RE0006333-22-000009 (Juf4TOEcNSa) Aktualizovaný: 20. 07. 2022 1. publikácia: 02. 05. 2018

AUKCIA NEBYTOVÝ PRIESTOR NA ULICI ZÁVODSKÁ CESTA, ŽILINA

Závodská cesta
Žilina • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

12 000 € 41 €/m²

Základné informácie

Druh:
Iný byt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
292,64 m²
Info
PODROBNÝ POPIS O DRAŽBE
Nebytový priestor č. 12- na ulici Závodská cesta, Žilina
Nebytový priestor č. 12 – sa nachádza nad plochou strechou obytného domu súp. č. 2964 vo vchode č. 2 na ulici Závodská cesta v Žiline, ktorý je určený na stavbu bytovej jednotky podľa projektu. Priestor je sprístupnený rebríkom z chodby na štvrtom poschodí. Schodisko pre sprístupnenie novej bytovej jednotky je potrebné vybudovať.

Popis obytného domu:
Dom je päťpodlažný s 5-timi nadzemnými podlažiami, bez suterénu s plochou strechou. Z konštrukčného hľadiska ide o prefabrikovanú stavbu riešenú ako trojtrakt s prefabrikovaným dvojramenným schodiskom. V obytnom dome nie je výťah. Spoločnými zariadeniami obytného domu sú: bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a teplonosné prípojky a rozvody s uzavieracími ventilmi, šachty na technické zariadenie budov, odpadové potrubia vrátane odbočiek, elektrické rozvody do skríň merania po ističe, osvetlenie spoločných priestorov, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, miestnosť pre bicykle, miestnosť na meranie spotreby vody, elektriny, miestnosť pre upratovačku, sušiareň, mangľovňa, práčovňa, kočikáreň, spoločné televízne antény. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1963. V čase obhliadky bol bytový dom po čiastočnej rekonštrukcii, ktorá spočívala vo vybudovaní nových vnútorných omietok v schodiskovom priestore, výmeny vstupných dverí v zádverí, okien v spoločných priestoroch, výmena elektronického vrátnika. Základy – železobetónové základové pásy so železobetónovou, železobetónové pilóty, základovou doskou s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé vodorovné nosné konštrukcie – plošné, železobetónové, sendvičové panely hr. 300 mm vzájomne pospájané a zmonolitené betónovou zálievkou. Schodišťové ramená sú prefabrikáty vzájomne spojené s podestou a medzipodestou, ktoré sú monolitické, železobetónové. Deliace konštrukcie – priečky sú z montovaných prefabrikovaných panelov hr. 150, 125, 115 mm. Vodorovné konštrukcie – prefabrikované, železobetónové stropné panely vzájomne pospájané na stavbe. Krytina strechy je z natavovaných asfaltovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu opravené. Schodisko – prefabrikáty železobetónové. Stupne sú betónové, nalepené PVC, na podestách a na chodbách je PVC. Vnútorná úprava povrchov – vápennocementové, hladké omietky. Na spoločných priestoroch sú okná plastové, zdvojené. Dvere – vonkajšie a oddeľujúce zádverie sú plastové, čiastočne zasklené. Ostatné dvere vnútorné sú pôvodné. Na spoločných priestoroch sú plné, hladké kovové a drevené, v oceľovej zárubni. Podlahy v spoločných priestoroch sú položené PVC, na chodbách PVC a dlaždice, v bytoch sú podlahy podľa výberu vlastníka, na balkónoch je položená keramická dlažba. Vykurovanie – nízkotlakové, nútené, napojené na centrálnu sídliskovú kotolňu, vykurovacie telesá sú plechové radiátory, rozvodové potrubie je z oceľových rúr, izolovaných. Elektroinštalácia – rozvodná sústava 3 NPE a 1 NPE, rozvody pre osvetlenie spoločných priestorov a bytov 230 V, rozvody pre zásuvkový okruh 230 V, rozvod trojfázový k jednotlivým bytom, istenie ELI vývodmi k ističom a poistkovým automatom v hlavnom rozvádzači, ktorý je na prízemí, podružné rozvádzače na jednotlivých podlažiach sú pre jednotlivé byty, elektrické rozvody sú káblami CYKY uloženými na roštoch a v bytoch sú v rúrkach pod omietkou. Bleskozvod – vedenie a zvody sú v prevedení otvorený zvod, na streche je hrebeňová sústava, vedenie v zemi je z pozinkovaného oceľového drôtu, plošné uzemňovacie pásy sú FeZn. Vnútorný vodovod – vodovodná prípojka je napojená na hlavný, sídliskový rozvod a zaústená do jednotlivých vchodov, vodorovné rozvody vody teplej a studenej sú na 1. PP pod stropom, stúpacie rozvody sú v šachtách TZB na jednotlivé podlažia a odbočkami s vodomermi ku zriaďovacím predmetom jednotlivých bytov. Rúry sú oceľové, izolované. Požiarny rozvod vody je samostatne vedený na jednotlivé podlažia ukončený stenovým hydrantom na spojovacej chodbe. Vnútorná kanalizácia – splašková kanalizácia je z jednotlivých bytov do odpadového potrubia v šachte TZB a ležatým rozvodom je napojená na kanalizačný zberač. Dažďová kanalizácia je samostatná zo strešných vpusti a zaústená do kanalizačného zberača dažďovej kanalizácie. Rozvod zemného plynu je k jednotlivým bytom. Meranie plynu je na chodbe.

Pozemok
Predmetom je podiel prislúchajúci nebytovému priestoru č. 12 ku pozemku parc. KN-C č. 994/1 druhovo klasifikovaný ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 318,0 m2 katastrálne územie Žilina evidované na liste vlastníctva č. 6779. Spôsob využitia pozemku je klasifikovaný pod č. 15 ako pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označený súpisným číslom. Na pozemku stojí stavba druhovo klasifikovaná ako bytový som so súp. č. 2964. Pozemok je situovaný v centre mesta Žilina. Prístup k budove je z mestskej komunikácie Závodská cesta, ktorá je prístupná z Hálkovej ulice. V obci sú vybudované všetky rozvody inžinierskych sietí – elektriny, verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, zemného plynu a oznamovacích rozvodov.
Prečítať viac
Charakteristika

Dobrovoľná dražba:
Nie

Dražobná zábezpeka:
0 €

Úžitková plocha:
292,64 m²

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné

Prechodová izba:
Nie

power_costs_in_the_price:
Nie
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

Žaneta Repiská

LICITOR group, a.s.

0918 834 834 zobraziť číslo

LICITOR group, a.s.

Sládkovičova 6 • 01001, Žilina
Celá ponuka spoločnosti

12 000 € 41 €/m²

Kontakt na predajcu

Žaneta Repiská

LICITOR group, a.s.

0918 834 834 zobraziť číslo