšie podanie: 45 000,00 € (slovom: Štyridsaťpäť tisíc eur )
Minimálne prihodenie: 500 €
Výška dražobnej zábezpeky: 10 000,00 €

Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: SK 75 7500 0000 0040 04695397 vedený v ČSOB a. s

Dátum a čas obhliadky predmetu dražby:
07.12.2023 o 10:00 hod.
14.12.2023 o 12:30 hod.

Miesto obhliadky predmetu dražby:
Neratovické námestie 2146/10, 929 01 Dunajská Streda /pred predmetom dražby/

Predmet dražby a jeho príslušenstva:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 3778 pre okres Dunajská Streda, obec Dunajská Streda kat. úz. Dunajská Streda ako:
- byt č. 23, na 8 p., vchod 10, v bytovom dome s. č. 2146 na parc. reg. ,,C“ č. 2298/49, na parc. reg. ,,C“ č. 2298/48 na parc. reg. ,,C“ č.2298/47 - 7.POSCH.OBYTNÝ DOM,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. reg. „C“ č. 2298/47 o výmere 244 m2 zastavané plochy a nádvoria a parc. reg. „C“ č. 2298/48 o výmere 239 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parc. reg. „C“ č. 2298/49 o výmere 244 m2 - zastavané plochy a nádvoria vo veľkosti 151/10 000-in,
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Opis predmetu dražby:
Byt č.23, 8.poschodie, vchod č.10, Neratovické námestie súp. č. 2146, k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda.
Dvojizbový byt s kuchyňou, kúpeľňou, WC, predsieňou, neobytnou halou, loggiou sa nachádza na 8.poschodí
bytového domu súpisného čísla 2146 v Dunajskej Strede, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a
zariadeniach domu 151/10000. Obytný dom je 1+8 podlažný, vo vchode č.10 je 23 bytov. Je trojvchodový. Strecha
je plochá s krytinou z asfaltových natavovacích pásov, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu,
vonkajšia fasáda je s nástrekovou povrchovou úpravou, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú
z terazzovými nástupnicami, podlahy tvoria terazzové liate, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický
vrátnik na plastových vchodových dverách, výťah je osadený, okná vo vchode sú plastové.
Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia,
vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické
prípojky, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Stavba
je napojená na verejný vodovod, elektrickú rozvodnú sieť, plynovod, kanalizáciu, telekomunikačnú sieť.
V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v dobrom technickom stave. Podľa zistenia bol obytný dom daný
do užívania v roku 1984, základná životnosť 80 rokov.
Podlahy v obytných priestoroch bytu a ostatné podlahy sú lepené. Okná sú drevené zdvojené. Vnútorné omietky
sú stierkové hladké, stropy sú s rovným podhľadom. Dvere sú prevažne drevené presklené . Keramický obklad je
za kuchynskou linkou a plynovým šporákom, drez je smaltovaný osadený v kuchynskej linke. Kuchynská linka je
na báze dreva. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s nerezovou výtokovou armatúrou, umývadlo je smaltované s
nerezovou výtokovou armatúrou, záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia svetelná - ističe.
Vykurovanie a TÚV je centrálne diaľkové.
Opis stavu predmetu dražby:
Podľa zistenia bol obytný dom daný do užívania v roku 1984, základná životnosť 80 rokov. Vypočítaná podlahová
plocha bytu je 65,57 m2.
Prečítať viac
Charakteristika

Dátum dražby:
28. 07. 2023 00:00

Inspection date:
12. 07. 2023 00:00, 26. 07. 2023 00:00

Miesto dražby:
Priestory Hotela LA PENSION, Rybníková 15/B, 917 01 Trnava / salónik na prízemí/.

Dobrovoľná dražba:
Áno

Dražobná zábezpeka:
83 700 €

Úžitková plocha:
65,57 m²

Umiestnenie:
Vyššie poschodie

Podlažie:
8

Počet nadzemných podlaží:
7

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Typ konštrukcie:
Iná

Rok výstavby:
1984

Počet izieb / miestností:
2

Prechodová izba:
Nie

Cena vrátane energií:
Nie

Vykurovanie:
Ústredné

Vybavenie:
Výťah

Telekomunikačné a dátové pripojenie:
Iné
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

Milan Ronec

Aukčný Dom, s.r.o.

+4213374...+421337427575 zobraziť číslo

Aukčný Dom, s.r.o.

Pribinova 462/84 • 92001, Hlohovec
Celá ponuka spoločnosti

45 000 € 686 €/m²

Kontakt na predajcu

Milan Ronec

Aukčný Dom, s.r.o.

+4213374...+421337427575 zobraziť číslo

Ďalšie ponuky inzerenta

Celá ponuka inzerenta