(Ju_7LSYAGLE) Aktualizovaný: 29. 09. 2023 1. publikácia: 29. 09. 2023

Pripravujeme opakované kolo konkurznej dražby - 2-oj izb. bytu vo Zvolene po dohode so záujemcom

Zvolen • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

20 000 €

Základné informácie

Druh:
2 izbový byt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
0 m²
Info
Miesto opakovanej dražby: Cikkerova sieň na III. NP, Radnica mesta Banská Bystrica, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica

Cena podľa znaleckého posudku: 67400,- EUR
Najnižšie podanie: 20000,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 5000,- EUR

Predmet opakovanej dražby:
Byt č. 21 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu ul. Balkán so súpisným číslom 1759, vchod: 37, na ulici Balkán 37 vo Zvolene (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 558/15 o výmere 325 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra „C“ č. 558/16 o výmere 326 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 4879/221398, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Zvolen, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5355, okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen (ďalej spolu len ako „predmet dražby“).UPOZORNENIE NAVRHOVATEĽA: Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Poznamenáva sa Okresný súd Banská Bystrica sp.zn. 7OdK/194/2022 zo dňa 23.06.2022 vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka a za správcu konkurznej podstaty ustanovuje JUDr. Janu Živickú so sídlom Bakossova 8, Banská Bystrica, P 275/2022 zapísané dňa 10.11.2022;
Záložné právo zo zákona v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov Balkán 1759, podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z.;
Záložné právo v prospech veriteľa Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, Bratislava, IČO: 31 351 026, V 3768/14 z 22.01.2015, ktorý neprihlásil svoju splatnú pohľadávku do konkurzného konania – Pozn.: Prípadný vydražiteľ nadobúda predmet dražby s týmto záložným právom!
Záložné právo v prospech veriteľa Ing. Katarína Bohumelová, rodné priezvisko Gregušová, dátum narodenia 08.10.1968, Stará Kremnička 123, 965 01 Stará Kremnička, v podiele 1/1, V 229/2021 z 24.2.2021, ktorý neprihlásil svoju splatnú pohľadávku do konkurzného konania – Pozn.: Prípadný vydražiteľ nadobúda predmet dražby s týmto záložným právom!
Navrhovateľ dražby upozorňuje na ust. § 167k ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZKR“), podľa ktorého predmet dražby tvorí konkurznú podstatu ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi k výkonu zabezpečovacieho práva, v súvislosti s ust. § 167k ods. 4 ZKR, podľa ktorého speňažením zaťaženého majetku zanikajú iba zabezpečovacie práva prihláseného zabezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva;
Navrhovateľ dražby upozorňuje na ust. § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na právo osôb uvedených v § 167r vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.

Opis predmetu opakovanej dražby:
Bytový dom, v ktorom sa byt nachádza má 5 nadzemných podlaží. Na 1. NP sú vstupné a komunikačné priestory, byty, pivnice k bytom a technická vybavenosť domu, na ostatných nadzemných podlažiach sú byty.Bytový dom bol daný do užívania v roku 1965 Dispozičné riešenie:Byt č. 21 je dvojizbový s príslušenstvom, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň a, pivnica.Podlahová plocha bytu je o výmere 48,27 m2 (vrátane plochy pivnice o výmere 1,53 m2). Technicko – konštrukčné riešenie:Bytový dom Z dispozičného a z konštrukčného hľadiska sú v bytovom dome byty, spoločné priestory a pivničné kobky patriace k bytom. Dom je zateplený, strecha je zrekonštruovaná, vstupná brána je drevená čiastočne presklená, okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Dom je založený na železobetónových základoch. Nosné steny sú murované, rovnako aj deliace priečky. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov s rovným podhľadom. Strecha domu je valbová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. V Dome nie je výťah.Úpravu vonkajších povrchov tvorí kontaktný zatepľovací systém s povrchovou úpravou na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké so soklom z olejového náteru. Okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Schodisko je železobetónové prefabrikované s nášľapnou vrstvou stupňov z linolea. Vykurovanie je ústredné napojené na centrálny rozvod tepla, radiátory v byte sú rebrové liatinové. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Dom má bleskozvod. Rozvod studenej vody a teplej úžitkovej vody je z centrálneho zdroja. Kanalizácia je zvedená do verejnej siete. V dome je zavedený plyn, v byte nie. Vstup do domu je na elektromagnetický čip, v dome je elektrovrátnik. Byt Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou a je dobre udržiavaný. Nášľapné vrstvy podláh tvorí veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Vstupné dvere sú bezpečnostné, interiérové dvere sú na báze dreva v oceľových zárubniach a harmonikové. Povrchy stien tvorí vápenná omietka hladká s maľovkou, v kúpeľni a WC je keramický obklad. V kúpeľni je vaňa a keramické umývadlo. Vo WC je keramická WC kombi misa. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s digestorom a nerezovým drezom.Byt je orientovaný na západ. Vykurovanie je ústredné teplovodné s dodávkou tepla cez rebrové zliatinové radiátory. V byte sú rozvody elektroinštalácie, studenej vody, vnútornej kanalizácie a rozvody vykurovania. Byt má samostatné meranie studenej vody a elektriny. K bytu patrí pivnica umiestnená na 1. NP.S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.
ß
Prečítať viac
Charakteristika

Dobrovoľná dražba:
Nie

Počet nadzemných podlaží:
5

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné

Počet izieb / miestností:
2

Prechodová izba:
Nie

Pivnica:
Murovaná

Cellar area:
1 m²

Cena vrátane energií:
Nie
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 ...02 / 21 025 470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

20 000 €

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 ...02 / 21 025 470 zobraziť číslo