(JuyvnQRkrDm) Aktualizovaný: 12. 06. 2024 1. publikácia: 12. 06. 2024

Opakovaná dražba bytu na Šancovej ulici v Bratislave! NIŽŠIA CENA!

Bratislava-Nové Mesto • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

88 000 €

Základné informácie

Druh:
1 izbový byt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
0 m²
Info
Dátum konania opakovanej dražby: 27.06.2024 09:30
Miesto opakovanej dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)

Cena podľa znaleckého posudku: 110000,- EUR
Najnižšie podanie: 88000,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Prvá obhliadka: 07.06.2024 09:00; pred bytovým domom so súpisným číslom 3568, vchod: Šancová 61 v Bratislave.

Druhá obhliadka: 24.06.2024 09:00; pred bytovým domom so súpisným číslom 3568, vchod: Šancová 61 v Bratislave.

Predmet opakovanej dražby:
 Nehnuteľnosti zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3856, okres: Bratislava III, obec: Bratislava – Nové Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto, a to konkrétne: 
byt č. 44 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu Šancová 59, 61, 63 so súpisným číslom 3568 (ďalej len ako „Dom“) vchod: Šancová 61 v Bratislave, postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 11439 o výmere 707 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom na Pozemku a na pozemku parcely registra „C“ č. 11440 o výmere 607 m², druh pozemku: ostatná plocha, o veľkosti 1469/100000 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“), v podiele 1/1, 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 14/951 na nebytovom priestore č. N 01 nachádzajúcom sa na 1. p. bytového domu Šancová 59, 61, 63 so súpisným číslom 3568, vchod: Šancová 59 v Bratislave, postavenom na pozemku parcely registra „C“ č. 11439 o výmere 707 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom o veľkosti 14/951 na spoluvlastníckom podiele o veľkosti 951/100000 na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom na Pozemku a na pozemku parcely registra „C“ č. 11440 o výmere 607 m², druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet opakovanej dražby“).

Opis predmetu opakovanej dražby:

Byt č. 44, Šancová 61, k.ú. Nové Mesto, BratislavaByt sa nachádza na 5. poschodí bytového domu so súp. č. 3568 na Šancovej ulici č. 61 v Bratislave, m.č. Nové Mesto. Bytový dom, v ktorom sa byt nachádza, je murovaný bytový dom, ktorý je súčasťou obytného súboru UNITAS. Dom je pavlačový a má šesť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. V suteréne sú spoločné priestory a pivnice k bytom. Na prvom NP sa nachádzajú spoločné vstupné priestory, nebytové priestory a byty, na ostatných nadzemných podlažiach sú umiestnené byty.Bytový dom bol daný do užívania v roku 1931. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Celková podlahová plocha bytu č. 44 vrátane príslušenstva je 46,65 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Bytový dom prešiel kompletnou rekonštrukciou. Nosný systém je murovaný stenový. Strecha je plochá s novou živičnou krytinou. Obvodový plášť domu je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s povrchovou úpravou zo štruktúrovanej disperznej omietky. Dom má tri vchody, každý s dvomi vstupmi. Hlavný aj vedľajší vstup do Domu tvoria nové oceľové atypické jednokrídlové dvere s čiastočným izolačným presklením. Hlavný vstup má zabudovaný domáci telefón a je zabezpečený bezpečnostným čipom. Schodisko je dvojramenné, železobetónové s terazzovým doskovým obložením stupňov, na podestách a medzipodestách je liate terazzo. V Dome nie je výťah. Vnútorná povrchová úprava stien je nová štruktúrovaná omietka. Okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Na spoločných pavlačiach je nová keramická dlažba a oplechovanie. Dom je napojený na mestský vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú energiu a telekomunikačné rozvody.Byt č. 44, na 5.p. je 1-izbový s pravidelnou údržbou (stanovené znalcom z dôvodu nemožnosti vykonať obhliadku bytu). Je zhotovený zo štandardných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnej praxi, veku jednotlivých častí a platným technickým normám. Byt (pravdepodobne) je a zrejme aj bude využívaný na obytné účely. 
Nebytový priestor č. N 01, Šancová 59, súp. č. 3568 k.ú. Nové Mesto, BratislavaPredmetom dražby je aj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 14/951 k celku na nebytovom priestore č. N-01, ktorý sa nachádza na 1. posch. bytového domu, Šancová ulica vchod č. 59, Bratislava. Prístupný z verejného priestranstva.Zastavaná plocha je 25,60 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia. Vzhľadom na to že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý zo znaleckého posudku Ing. Dagmar Jančovičovej č. 139/2022, z ďalších dostupných informácii a vonkajšej obhliadky.
Prečítať viac
Charakteristika

Dátum dražby:
27. 06. 2024 00:00

Dobrovoľná dražba:
Nie

Dražobná zábezpeka:
0 €

Podlažie:
5

Počet nadzemných podlaží:
6

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné

Počet izieb / miestností:
1

Prechodová izba:
Nie

Cena vrátane energií:
Nie
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

88 000 €

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo